Detail modulu Tepelná čerpadla

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Tepelná čerpadla

Kód modulu

26-m-3/AG23

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Komplexní úloha

Připojení venkovní jednotky tepelného čerpadla

Profesní kvalifikace

Montér tepelných čerpadel (kód: 26-012-H)

Platnost standardu od

21. 08. 2019

Obory vzdělání - poznámky

26-51-H/01 Elektrikář

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Úspěšné absolvování Elektrotechnického základu (obory L) nebo Elektrotechniky (obory H). Absolvování části Elektrotechnických měření a Elektrotechnických zařízení (obory L) nebo Elektrotechnických měření a Elektrotechnických instalací, montáží a oprav (obory H).

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je seznámit žáky se základními typy tepelných čerpadel, s platnou legislativou, základní technologií, s výběrem typu (druhu) tepelného čerpadla v návaznosti na chladivo, systém a jejich využití, s připojením tepelných čerpadel dle výkresové dokumentace a napojením na odběrné místo topného nebo chladicího systému.

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z kompetencí definovaných v profesní kvalifikaci Montér tepelných čerpadel (kód: 26-012-H)

Žák:

 1. Používá technickou dokumentaci a normy při montáži tepelného čerpadla
 2. Určuje funkce tepelného čerpadla v systému
 3. Volí postup práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy tepelných čerpadel
 4. Měří elektrické a neelektrické veličiny a parametry v systému tepelného čerpadla
 5. Vede záznamy a povinnou dokumentaci systému s tepelným čerpadlem
 6. Provádí montáž systému s tepelným čerpadlem
 7. Detekuje únik médií ze systému s tepelným čerpadlem
 8. Udržuje a opravuje tepelná čerpadla
 9. Provádí plnění chladiv a olejů v systému s tepelným čerpadlem a jejich regenerace

Kompetence ve vazbě na NSK

Montér tepelných čerpadel (kód: 26-012-H)

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy:

 1. typy tepelných čerpadel
  • země/voda
  • vzduch/voda
  • vzduch/vzduch
  • voda/voda
 2. technická dokumentace a normy
  • schematické elektrotechnické a topenářské značky
  • připojení čerpadla do systému
  • vedení povinné dokumentace
 3. funkce tepelného čerpadla v systému
  • hlavní prvky v systému
  • topný faktor
 4. volba postupu práce, montáž
  • volba přístrojů, nářadí a materiálu
  • postup zapojení
  • montáž
 5. měření
  • volba metod a přístrojů
  • postup měření
  • vyhodnocení měření
 6. údržba a opravy
  • zkouška funkčnosti tepelného čerpadla
  • nastavení zvolených parametrů
  • diagnostika

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • frontální vyučování – výklad a názorná ukázka
 • praktická laboratorní měření
 • samostatná práce – vypracování protokolu, zhodnocení měření, vypracování přehledu
 • odborný výklad s praktickým předvedením
 • rozbory schémat
 • práce s výkresovou dokumentací
 • instruktáž

Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá ve vyučovacích předmětech tvořených z disponibilních hodin, např. Elektrické stroje a přístroje, Užití elektrické energie a Odborný výcvik. Doporučuje se vyučovat ve třetím nebo čtvrtém ročníku (obory L), nebo ve třetím ročníku (obory H).

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné a ústní zkoušení

Praktické zkoušení

Ověřování probíhá ústně a písemně v rámci teoretické výuky ve vyučovacích předmětech jako např. Elektrické stroje a přístroje, Užití elektrické energie.

V rámci výuky Odborného výcviku jsou ověřovány především praktické dovednosti formou praktického předvedení žáky.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení vycházejí z hodnoticího standardu profesní kvalifikace

Kritéria hodnocení využitelná pro hodnocení:

 • Číst výkresy a schémata systému s tepelným čerpadlem (elektrotechnické a topenářské značky)
 • Popsat podle výkresové dokumentace připojení tepelného čerpadla do systému
 • Charakterizovat druhy tepelného čerpadla v návaznosti na určené médium systému a funkci v systému, podle předložené dokumentace
 • Vysvětlit funkci hlavních prvků v systému (např. kompresor včetně regulace výkonu a soustavy mazání, výparník, kondenzátor, termostatické expanzní ventily a jiné součástky) a termodynamické pochody jednoho pracovního cyklu
 • Vysvětlit pojem topný faktor (COP), možnosti a význam jeho optimalizace
 • Stanovit postup zapojení určené části tepelného čerpadla
 • Naplánovat pracovní operace zadaného úkolu (technologický postup montáže a opravy)
 • Zvolit pro zadaný úkol měřicí přístroje, nářadí a materiál
 • Zvolit vhodné měřící metody a přístroje k měření určeného parametru
 • Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty
 • Dodržet předepsané zásady a postupy měření
 • Vedení povinné dokumentace
 • Smontovat určené části tepelného čerpadla
 • Zapojit elektro příslušenství, napojit tepelné čerpadlo do systému, připojit tepelné čerpadlo k elektrické síti
 • Proměřit a zkontrolovat funkčnost a parametry tepelného čerpadla a rozvodů
 • Určit obvyklá místa úniků média z daného systému
 • Diagnostikovat a odstranit simulovanou poruchu na tepelném čerpadle

Pro splnění modulu je vyžadována úspěšnost minimálně 50 %.

Postupné plnění jednotlivých kritérií je možné zaznamenávat do portfolia žáka.

Doporučená literatura

Autorský tým: SOŠEaS, OA a SZŠ Chomutov, příspěvková organizace, Tepelná čerpadla (Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zelený most mezi školou a praxí – environmentální vzdělávací moduly pro trvale udržitelný rozvoj, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153)

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lenka Demjanová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné