Detail modulu Obrábění na konvenčních strojích - soustružení

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Obrábění na konvenčních strojích - soustružení

Kód modulu

23-m-3/AE66

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Soustružení válcové a rovinné plochy

Obory vzdělání - poznámky

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

23-41-M/01 Strojírenství

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Ukončení 1. ročníku výše uvedených oborů vzdělávání.

Základní znalosti technologických vlastností kovových materiálů.

Základní znalosti BOZP a PO při obrábění kovů.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul seznámí žáka se základy strojního obrábění soustružením. Na soustruzích lze obrábět válcové, kuželové, kulové i obecné rotační plochy, rovinné plochy a závity. Kromě soustružení lze na soustruzích provádět další osové operace, jako vrtání, vyhrubování, vystružování, řezání závitů závitníky nebo závitovými čelistmi.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • vysvětlí princip soustružení, hlavní řezný pohyb, vedlejší řezný pohyb, přísuv, podélné soustružení, čelní soustružení, zapichování, upichování, soustružení tvarovým nožem, soustružení kuželu
 • volí vhodný základní tvar soustružnického nože (ubírací přímý, ubírací ohnutý, hladící, nabírací, ubírací čelní, rohový, ubírací stranový, zapichovací, vnitřní rohový, vnitřní ubírací) vzhledem ke tvaru obrobku, materiálu a zadané operaci. Soustružnické nože roztřídí podle různých hledisek: podle materiálu břitu, konstrukce, směru posuvu, způsobu obrábění, tvaru stopky nože, podle druhu obráběcího stroje
 • vysvětlí princip upínání nástrojů (nožová hlava, revolverová hlava) a obrobků (upnutí mezi hroty, upínání do kleštin, upnutí do univerzálního sklíčidla a na upínací lícní desku)
 • rozdělí obráběcí stroje pro soustružení (hrotové, čelní, svislé, revolverové, poloautomatické, automatické, číslicově řízené NC). Popíše jednotlivé druhy obráběcích strojů pro soustružení, jejich části a funkci.
 • volí vhodné řezné podmínky pomocí Strojnických tabulek.
 • obrábí technologicky nesložité obrobky na základních druzích konvenčních obráběcích strojů.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obrábění soustružením:

 • Podstata metody soustružení
 • Druhy nástrojů pro soustružení
 • Upínání nástrojů a obrobků
 • Druhy obráběcích strojů pro soustružení a jejich hlavní části
 • Volba řezných podmínek
 • Geometrie soustružnického nože

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 

Teoretická část:

 • odborný výklad, prezentace a samostudium na téma:
 • BOZP na pracovišti
 • základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, zásady poskytování první pomoci, úrazu elektrickým proudem.
 • poučení a seznámení s možnými riziky
 • principy soustružení, hlavním řezným pohybem, vedlejším řezným pohybem, přísuvem, podélným soustružením, čelním soustružením, zapichováním, upichováním, soustružením tvarovým nožem, soustružením kuželu
 • prezentace na téma strojů a nástrojů, prezentace způsobu upínání nástrojů a obrobků, DVD s ukázkami základních operací při soustružení, včetně upnutí a BOZP
 • vzorový příklad pro volbu řezných podmínek pro soustružení pomocí Strojnických tabulek

Praktická výuka:

Uskutečňuje se  ve strojní  dílnách nebo pracovišti strojírenské firmy.

 • žák čte technickou dokumentaci a vyhledá v ní potřebné údaje
 • žák zvolí vhodný druh materiálu a velikost polotovaru
 • žák sestaví technologický postup pro soustružení rotačního výrobku dle výkresové dokumentace
 • žák vyhledá ve Strojnických tabulkách potřebné údaje
 • žák navrhne vhodné nástroje (vrtáky, soustružnické nože na vnitřní obrábění)
 • žák provede volbu řezných podmínek na druh materiálu
 • žák zvolí použití pomocných hmot – řezné kapaliny, oleje
 • zhotovení základního rotačního výrobku dle výkresové dokumentace
 • žák použije vhodná měřidla  (závitové měrky, digitální posuvné měřidla, mikrometry, kalibry a jiné pomocné přípravky)
 • žák dodržuje BOZP

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • Písemný test::

otázky z oblasti - podstata metody soustružení, druhy nástrojů pro soustružení, způsoby upínání nástrojů a obrobků, druhy obráběcích strojů pro soustružení, popis části strojů a jejich funkcí, volba řezných podmínek dle zadání, BOZP na pracovišti strojírenské firmy

 • Praktické zkoušení:

vypracování technologického postupu výroby zadané rotační součásti, její zhotovení dle výkresové dokumentace a volba vhodného měřidla

Kritéria hodnocení

 • Písemný test: 
  • prověření odborných teoretických znalosti v oblasti konvenčního soustružení, max. 100 bodů, minimálně 65 bodů
 • Praktické zkoušení:
  • hodnocení zvoleného technologického postupu práce a výsledný výrobek dle výkresové dokumentace, max. 100 bodů, minimálně 65 bodů
 • Celkové hodnocení: uspěl (a) – neuspěl (a)
 • Žák uspěl, pokud uspěl z obou částí zkoušení.

Doporučená literatura

JANYŠ, GLANC, Dílenské tabulky, SNTL Praha 1973, ISBN; 04-201-73

ŘASA J.,  GABRIEL V., Strojírenská technologie 3 – metody, stroje a nástroje pro obrábění 1. díl, Scientia, Praha 2005, ISBN; 80-7183-337-1

M. HLUCHÝ M., HAŇEK V., Strojírenská technologie 2 – koroze, základy obrábění, výrobní postupy 2. díl, Scientia, Praha 2001, ISBN; 80-7183-245-6

ŘASA J., ŠVERCL J.,  Strojnické tabulky 1, Scientia, Praha 2004, ISBN; 80-7183-312-6

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martin Gründl. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné