Detail modulu Základní části počítače.

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Základní části počítače.

Kód modulu

18-m-4/AE49

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Komplexní úloha

Návrh a stavba osobního počítače

Obory vzdělání - poznámky

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

08. 03. 2020

Vstupní předpoklady

Základy znalosti HW, SW a práce na počítači na úrovni očekávaných výstupů absolventa základní školy.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností žáků z oblasti identifikace, instalace a konfigurace komponent osobních počítačů, navrhování počítačových sestav, jejich oprav a diagnostika.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • identifikuje základní komponenty PC;
 • popíše funkce jednotlivých komponent;
 • navrhne vhodnou počítačovou sestavu dle parametrů;
 • charakterizuje rozdíly mezi navrženými variantami;
 • navrhne vhodné řešení počítačové sestavy dle zvolených komponent;
 • sestaví počítač dle vlastního návrhu;
 • diagnostikuje a opraví počítač.

 

RVP okruhy - 18-20-M/01 Informační technologie

3.2 Odborné kompetence

 1. Navrhovat, sestavovat a udržovat HW
 2. Pracovat se základním programovým vybavením

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy:

 • Identifikace a popis základních komponent PC;
 • Popis funkcí komponent;
 • Návrh a řešení počítačové sestavy;
 • Sestavení počítače dle návrhu;
 • Diagnostika a oprava počítače.

RVP okruhy - 18-20-M/01 Informační technologie

 1. Základní části počítače

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení:

 • frontální vyučování s podporou multimediální techniky, prezentací a případových studií;
 • příprava k samostatnému aktivnímu přístupu;
 • instruktáž;
 • praktické osvojení činnosti s problematikou osobních počítačů.

Učební činnosti:

 • odborný výklad s prezentací;
 • vlastní činnost žáků při studiu doporučené odborné literatury a studijních materiálů;
 • studium literatury a elektronických materiálů základních komponent osobních počítačů;
 • praktické předvedení stavby PC, diagnostiky a opravy.

Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá ve vyučovacím předmětu Výpočetní technika. Doporučuje se vyučovat ve druhém nebo třetím ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení - teoretický test:

Test je složen ze dvou oblastí:

 1. identifikace základních počítačových komponent;
 2. popis jednotlivých komponent.

Praktické zkoušení – návrh, realizace a diagnostika PC sestavy:

 • návrh počítačové sestavy dle daných parametrů;
 • kompletace a oživení počítačové sestavy;
 • identifikace a odstranění závad na PC.

Kritéria hodnocení

Hodnocení je závislé na následujících kritérií:
Váha teoretického testu vůči praktickému zkoušení je 50 %.
Výsledné hodnocení je průměrem těchto dvou zkoušek.

Prospěl na výborný:

 • úspěšnost v testu minimálně 85 %;
 • bezchybný návrh počítačové sestavy dle zadání;
 • předvedení funkčnosti počítačové sestavy;
 • diagnostika a oprava osobního počítače.

Prospěl na chvalitebný:

 • úspěšnost v testu minimálně 75 %;
 • bezchybný návrh počítačové sestavy dle zadání;
 • předvedení funkčnosti počítačové sestavy;
 • diagnostika a oprava osobního počítače.

Prospěl na dobrý:

 • úspěšnost v testu minimálně 65 %;
 • menší nedostatky v návrhu počítačové sestavy dle zadání;
 • předvedení funkčnosti počítačové sestavy;
 • diagnostika a oprava osobního počítače.

Prospěl na dostatečný:

 • úspěšnost v testu minimálně 50 %;
 • větší nedostatky v návrhu počítačové sestavy dle zadání;
 • předvedení funkčnosti počítačové sestavy;
 • diagnostika a oprava osobního počítače.

Neprospěl:

 • úspěšnost v testu méně než 50 %;
 • zásadní nedostatky v návrhu počítačové sestavy dle zadání;
 • předvedení funkčnosti počítačové sestavy;
 • diagnostika a oprava osobního počítače.

Doporučená literatura

Klaus Dembowski, Mistrovství v HARDWARE. Computer Press. ISBN 978-80-251-2310-2.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miloslav Penc. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné