Detail modulu Technické materiály-nekovy E

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Technické materiály-nekovy E

Kód modulu

23-m-2/AE98

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Technické materiály nekovy

Obory vzdělání - poznámky

23-51-E/01  Strojírenské práce

23-51-H/01  Strojní mechanik

23-52-H/01  Nástrojař

23-55-H/01  Klempíř

23-55-E/01  Klempířské práce

23-56-H/01  Obráběč kovů

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel

21-52-H/01  Modelář

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou požadovány.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je získání znalostí o vzájemných vztazích mezi technickými kovovými a nekovovými materiály, jejich použitím ve strojírenském odvětví a výrobě.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. orientuje se v základních nekovových materiálech
 2. vysvětlí základní vlastnosti nekovových materiálů
 3. popíše a charakterizuje použití nekovových materiálů ve strojírenském oboru

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Technické materiály-nekovy:

 1. Technické materiály  nekovové a polotovary. Rozdělení, vlastnosti, použití;
 2. Dřevo druhy, vlastnosti, výhody a nevýhody oproti kovům, základní názvosloví, složení dřeva, použití dřeva;
 3. Plast rozdělení plastů - termoplasty, termosety, elastomery. Postup výroby plastů a jejich jednotlivé použití. Značení plastů;
 4. Ostatní nekovové materiály. Pryž, sklo, papír, keramika.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Doporučené postupy výuky:

1. Výklad;

2. Metody tvořivosti: Senzitivita – schopnost vidět problém a možnosti na zlepšení. Fluence (plynulost myšlenek) – schopnost vytvořit co nejvíc návrhů řešení. Příklad zadání na fluenci: Vymyslete co nejvíc možných využití kladiva. Vyjmenujte co nejvíc povolání, začínajících na písmeno k. Napište co nejvíc výrobků ze dřeva.

Flexibilita (pružnost tvorby myšlenkových obsahů) – schopnost měnit východiska řešení, vidět problém z různých hledisek a oprostit se od běžných způsobů řešení.  U úlohy s kladivem bychom mohli zkoumat flexibilitu a posuzovat využití kladiva v různých směrech (např. kladivo jako závaží, jako symbol, jako prostředek k rozbíjení věcí, jako ozdoba..atd.). To jsou různé směry využití kladiva. Kdybychom vyjmenovali např. kladivo k rozbíjení věci, kladivo k rozbití okna, k rozbití nábytku..atd. je to stále jeden směr využití a z hlediska flexibility to představuje jedno řešení.

Originalita – schopnost produkovat nové, originální myšlenky. Do této skupiny patří úlohy na vymýšlení důsledků neobvyklých událostí. Příklad: Vymyslete, co by  se stalo, kdyby  zmizelo dřevo. Vymyslete, co by se stalo, kdyby došlo ….

Redefinice (rekonstrukce) – schopnost změnit funkci výrobku nebo jeho části a využít ho jiným způsobem. Příklad: Navrhněte, jak by se dala využít krabička od čaje. Vymyslete možnosti využití kelímku od limonády.

Elaborace  – schopnost rozvést myšlenku a zpracovat detaily řešení tak, aby se dotvořil nějaký celek. Příklad Na obrázku máme jednoduchou skříň ze dřeva. Zkuste ji vylepšit (dokreslit) tak, aby byla dostatečné pevná a hezká po estetické stránce.

3. Praktické ukázky – demonstrace s diskuzí;

4. Brainstorming;

5. Názornost výuky a využívání multimediálních prostředků pro výuku;

6. Samostatná práce.

Teoretická část:

 • odborný výklad a prezentace na téma:
  • vlastnosti technických materiálů a jejich zkoušky
  • materiálový sortiment
  • základní rozdělení kovových a nekovových materiálů
  • prezentace používání nekovových, konstrukčních, pomocných a provozních materiálů na minimalizaci možných ekologických rizik
  • prezentace s ukázkami použití vhodných  materiálů pro těsnění a izolace a materiálů pro balení a manipulaci výrobků a součástí do krabic a obalů z plastů, papíru a netkaných textílií

Praktická část:

 • žák zvolí vhodný materiál na výrobu zadané strojírenské součásti
 • žák určí jejich základní složení a značení podle technických norem
 • žák provede volbu vhodného způsobu impregnace a povrchových úprav (lakování) součásti nebo konstrukce a možnost náhrady některé kovové součásti nekovovou (např. ze dřeva či plastu)
 • žák popíše použití  ručního mechanizovaného  nářadí vhodného pro daný způsob opracování nekovových materiálů, zejména dřeva a plastů
 • žák vypracuje modulární práci na zadané téma ruční a strojní zpracování vybraných nekovových materiálů

Exkurze:

 • exkurze žáků do výrobního podniku 

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ústní zkoušení -

 • prověření odborných znalostí otázkami z oblasti orientace v základních nekovových materiálech

Písemné zkoušení -

 • test k prověření odborných znalostí s otázkami zaměřenými na základní vlastnosti nekovových materiálů

Modulová práce -

 • žák vypracuje modulární práci na zadané téma ruční a strojní zpracování vybraných nekovových materiálů

Kritéria hodnocení

 1. Ústní zkoušení – prověření oborných znalostí z oblasti trchnických materiálů-nekovů se zpětnou vazbou
 2. Písemné zkoušení – bodové hodnocení (splněno – více než 40 %)
 3. Závěrečná modulová pís. práce – max. 100 %, min 40 %

Hodnocení výsledků:

Klasifikace převodem z bodového nebo procentuálního hodnocení:

 • 90 - 100 % … 1
 • 80 -   89 % … 2
 • 66 -   79 % … 3
 • 40 -   65 % … 4
 •   0 -   39 % … 5

Doporučená literatura

ŘASA, GABRIEL:  Strojírenská technologie 1, Scientia, Praha,  2005 ISBN 80-7183-337-1    

DEDEK, VOŠICKÝ: Stavební materiály pro 1.roč. SPŠ, Sobotáles, Praha, 2002, ISBN 80-85920-90-5 

LEINVEBER, VÁVRA : Strojnické tabulky,  Albra, Praha, 2008, ISBN  978-80-7361-051-7    

https://eluc.kr-olomoucky.cz/

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mirko Simon. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné