Detail modulu Domovní instalace

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Domovní instalace

Kód modulu

26-m-3/AG14

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Komplexní úloha

Zapojení světelných obvodů

Obory vzdělání - poznámky

26-51-H/01 Elektrikář

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvované moduly Elektrotechnické kreslení a předmět Základy elektrotechniky a technologie.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul navazuje na získané poznatky a dovednosti z technické dokumentace, základů elektrotechniky, elektromontážních prací a propojuje je s nově nabytými poznatky o spínačích nízkého napětí a možnostech jejich zapojení v domovních instalacích.

Cílem modulu je seznámit žáky s pravidly a možnostmi ovládání světelných zdrojů v domovních instalacích pomocí různých spínacích přístrojů. Zároveň si žáci osvojí a procvičí navržení i zapojení těchto domovních elektrických obvodů.

Žáci budou připraveni na složení jedné z částí závěrečné zkoušky oboru Elektrikář.

Očekávané výsledky učení

Odborné kompetence dle RVP

 • provádí elektroinstalační práce, navrhuje, zapojuje a sestavuje jednoduché elektrické obvody
 • provádí montážní, diagnostické, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních a přístrojích
 • provádí elektrotechnická měření a vyhodnocuje naměřené výsledky
 • čte a tvoří technickou dokumentaci, uplatňuje zásady normalizace a graficky komunikuje
 • dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 • jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

Žák:

 1. rozezná jednotlivé druhy spínačů, rozliší základní možnosti ovládání světel v domovních instalacích
 2. porozumí normám pro domovní instalace
 3. používá základní spínací přístroje nízkého napětí pro domovní instalace
 4. navrhne a sestaví nejvhodnější zapojení ovládání světel
 5. proměří a odzkouší navržený a sestavený obvod
 6. dodržuje BOZP při práci

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy:

 1. Elektrické stroje a zařízení
  • elektrické přístroje
 2. Elektrické rozvody a slaboproudé sítě
  • elektrické rozvody v průmyslových a domovních objektech
 3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci na elektrotechnických zařízeních
  • bezpečnost technických zařízení

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení:

 • frontální vyučování
 • praktické osvojení činnosti s jednotlivými přístroji
 • samostatná práce s výkresovou dokumentací

Učební činnosti:

 • odborný výklad principů a prezentace jednotlivých spínacích přístrojů
 • studium schématických značek jednotlivých spínacích přístrojů
 • návrh a interpretace základních schémat vhodných k ovládání zejména světel
 • výběr vhodného přístroje dle slovního zadání či schématu
 • studium a aplikace aktuálních norem EN a ČSN
 • zapojení obvodu dle navrženého schématu
 • kontrola a provedení měření v zapojeném obvodu
 • odstranění závad
 • praktické odzkoušení zapojeného obvodu

Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá v rámci vyučovacích oblastí technická dokumentace, elektrické stroje a přístroje, technologie a zejména v odborném výcviku. Doporučuje se zařadit výukový modul do učiva ve druhém ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení:

 • tvorba výkresové dokumentace

Praktické zkoušení – navržení a zapojení obvodu dle výkresové dokumentace nebo slovního zadání:

 • volba přístrojů
 • návrh zapojení
 • vlastní zapojení a kontrola
 • odstranění případných závad

Kritéria hodnocení

Celkové hodnocení úlohy je složeno ze tří dílčích známek (viz níže); výsledná známka je průměrem těchto tří dílčích známek.

Prospěl na výborný:

 • Bezchybné narýsování schématu zapojení.
 • Bezchybné a funkční zapojení obvodu.
 • Přehledné zapojení s dodržením technologických postupů.

Prospěl na chvalitebný:

 • Mírné nedostatky ve schématu zapojení, které nemají významný vliv na chod obvodu.
 • Bezchybné zapojení obvodu s drobnými nedostatky, které nemají vliv na funkci obvodu.
 • Vizuálně neuspokojivé zapojení obvodu s dodržením technologických postupů.

Prospěl na dobrý:

 • Ve schématu drobné funkční nedostatky, které je po upozornění schopen dohledat a opravit.
 • Nefunkční zapojení, které je žák schopen dohledat a odstranit.
 • Nepřehledné zapojení, chyby v technologickém postupu.

Prospěl na dostatečný:

 • Nepřehledné a funkčně nesprávné schéma obvodu,
 • Zapojení obvodu není funkční; s větší pomocí učitele je žák schopen závadu odstranit.
 • Nepřehledné zapojení, nedodržen technologický postup.

Neprospěl:

 • Žák není schopen narýsovat schéma zapojení.
 • Zapojení není funkční.
 • Nepřehledné zapojení, nedodržení technologického postupu, závažné chyby – možnost úrazu elektrickým proudem.

Doporučená literatura

BASTIAN, Peter a kol.: Praktická elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-15-X.

BERKA, Štěpán: Elektrotechnická schémata a zapojení. Praha. BEN, 2006. ISBN 978-80-7300-299-9.

KLAUS, Tkotz a kol.: Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Neuman. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné