Detail modulu Počítačové periferie.

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Počítačové periferie.

Kód modulu

18-m-4/AE50

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Komplexní úloha

Instalace a konfigurace periferního zařízení (tiskárny)

Obory vzdělání - poznámky

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Délka modulu (počet hodin)

28

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

09. 02. 2020

Vstupní předpoklady

Základy znalosti HW, SW a práce na počítači na úrovni očekávaných výstupů absolventa základní školy.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností žáků z oblasti identifikace, instalace a konfigurace periferních zařízení osobních počítačů, zajištění jejich provozu a odstranění běžných problémů.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • identifikuje běžná periferní zařízení osobních PC;
 • popíše funkce jednotlivých periferií;
 • vybere vhodné periferní zařízení dle parametrů;
 • charakterizuje rozdíly mezi periferiemi;
 • zapojí periferní zařízení do počítače dle návrhu a zajistí provoz a odstraní drobné závady.

RVP okruhy - 18-20-M/01 Informační technologie

3.2 Odborné kompetence

 1. Navrhovat, sestavovat a udržovat HW
 2. Pracovat se základním programovým vybavením

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy:

 1. Identifikace a popis běžných periferních zařízení;
 2. Popis funkcí periferií;
 3. Výběr periferních zařízení dle parametrů;
 4. Zapojení periferií do osobního počítače;
 5. Zajištění provozu a odstranění drobných závad.

RVP okruhy - 18-20-M/01 Informační technologie

 1. Počítačové periferie

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení:

 • frontální vyučování s podporou multimediální techniky, prezentací a případových studií;
 • příprava k samostatnému aktivnímu přístupu;
 • instruktáž;
 • praktické osvojení činnosti s problematikou periferních zařízení.

Učební činnosti:

 • odborný výklad s prezentací;
 • vlastní činnost žáků při studiu doporučené odborné literatury a studijních materiálů;
 • studium periferních zařízení osobních počítačů;
 • praktické předvedení instalace a konfigurace periferních zařízení, diagnostiky a odstranění drobných závad.

Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá ve vyučovacím předmětu Výpočetní technika. Doporučuje se vyučovat ve druhém nebo třetím ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení - teoretický test:

Test je složen ze dvou oblastí:

 • identifikace periferních zařízení osobního počítače;
 • popis jednotlivých periferií.

Praktické zkoušení – volba, instalace, realizace a oprava periferií:

 • návrh periferních zařízení dle daných parametrů;
 • instalace a konfigurace periferií;
 • odstranění drobných závad na periferním zařízení.

Kritéria hodnocení

Hodnocení je závislé na následujících kritérií:
Váha teoretického testu vůči praktickému zkoušení je 50 %.
Výsledné hodnocení je průměrem těchto dvou zkoušek.

Prospěl na výborný:

 • úspěšnost v testu minimálně 90 %;
 • bezchybný výběr periferních zařízení dle zadání;
 • předvedení funkčnosti nainstalovaných periferií;
 • diagnostika a odstranění drobných závad.

Prospěl na chvalitebný:

 • úspěšnost v testu minimálně 80 %;
 • bezchybný výběr periferních zařízení dle zadání;
 • předvedení funkčnosti nainstalovaných periferií;
 • diagnostika a odstranění drobných závad.

Prospěl na dobrý:

 • úspěšnost v testu minimálně 70 %;
 • menší nedostatky v bezchybném výběru periferních zařízení dle zadání;
 • předvedení funkčnosti nainstalovaných periferií;
 • diagnostika a odstranění drobných závad;

Prospěl na dostatečný:

 • úspěšnost v testu minimálně 60 %;
 • větší nedostatky v bezchybném výběru periferních zařízení dle zadání;
 • vážné nedostatky při předvedení funkčnosti nainstalovaných periferií;
 • vážné nedostatky při diagnostice a odstranění drobných závad.

Neprospěl:

 • úspěšnost v testu méně než 60 %;
 • vážné nedostatky v bezchybném výběru periferních zařízení dle zadání;
 • předvedení funkčnosti nainstalovaných periferií;
 • diagnostika a odstranění drobných závad.

Doporučená literatura

Klaus Dembowski, Mistrovství v HARDWARE. Computer Press. ISBN 978-80-251-2310-2.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miloslav Penc. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné