Detail modulu Masná výroba – výrobky

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Masná výroba – výrobky

Kód modulu

29-m-3/AG65

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (tříleté, EQF úroveň 3)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

29 - Potravinářství a potravinářská chemie

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

66 - Obchod

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

29-51-E/01 Potravinářská výroba

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

29-56-H/01 Řezník-uzenář

66-51-H/01 Prodavač

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Návaznost na modul Základy masné výroby

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul poskytne žákům informace o technologických postupech výroby masných výrobků: zpracování suroviny, plnění masných výrobků do obalů a způsobech tepelného opracování.

Očekávané výsledky učení

V RVP pro obor vzdělání 29-51-E/01 Potravinářská výroba jsou tyto výsledky vztahující se k modulu:

 • provede senzorické hodnocení surovin, uvede jejich vady;
 • vyjmenuje pomocné suroviny v masné výrobě a vysvětlí jejich funkci, např. sůl, solicí směsi, mléko, vejce, cereálie, zelenina, koření, olej, ocet;
 • popíše výrobu a technologický postup výroby základních skupin masných výrobků;
 • uvede základní parametry při vaření, pečení, smažení, uzení masných výrobků.

Žák:

 • Charakterizuje druhy solicích přípravků
 • Navrhne vhodný způsob solení a nasolování vzhledem ke zvolenému masnému výrobku
 • Charakterizuje základní technologické postupy přípravy díla pro výrobu masných výrobků (proces mělnění, zrnění a míchání)
 • Pojmenuje stroje masné výroby a uvede jejich použití ve výrobě
 • Uvede způsoby plnění a uzavírání výrobků
 • Popíše způsoby tepelného opracování masných výrobků (uzení, vaření, pečení, smažení)
 • Charakterizuje systémy chlazení v masné výrobě
 • Vypočítá množství vstupních surovin pro výrobu
 • Vyjmenuje vady masných výrobků a uvede jejich příčiny
 • Popíše vedení prvotní evidence v masné výrobě

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. Solení: význam, druhy:
  • Solení na sucho
  • Solení do láku
  • Kombinovaný způsob solení
  • Solení nastřikováním
  • Solení napichováním solicí směsi
 2. Solicí směsi a příprava láku:
  • Chlorid sodný
  • Dusičnan sodný, dusitan sodný
  • Kyselina askorbová
  • Fosforečnany
  • Cukr, škrobový sirup
 3. Základní technologické postupy přípravy díla pro výrobu masných výrobků
  • Mělnění
  • Zrnění
  • Míchání
 4. Stroje a zařízení pro mělnění a míchání
 5. Plnění masných výrobků do obalů
  • Příprava obalů
  • Plnění do obalů
  • Oddělování masných výrobků a jejich uzavírání
  • Zavěšování na udírenské tyče, hole
 6. Tepelné opracování masných výrobků
  • Uzení – způsoby
  • Vaření – ve vodě, páře a v horkém vlhkém vzduchu
  • Pečení
  • Smažení
 7. Chlazení výrobků a kontrola jakosti hotového výrobku
 8. Výpočty spotřeby surovin pro výrobu podle norem
 9. Vady masných výrobků
 10. Skladování masných výrobků

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Metody slovní:

 • Monologické metody (popis, vysvětlování, výklad)
 • Dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • Práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem

Metody názorně-demonstrační:

 • Sledování prezentací videa jídlo s.r.o. – stream – výroba
 • Názorné ukázky druhů obalů – přírodní, umělé
 • Demonstrace výrobků a jejich vad
 • Exkurze v zařízeních zabývajících se masnou výrobou v regionu a v zahraničí
 • Účast na odborné soutěži odborných teoretických znalostí
 • Degustace jednotlivých masných výrobků

Učební činnosti žáků:

 • Sledují při výkladu PowerPointovou prezentaci, provádí do ní poznámky
 • Pracují s odbornou literaturou a katalogy regionálních výrobků oceněných při soutěžích
 • Seznamují se významem a s způsoby solení mas
 • Porovnávají vlastnosti jednotlivých druhů solicích směsí
 • Charakterizují jednotlivé druhy masných výrobků dle mozaiky, obalu, vůní
 • Porovnávají organoleptické vlastnosti vstupních materiálů, polotovarů a hotových výrobků
 • Skládají se vzorníkem výrobků masné výroby suroviny pro výrobek
 • Seznamují se s technologiemi výroby jednotlivých druhů masných výrobků a porovnávají stanovené pracovní postupy
 • Posuzují jednotlivé postupy mělnění, míchání a zrnění při přípravě díla
 • Popisují jednotlivé stroje v masné výrobě
 • Porovnávají vhodnost použitých obalů pro konkrétní masný výrobek
 • Pracují s platnou právní úpravou potravinářského zákona, s legislativou masné výroby týkající se obalů a skladování
 • Seznamují se s grafy a s početními úpravami v rámci navrhovaných spotřebních norem, pracují s předlohou norem masné výroby
 • Pracují s evidencí pro vlastní výrobu – výdejní a příjmové doklady výroby
 • Pracují se vzorníkem výrobků masné výroby, porovnávají normy a spotřebu podle surovin
 • Seznamují se s požadavky na hotový expediční výrobek
 • Posuzují vady masných výrobků
 • Porovnávají systémy chlazení používaných při výrobě masných výrobků
 • Učí se zpracovat postupy dodržování systému HACCP v masné výrobě při přípravě díla, výběru vstupní suroviny, při tepelném opracování

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučuje se vyučovat ve druhém a třetím ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné a ústní zkoušení

Samostatná práce žáků: referát

Hodnoceno je využívání odborné terminologie, odborná správnost odpovědí a aktivní vystupování žáka, vypracování samostatných prací a jejich prezentace, účast na exkurzích.

Kritéria hodnocení

Charakterizovat druhy solicích přípravků a navrhnout vhodný způsob solení a nasolování vzhledem k zadanému masnému výrobku

Charakterizovat jednotlivé principy výroby – mělnění, zrnění a míchání

Rozlišit stroje masné výroby a uvést jejich použití ve výrobě

Charakterizovat masný výrobek podle struktury a zpracování

Vysvětlit postup vypracovávání díla a následného plnění zadaného masného výrobku

Uvést způsoby plnění a uzavírání výrobků

Charakterizovat jednotlivé tepelné úpravy masných výrobků (uzení, vaření, pečení, smažení) a zvolit vhodné tepelné opracování k jednotlivým druhům masných výrobků

Vysvětlit rozdíl mezi fermentovanými masnými výrobky a trvanlivými masnými výrobky

Vypočítat množství surovin pro výrobu zadaného masného výrobku

Charakterizovat systémy chlazení v masné výrobě

Vyjmenovat vady masných výrobků a vysvětlit příčiny jejich vzniku

Uvést požadavky na vedení prvotní evidence v masné výrobě

Charakterizovat systémy hodnocení kvality výrobků

Pracovat s platnou legislativou masné výroby pro skladování výrobků

Doporučená literatura

J.ALTERA ,l. ALTEROVÁ. Technologie zpracování masa pro 3. ročník SŠP. SNP, Spálená 51 , Praha 1, 1985.

J.ALTERA ,l. ALTEROVÁ. Technologie. Potravinář 1. roč. SPŠ. Praha, Svoboda, 2005. ISBN 80- 86320-45-6

Zákon č. 110/1997 Sb. O potravinách a tabákových výrobcích, jeho novela – zákona č. 306/2000 Sb.

Zákon č. 258/2000 Sb. O veřejném zdraví

https://www.stream.cz/jidlo-s-r-o/10016797-tajemstvi-vyroby-poctivych-spekacku

https://www.stream.cz/jidlo-s-r-o/10009814-gothaj

https://www.stream.cz/jidlo-s-r-o/10004773-chlazene-pastiky-1-velkovyroba

https://www.stream.cz/jidlo-s-r-o/10002092-sunka-3-chaos-na-etiketach

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavla Sedláčková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné