Detail modulu Profesní kvalifikační modul – Vrtání

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Profesní kvalifikační modul – Vrtání

Kód modulu

23-m-2/AG30

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Vrtání kovových materiálů (kód: 23-025-H)

Platnost standardu od

29. 11. 2016

Obory vzdělání - poznámky

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů

23-51-E/01 Strojírenské práce

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Znalosti a dovednosti strojního obrábění kovů i nekovových materiálů (používané typy vrtání, používané stroje - vrtačky a nástroje – vrtáky) na úrovni znalostí k závěrečným zkouškám a dovedností k samostatnému provádění práce při výrobě a opravách strojních zařízení.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je zaměřen na obrábění kovů ve strojírenské výrobě, opravách a údržbě strojního zařízení.  Je zde vymezena operace vrtání (především strojní) a všechny druhy vrtání včetně tolerovaných děr a děr pro závity.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • vyjmenuje a popíše teoretické základy jednotlivých způsobů ručního vrtání a objasní použitelnost jednotlivých metod
 • upraví, vyrobí a dokončí po strojním vrtání, vyhrubování a vystružování součásti strojů, zařízení a kovových konstrukcí a sestaví je
 • rozliší měřidla podle přesnosti a měří přesnost vrtaných otvorů, průměrů a umístění zejména tolerovaných děr
 • využívá znalost jednotlivých druhů vrtání při opravě strojů, zařízení a kovových konstrukcí, provádí jejich údržbu a vykoná servisní činnost.
 • popíše a předvede způsoby mazání
 • vyjmenuje typické poruchy a závady vrtacích strojů, mechanismů a částí strojů a zařízení včetně CNC strojů a obráběcích linek
 • charakterizuje, navrhne a prakticky realizuje instalace vrtacích a obráběcích strojů a zařízení a uvádí je do provozu
 • stanoví a napíše technologický postup prací při opravách vrtacích a ostatních navazujících strojů a zařízení
 • navrhuje a popíše postup montáže a demontáže částí vrtacích strojů, převodových mechanismů, ložisek a šroubových spojů.

Kompetence ve vazbě na NSK

23-025-H Vrtání kovových materiálů

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
 • Volba postupu práce a technologických podmínek obrábění na vrtačkách a vyvrtávačkách, volba nástrojů, pomůcek a materiálů
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na vrtačkách a vyvrtávačkách
 • Obsluha vrtaček a vyvrtávaček
 • Ošetřování a údržba vrtaček a vyvrtávaček

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Vrtání kovových materiálů:

 • orientace ve strojírenských normách (toleranční a lícovací soustava), v technické dokumentaci strojů pro vrtání a zpřesňování děr vyhrubováním a vystružováním, měřících přístrojů a zařízení.
 • orientace v technologických postupech vrtání a zpřesňování (zejména tolerovaných) děr vyhrubováním a vystružováním, předvrtání děr pro vnitřní závity
 • volba postupu práce na vrtačkách, používaných druhů vrtáků, měřidel, šablon a kalibrů
 • volba materiálů pro ruční a strojní vrtání a další obrábění kovových a nekovových materiálů.
 • měření a kontrola délkových rozměrů, průměry a rozteče vyvrtaných děr, geometrických tvarů a jakosti povrchu.
 • ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním a zakružováním
 • výroba jednoduchých součástí na běžných druzích obráběcích strojů pro vrtání ( sloupové, stojanové, vícevřetenové vrtačky)
 • orýsování součástí (včetně odůlčíkování středů vrtaných děr) a polotovarů s použitím měřidel, rýsovacího nářadí, pomůcek a přístrojů
 • sestavování dílů, součástí, částí strojů a zařízení

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Teoretická část:

 • odborný výklad a samostudium na téma:
  • BOZP na pracovišti
  • základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, zásady poskytování první pomoci, úrazu elektrickým proudem
  • poučení a seznámení s možnými riziky na příkladech z praxe
  • teoretický základ jednotlivých způsobů vrtání a použitelnost jednotlivých metod
  • praktická ukázka strojního vrtání, vyhrubování a vystružování součásti strojů, zařízení a kovových konstrukcí a jejich sestavení
  • prezentace na  rozlišení měřidel podle přesnosti a měření přesnosti vrtaných otvorů, průměrů a umístění zejména tolerovaných děr
  • volba postupu práce na vrtačkách, používaných druhů vrtáků, měřidel, šablon a kalibrů

Praktická výuka:

Uskutečňuje se v odborných dílnách nebo na pracovišti firmy:

 • žák čte v technické dokumentaci potřebné údaje pro obrábění na konvenčním obráběcím stroji
 • žák vyhledá ve Strojnických tabulkách údaje  a ověří  lícovací soustavu
 • žák zvolí vhodný druh materiálu a velikost polotovaru
 • žák vybere vhodný stroj pro vrtání, vyhrubování a vystružování
 • žák zpracuje technologický postup
 • žák vybere potřebné nástroje – vrtáky, výhrubníky, výstružníky
 • žák provede upínání nástrojů a polotovarů
 • žák zvolí řezné podmínky
 • žák využije pomocné hmoty – řezné kapaliny, oleje
 • žák použije měřidla – mezní kalibry, dutinoměry, mikrometry
 • žák dodržuje BOZP

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. až 3. ročník uvedených oborů vzdělání pro přípravu na závěrečné zkoušky a zkoušky profesní kvalifikace.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ústní zkoušení -

 • prověření odborných znalostí z oblasti teoretického základu jednotlivých způsobů ručního vrtání a objasní použitelnost jednotlivých metod

Písemné zkoušení -

 • otevřené otázky a testy, on-line testy, doplňování textů z oblasti strojního vrtání

Praktické zkoušení -

 • stanovení a napsání technologického postupu prací při opravách vrtacích a ostatních navazujících strojů a zařízení a návrh a popis postup montáže a demontáže částí vrtacích strojů, převodových mechanismů, ložisek a šroubových spojů.

Kritéria hodnocení

Správnost a výstižnost formulací odpovědí v ústní zkoušce nebo testu a prokázání schopnosti práce s katalogy a technickými listy výrobců ve zkoušce písemné, praktické či profesní.

Hodnocení:

Výborně:         100 – 85 % správných odpovědí

Chvalitebně :    84 – 70 % správných odpovědí

Dobře:               69 – 50 % správných odpovědí

Dostatečně :      49 – 30 % správných odpovědí

Nedostatečně :  29 –   0 % správných odpovědí

Doporučená literatura

ŘASA, GABRIEL:  Strojírenská technologie,1.díl, Scientia Praha 2005,  ISBN 80-7183-337-1      

LEINVEBER, VÁVRA: Strojnické tabulky,  Albra Praha 2008, ISBN  978-80-7361-051-7

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeňka Tvrdá. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné