Detail modulu Tváření kovů – ruční E

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Tváření kovů – ruční E

Kód modulu

23-m-3/AF08

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (tříleté, EQF úroveň 3)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

21 - Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

Komplexní úloha

Kovářská dílna a její vybavení, BOZP při práci v kovárně

Obory vzdělání - poznámky

23-51-E/01 Strojírenské práce

23-51-H/01 Strojní mechanik

21-57-H/01 Kovář

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování 1.ročníku uvedených oborů.

Základní znalosti ručního opracování kovů (plošné měření a orýsování, řezání, pilování, vrtání.

Znalosti BOZP při ručním opracování kovů.

Základní znalost a dovednost orientace ve Strojnických tabulkách při vyhledávání různých druhů ocelí a jejich vlastností.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je získání základních teoretických znalostí pro následnou praktickou výuku v kovárně. 

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. vyjmenuje zásady BOZP při práci v kovárně
 2. vyjmenuje nářadí pro ruční kování
 3. popíše obsluhu kovářské výhně
 4. rozlišuje kovací teploty různých druhů oceli
 5. charakterizuje a popíše změny vznikající v oceli při ohřevu
 6. vyjmenuje a popíše základní kovářské operace
 7. popíše technologické postupy při zhotovení jednodušších kovářských výrobků

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. BOZP při ručním kování
 2. Základní a pomocné nářadí pro ruční kování
 3. Kovářská výheň a nářadí pro její obsluhu, paliva
 4. Rozsahy kovacích teplot ocelí
 5. Změny v oceli při ohřevu, časté nedostatky ohřevu
 6. Základní kovářské operace
 7. Technologické postupy jednodušších kovářských výrobků

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Teoretická část:

 • odborný výklad a samostudium na téma:
 • BOZP při ručním kování
 • základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, zásady poskytování první pomoci, úrazu elektrickým proudem
 • poučení a seznámení s možnými riziky na příkladech z praxe
 • základní a pomocné nářadí pro ruční kování a kovářskou výheňí včetně nářadí pro její obsluhu a paliva
 • předvedena praktická ukázka základních kovářských operací včetně kovacích teplot a technologického postupu

Praktická výuka:

Odborný výcvik v dílnách:

 • žák čte v technické dokumentaci potřebné údaje pro zpracování materiálů kováním
 • žák zvolí vhodný druh materiálu a velikost polotovaru
 • žák zpracuje vhodný technologický postup
 • žák vybere potřebné nástroje pro ruční kování
 • žák dodržuje BOZP v kovárně
 • žáci vykonají přiložené komplexní úlohy

Zařazení do učebního plánu, ročník

 2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 

Ústní zkoušení - 

 • otázky pro ověření odborných znalostí se zpětnou vazbou z oblasti zásad BOZP při práci v kovárně, vyjmenování nářadí pro ruční kování a popisu základních kovářských operací

Písemné zkoušení -

 • krátké ověřovací testy s otázkami na obsluhu kovářské výhně a kovací teploty různých druhů oceli

Závěrečná modulová písemná práce -

 • samostatná modulová práce žáků na popis technologického postupů při zhotovení jednodušších kovářských výrobků

Kritéria hodnocení

Ústní zkoušení pro ověření odborných znalostí se zpětnou vazbou

Písemné zkoušení -krátké ověřovací testy – bodové hodnocení (splněno-více jak 40 %)

Závěrečná modulová písemná práce, max. 100 %, min. 40 %

Hodnocení výsledků:

Klasifikace převodem z bodového nebo procentuálního hodnocení:

 • 90 - 100 % … 1
 • 80 -   89 % … 2
 • 66 -   79 % … 3
 • 40 -   65 % … 4
 •   0 -   39 % … 5

Doporučená literatura

VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky pro SPŠ strojnické. 2. Vydání. Praha: SNTL, 1984. 672 s.

ČERMÁK, Miloslav. Technologie kovářských prací. 1. Vydání 1994. 110 s. ISBN 80-7105-077-6

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ladislav Šuška. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné