Detail modulu Státní rozpočet

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Státní rozpočet

Kód modulu

66-m-4/AA52

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

66 - Obchod

63 - Ekonomika a administrativa

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 66-41-L/01 Obchodník
 • 64-41-L/51 Podnikání
 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
 • 63-41-M/01 Obchodní akademie

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro obory vzdělání s různým zaměřením a bude realizován na teoretickém základu. Žák získá přehled o podstatě, struktuře a významu státního rozpočtu. Uplatní získané znalosti o daňové problematice ve svém podnikatelském, občanském hodnocení a jednání.    

Očekávané výsledky učení

Výsledky učení ve vazbě na RVP:

 • chápe význam daňové soustavy a orientuje se v základních pojmech
 • charakterizuje jednotlivé daně
 • vypočítá DPH a daně z příjmů
 • popíše úlohu finančního úřadu v daňovém systému

Žák:

 • vysvětlí podstatu a význam státního rozpočtu
 • charakterizuje oblast příjmů a výdajů státního rozpočtu   

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 •  Státní rozpočet
 • Daně

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (vysvětlování, popis, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetem

Metody praktické:

 • aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech s odbornou podporou učitele
   

Učební činnosti:

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu vyučujícího
 • při své činnosti uplatňuje práci s odborným textem
 • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • konzultuje danou problematiku s vyučujícím
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu
 • zpracované zadání prezentuje před třídou a vyučujícím

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

1) Vysvětlí podstatu a význam státního rozpočtu

 • definuje základní terminologii spojenou se státním rozpočtem
 • ve spolupráci s vyučujícím popíše průběh vzniku zákona o státním rozpočtu
 • charakterizuje státní rozpočet jako hlavní nástroj fiskální politiky
 • na zadaném příkladu vypočítá saldo státního rozpočtu

2) Charakterizuje oblast příjmů a výdajů státního rozpočtu

 • ve spolupráci s vyučujícím vyjmenuje příjmy a výdaje státního rozpočtu
 • pracuje s odbornou terminologií – rozpočtové saldo, rozpočtový deficit, rozpočtové provizorium
 • na zadaném příkladu sestaví příjmy a výdaje státního rozpočtu

3) Chápe význam daňové soustavy a orientuje se v základních pojmech

 • ve spolupráci s vyučujícím vysvětlí funkce daní
 • rozděluje daně na přímé a nepřímé a charakterizuje ve spolupráci s vyučujícím tyto skupiny daní
 • rozlišuje plátce a poplatníka daní
 • rozlišuje předmět daně a základ daně

4) Charakterizuje jednotlivé daně

 • v daňových zákonech vyhledá ve spolupráci s vyučujícím předmět a sazby jednotlivých druhů daní

5) Vypočítá DPH a daně z příjmů

 • vypočítá DPH u různých druhů zboží a služeb podle jednotlivých sazeb
 • při výpočtech daně z příjmu pracuje s daňovými sazbami pro daň z příjmu fyzických osob a pro daně z příjmu právnických osob

6) Popíše úlohu finančního úřadu v daňovém systému

 • vyjmenuje základní činnosti finančního úřadu

Zařazení do učebního plánu, ročník

66-41-L/01 Obchodník - 3. ročník 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení: se bude skládat z teoretické a praktické části.

Teoretická část - otevřené otázek s tématy:

 • státní rozpočet – 10 otázek
 • daňová soustava – 10 otázek

Praktický příklad bude obsahovat výpočet daně z příjmu fyzických osob. 

Kritéria hodnocení

Písemné zkoušení:

a) teoretická část: žák získá maximálně 80 bodů, s ohledem na konkrétní témata:

 • státní rozpočet – 40 bodů
 • daňová soustava – 40 bodů

Žák uspěl při dosažení minimálně 50 bodů.

b) praktický příklad: žák získá maximálně 20 bodů,

Žák uspěl při dosažení minimálně 10 bodů.

Žák modul nesplní v případě nedosažení požadovaných minimálních bodových hranic.

U obou typů zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů, samostatnost při prezentaci a schopnost obhajoby výsledku. Další podmínkou je účast na modulu ve výši 50%.

Doporučená literatura

BUČKOVÁ, Veronika, Alena FABIČOVICOVÁ a Monika NOVÁKOVÁ. Ekonomika pro střední školy - úvod. Brno: Didaktis, c2013. ISBN 978-80-7358-203-6.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vladimíra Stěhulová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné