Detail modulu Peněžní deník pro plátce DPH

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Peněžní deník pro plátce DPH

Kód modulu

66-m-3/AA53

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

66 - Obchod

Komplexní úloha

Daňová evidence plátce DPH v příkladech

Obory vzdělání - poznámky

 • 66-51-H/01 Prodavač
 • 66-41-L/01 Obchodník

 

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Daňová evidence pro neplátce DPH

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro obory vzdělání s různým zaměřením a bude realizován na teoretickém základu. Žák získá podrobnější přehled o evidenci příjmů a výdajů, včetně zápisu daně z přidané hodnoty. Samostatně bude schopen stanovit základ daně a vypočítat daň z příjmů fyzických osob.

Očekávané výsledky učení

Výsledky učení ve vazbě na RVP:

 • vede daňovou evidenci pro plátce i neplátce DPH
 • vypočte základ daně a daň z příjmů fyzické osoby

Žák:

 1. vysvětlí podstatu daňové evidence pro plátce DPH
 2. popíše a vysvětlí zápisy v deníku příjmů a výdajů pro plátce DPH
 3. charakterizuje pojem DPH a vysvětlí formu zápisu v deníku příjmů a výdajů
 4. vysvětlí postup výpočtu základu daně a daně z příjmů fyzických osob (DPFO)

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Daňová evidence pro plátce DPH
 • DPH
 • Deník příjmů a výdajů pro plátce DPH
 • Základ daně a daň z příjmů fyzických osob (DPFO)

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky:

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetem

Metody praktické:

 • aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech s odbornou podporou učitele

Učební činnosti

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu vyučujícího
 • při své činnosti uplatňuje práci s odborným textem
 • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • konzultuje danou problematiku s vyučujícím
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu
 • zpracované zadání prezentuje před třídou a vyučujícím

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 1) Vysvětlí podstatu daňové evidence pro plátce DPH

 • definuje základní terminologii spojenou s daňovou evidencí
 • pracuje s právními předpisy, upravujícími oblast daňové evidence pro plátce DPH
 • vysvětlí pojem a účel vedení daňové evidence pro plátce DPH

2) Charakterizuje pojem DPH a vysvětlí způsob jejího výpočtu

 • charakterizuje pojem DPH, začlení ji do daňové soustavy ČR
 • sdělí aktuální procentuální sazby DPH
 • vysvětlí způsob výpočtu DPH
 • rozliší DPH na vstupu a DPH na výstupu
 • vysvětlí, kdo se stává povinně plátcem DPH
 • vysvětlí zápis DPH v deníku příjmů a výdajů
 • popíše způsob výpočtu daňové povinnosti či přeplatku na DPH

3) Popíše a vysvětlí zápisy v deníku příjmů a výdajů

 • na tištěné či elektronické verzi deníku příjmů a výdajů, vysvětlí jeho strukturu a postup zápisu jednotlivých položek
 • ve spolupráci s vyučujícím popíše a vysvětlí jednotlivé zápisy
 • konkrétní příklady řeší samostatně nebo ve skupině žáků
 • konzultuje nejasné účetní operace s vyučujícím a odstraňuje si případné chyby

4) Vysvětlí postup výpočtu základu daně a daně z příjmů fyzických osob

 • charakterizuje základ daně z příjmů fyzických osob (DPFO)
 • vysvětlí postup výpočtu základu DPFO na jednoduchém příkladu
 • vysvětlí daň z příjmů fyzických osob (DPFO) a začlení ji do daňové soustavy ČR
 • při výpočtech používá aktuální procentuální sazbu DPFO
 • při své práci uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace) vyučujícího
 • pracuje se získanými informacemi a vybírá si, které využije pro danou problematiku
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů, na kterých vysvětlí postup zjištění DPFO

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 66-51-H/01 Prodavač - 3. ročník 
 • 66-41-L/01 Obchodník - 1. ročník 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení: se bude skládat z teoretické a praktické části.

teoretická část - otevřené otázky s tématy:

 • podstata daňové evidence pro plátce DPH
 • příklady zápisů do deníku příjmů a výdajů včetně DPH
 • DPH
 • Daň z příjmů fyzických osob

Praktický příklad bude obsahovat 20 účetních případů, které budou vyžadovat:

 • rozlišení daňově uznatelných a daňově neuznatelných příjmů a výdajů a jejich zápis v deníku příjmů a výdajů
 • výpočet DPH a zaevidování v deníku příjmů a výdajů
 • vyčíslení konečných stavů v pokladně a na bankovním účtu
 • stanovení základu daně
 • výpočet daně z příjmů fyzických osob
 • zjištění daňové povinnosti či přeplatku k DPH

Ústní zkoušení: žák prezentuje získané znalosti formou aplikace na konkrétních příkladech

Kritéria hodnocení

Písemné zkoušení:

 1. teoretická část: žák získá maximálně 10 bodů, uspěl při dosažení minimálně 3 bodů.
 2. praktická část: žák získá maximálně 40 bodů, uspěl při dosažení minimálně 25 bodů. Hodnocení může být realizováno na základě těchto oblastí:
 • zápis účetních operací do deníku příjmů a výdajů
 • uzavření deníku příjmů a výdajů
 • zjištění konečných stavů v pokladně a na BÚ
 • vyčíslení základu daně
 • výpočet daně z příjmu fyzických osob
 • vyčíslení daňové povinnosti či přeplatku

Ústní zkoušení: žák dostane tři otázky, uspěl při zodpovězení 1/3 .

U obou typů zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů, samostatnost při prezentaci a schopnost obhajoby výsledku. Další podmínkou splnění modulu je účast na modulu ve výši 80%.

Žák modul nesplní v případě nedosažení požadovaných minimálních bodových hranic.

Doporučená literatura

ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence 2017: praktický průvodce. 6. aktualizované vydání. Znojmo: Ing. Pavel Štohl, 2017. ISBN 978-80-88221-03-6.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Prausová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné