Detail modulu Robotika I

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Robotika I

Kód modulu

23-m-4/AG51

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

 

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je získat znalosti a dovednosti při obsluze robotických pracovišť.

Očekávané výsledky učení

Žák:  

 • dodržuje BOZP na pracovišti robotiky
 • obsluhuje ovládací prvky
 • seznámí se s vývojem CNC techniky
 • orientuje se ve struktuře a tvorbě NC programu
 • stanoví řezné podmínky
 • provádí simulaci a kontrolu navrženého programu
 • vyrobí prakticky požadovaný díl

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Robotika I:

 • bezpečnost práce na robotizovaných pracovištích
 • obsluha a ovládání robotických pracovišť
 • ruční pojíždění s robotem
 • nástroj a FRAME
 • zpracování programů, provozní režimy
 • úprava programů
 • podprogramy
 • základní SPS funkce
 • režim „Externí Automatika“
 • závěrečné ověření znalostí

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Teoretická část:

 • odborný výklad a prezentace na téma:
  • vývoje, rozdělení CNC, základními částmi a blokovým schématem CNC
  • praktická ukázka zadávání NC programů
  • realizace upínání a seřizování polohy nástrojů na CNC obráběcích strojích
  • simulace v programu a podprogramů
  • nastavováním technologických podmínek pracovních operací
  • strukturou programu na CNC soustruhu
  • strukturou programu na CNC frézce
  • promítány instruktážní a výukové filmy pomocí video-prezentace, iPad a Apple TV

Praktická část:

 • žák čte a vytváří výkresy součástí, výkresy sestavení, schémata a jiné produkty grafické a technické komunikace používané ve strojírenství
 • žák orientuje se ve struktuře a tvorbě NC programu
 • žák rozezná a chápe a umí zjistit korekce nástrojů
 • exkurze žáků do výrobního podniku
 • žák stanoví řezné podmínky
 • žák provádí simulaci a kontrolu navrženého programu
 • žák řeší úlohy s využitím odborných aplikačních software pro počítačovou podporu projektové a konstrukční přípravy výroby
 • samostatná práce žáků na zadané seminární práci na téma dle zadaného úkolu 
 • žák vyrobí prakticky požadovaný díl

Zařazení do učebního plánu, ročník

 3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

1. ústní zkoušení -

 • prověření odborných znalosti z oblasti znalostí a dovedností při obsluze robotických pracovišť, dodržení BOZP na pracovišti robotiky a provádení simulace a kontroly navrženého NC programu

2. praktické zkoušení -

 • praktické testování získaných odborných kompetencí a  BOZP na robotizovaném pracovišti

Kritéria hodnocení

Hodnotí se známkou:

Ad1. ústní přezkoušení:

Stupeň 1 (výborný)

Žák operuje s požadovanými termíny, znaky a symboly uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy a zákonitosti mezi nimi.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák operuje s požadovanými termíny, znaky a symboly v podstatě uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy a zákonitosti mezi nimi.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných termínů, znaků, symbolů a zákonitostí nepodstatné mezery.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných termínů, znaků, symbolů a zákonitostí závažné mezery.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované termíny, znaky, symboly a zákonitosti neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery.

Ad 2. praktické testování získaných kompetencí, BOZP

Hodnocení v %

 • 88 – 100 % … 1
 • 75 –   87 % … 2
 • 63 –   74 % … 3
 • 50 –   62 % … 4
 •        < 50 % … 5

Žák splnil modul na 51 % a více.

Do celkového hodnocení žáka učitel odborného výcviku zahrne:

 • aktivitu na odborném výcviku
 • správnost používané terminologie
 • samostatnost
 • správnost výběru norem

Doporučená literatura

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vladimír Špicar. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné