Detail modulu Výroba chleba

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Výroba chleba

Kód modulu

29-m-2/AG10

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

29 - Potravinářství a potravinářská chemie

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Komplexní úloha

Příprava chlebové drobenky na výrobu domácího chleba

Profesní kvalifikace

Výroba chleba a běžného pečiva (kód: 29-001-H)

Platnost standardu od

10. 04. 2018

Obory vzdělání - poznámky

29-51-E/02 Potravinářské práce

29-53-H/01 Pekař

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

BOZP  – znalost a dodržování zásad především v odborném výcviku

HACCP – dodržování správné hygienické praxe během všech činnosti souvisejících s výrobou a expedicí chleba a chlebových výrobků

Základní znalost pekařských surovin a technologických parametrů pro výrobu chleba.

Znalost technologických výpočtů pro dávkování surovin na výrobu chlebových těst (využití znalostí z předmětu matematika => technologické výpočty, třístupňové vedení kvasu)

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Žáci poznají suroviny na výrobu chleba, jejich přípravu a dávkování ve správném pořadí. Budou rozlišovat jednotlivá těsta na výrobu chleba – žitná, žitnopšeničná, pšeničnožitná.

Při výrobě chleba použijí správný způsob vedení kvasu a vytvarují těstový řez pro konkrétní výrobek – oválný chleba, bochník, formový chleba. Využijí znalosti z předmětu stroje a zařízení.

Po ukončení modulu budou žáci schopni samostatně dávkovat suroviny, zpracovávat těsto, tvořit těstové řezy, tvarovat, péct, hodnotit jakost a expedovat hotové výrobky.

Očekávané výsledky učení

Modul má ve vazbu na PK Výroba chleba a běžného pečiva (kód: 29-001-H)

 • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu chleba
 • Volba technologického postupu pro výrobu chleba
 • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu chleba
 • Výroba těst a kvasů pro chleba
 • Dělení a tvarování těst
 • Obsluha a seřizování kynárny
 • Pečení chleba a běžného pečiva
 • Uchovávání, balení a expedice chleba
 • Obsluha strojů a zařízení pro pekařskou výrobu
 • Posuzování jakosti surovin, polotovarů a hotových pekařských výrobků
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v pekařské výrobě, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad
 • bezpečnosti potravin

Kompetence ve vazbě na NSK

29-001-H Výroba chleba a běžného pečiva:

 • Výroba těst a kvasů pro chleba a běžné pečivo
 • Dělení a tvarování těst
 • Obsluha a seřizování kynárny
 • Pečení chleba a běžného pečiva

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu chleba

Pravidla správné výrobní a hygienické praxe

Kritické kontrolní body

Technologické postupy a receptury

Normování

Stroje a zařízení pro výrobu chleba

Příprava surovin ke zpracování

Výroba těst a kvasů pro chleba, zrání kvasu

Dělení a tvarování těst

Kynutí těstových kusů, vlažení, strojení

Pečení chleba

Uchovávání, balení a expedice chleba

Obsluha strojů a zařízení pro pekařskou výrobu

Senzorické posouzení surovin a výrobků

Hygienické předpisy - osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin

Zásady sanitace

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky:

 • výklad s využíváním multimediálních prostředků
 • ukázky praktických činností – výroba chleba a chlebových výrobků
 • skupinová výuka – žáci hodnotí jakost surovin, popisují způsoby vedení a zpracování chlebových těst, diskutují

Teoretická výuka

žáci:

 • učí se charakterizovat suroviny, seznamují se s jejich kvalitou a skladováním
 • volí technologický postup a organizaci výroby, navrhují kritické body
 • osvojují si vedení záznamů při expedování hotových pekařských výrobků

Praktická výuka

žáci:

 • provádí technologické výpočty (normování)
 • posuzují kvalitu vstupních surovin a hotového chleba
 • seznamují se s možnými postupy výroby chleba a chlebových výrobků
 • prakticky se podílí na všech fázích výroby s názornými ukázkami činností učitele OV
 • zhotovují kvas a těsto v požadované kvalitě a množství podle zvoleného technologického postupu  
 • učí se tvarovat těsto do požadovaného tvaru
 • nastavují parametry kynárny, rozliší správně vykynuté výrobky
 • obsluhují strojní zařízení s ohledem na dodržování BOZP
 • pečou výrobky, vypékají a posuzují stupeň propečení
 • expedují pekařské výrobky s ohledem na jakost, velikost a množství
 • dodržují zásady BOZP a PO v konkrétní pekařské dílně

Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka se doporučuje zařadit do 1. nebo 2. ročníku

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné a ústní zkoušení

Samostatná práce žáků – projektová výuka, skupinové vyučování, referáty

Praktické ověřování znalostí v odborném výcviku (možné hodnocení praktických nácviků i v teoretickém vyučování)

Kombinace obou způsobů: praktické předvedení a ústní ověření

Kritéria hodnocení

 • vyplnit žádanku na suroviny, polotovary a přísady pro zadaný výrobek
 • převzít suroviny, polotovary a přísady, zkontrolovat množství a smyslově posoudit kvalitu surovin (polotovarů) a přísad
 • uskladnit suroviny, polotovary a přísady před vlastním zpracováním
 • zvolit technologický postup a organizaci výroby pro výrobu zadaného chleba
 • zvolit odpovídající stroje a zařízení podle technologického postupu
 • popsat pravidla správné výrobní a hygienické praxe a vysvětlit princip kritických kontrolních bodů
 • vypočítat spotřebu surovin pro daný chléb podle zvoleného technologického postupu a receptury
 • navážit potřebné množství surovin a přísad a připravit suroviny ke zpracování
 • zhotovit těsto a kvas v požadované kvalitě a množství podle zvoleného technologického postupu
 • zvolit a nastavit podmínky pro zrání těsta a kvasu před dalším zpracováním
 • dělit a tvarovat těsto do požadovaného tvaru v souladu s technologickým postupem, vytvarované kousky umístit na plechy nebo těstové kusy vložit do forem
 • uplatnit estetická pravidla při tvarování chleba
 • nastavit parametry kynárny a uložit klonky, ošatky, formy, či jinak vytvarované těstové kusy k dokynutí
 • zkontrolovat dokynutí těstových kusů
 • upravit těstové kusy před pečením - vlažení, strojení
 • zvolit vhodný režim pečení a připravit pec
 • upéct chléb, vyjmout z pece a posoudit stupeň jeho propečení
 • zvolit podmínky pro uchovávání/skladování chleba před expedicí podle zásad výroby bezpečných potravin
 • uložit chléb do přepravních obalů
 • charakterizovat, popřípadě vyřadit výrobky nestandardní jakosti při ukládání do přepravních obalů nebo při balení
 • určit požadavky na expedici chleba
 • použít vhodné technologické (strojní) vybavení při výrobě chleba 
 • provést čištění a běžnou údržbu strojů a zařízení v pekařské výrobě
 • používat stroje a zařízení v souladu se zásadami bezpečnosti práce
 • sledovat a dodržovat kritické kontrolní body během výroby zadaného pekařského výrobu
 • provést vstupní kontrolu surovin a polotovarů – připravit vzorky pro senzorické posouzení a vyhodnotit výsledky
 • zkontrolovat jakost pekařských výrobků z hlediska bezpečnosti potravin, hmotnosti, objemu a vzhledu výrobku, připravit vzorky a provést senzorické posouzení a vyhodnotit výsledky
 • dodržovat hygienické předpisy - osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin
 • používat pracovní oděv a ochranné pomůcky
 • vysvětlit zásady sanitačního řádu
 • dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě chleba

Pro splnění modulu je vyžadována minimálně 50 % úspěšnost.

Doporučená literatura

MÜLLEROVÁ, Monika, CHROUST, František. Pečeme moderně. Pardubice 1993. ISBN 80-85644-03-7.

SKOUPIL, Jan. Suroviny na výrobu pečiva. Pardubice 1994. ISBN 80-85644-07-X.

ANDERLE, Peter, Dr.SCHWARZ, Helmuth. Zbožíznalství. Praha 1999. ISBN 80-902110-9-7.

Poznámky

Doporučené rozložení: 16 hodin teorie, 16 hodin praxe

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Yvona Baboráková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné