Detail modulu Majetek

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Majetek

Kód modulu

66-m-3/AA14

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

66 - Obchod

63 - Ekonomika a administrativa

Komplexní úloha

Majetek – základní předpoklady

Obory vzdělání - poznámky

 • 66-51-H/01 Prodavač
 • 66-41-L/01 Obchodník

 

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Základní ekonomická terminologie

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro obory vzdělání s různým zaměřením a bude realizován na teoretickém základu. Po úspěšném zvládnutí modulu bude žák disponovat informacemi spojenými s majetkem firmy.  Posoudí jeho úlohu ve firmě, naučí se jeho strukturu, způsoby pořízení, ocenění a vyřazení z firmy. Vysvětlí důvody a způsoby odpisování dlouhodobého majetku a vyčíslí inventarizační rozdíly.

Očekávané výsledky učení

Výsledky učení ve vazbě na RVP

 • rozlišuje jednotlivé druhy majetku

Žák:

 1. popíše a vysvětlí způsoby pořízení majetku
 2. odpisuje dlouhodobý majetek
 3. popíše a vysvětlí způsoby vyřazení majetku
 4. charakterizuje inventarizaci a vyčíslí a pojmenuje její výsledek

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Majetek a jeho druhy
 • Pořízení majetku a vyřazení majetku
 • Odpisování dlouhodobého majetku
 • Inventarizace

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky:

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, odborný výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetem

Metody praktické:

 • aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech s odbornou podporou učitele

 

Učební činnosti

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu vyučujícího
 • při své činnosti uplatňuje práci s odborným textem
 • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • konzultuje nejasnosti s vyučujícím
 • vhodně reaguje na kladené otázky ze strany vyučujícího
 • teoretické poznatky aplikuje na praktickém zadání
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu
 • konzultuje důvod chyby s vyučujícím
 • zpracované zadání prezentuje před třídou a vyučujícím

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení: 

 1) Rozlišuje jednotlivé druhy majetku

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu vyučujícího
 • při své činnosti uplatňuje práci s odborným textem
 • definuje základní terminologii spojenou s majetkem firmy
 • charakterizuje jednotlivé složky majetku
 • na příkladu rozliší cenu pořízení a pořizovací
 • konzultuje danou problematiku s vyučujícím
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu
 • prezentuje se před třídou a vyučujícím

2) Popíše a vysvětlí způsoby pořízení a vyřazení majetku

 • ve spolupráci s vyučujícím popíše způsoby pořízení majetku
 • pojmenuje ceny, kterými je majetek oceňován při pořízení
 • ve spolupráci s vyučujícím popíše způsoby vyřazení majetku
 • vysvětlí ocenění zásob při vyskladnění metodou FIFO a metodou aritmetického průměru
 • na vzorovém příkladu vypočte metodu FIFO
 • konkrétní příklady řeší samostatně nebo ve skupině žáků

3) Odpisuje dlouhodobý majetek

 • určí právní předpis upravující oblast odpisování
 • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • pracuje s danou legislativou a konzultuje své poznatky s vyučujícím
 • charakterizuje pojmy odpis, oprávky, zůstatková cena
 • vysvětlí pojem opotřebení majetku
 • vysvětlí pojem odpisový plán
 • pojmenuje druhy odpisů
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
 • samostatně či kolektivně vypočítá daňové i účetní odpisy dle praktického zadání
 • vyplní inventární kartu odpisovaného majetku
 • své výpočty si zkontroluje se spolužáky
 • vysvětlí, jak odpisy ovlivňují výsledek hospodaření a jaký je význam odpisů
 • charakterizuje pojem technické zhodnocení
 • rozliší technické zhodnocení a opravu na praktickém zadání
 • vysvětlí „malé“ technické zhodnocení

 4) Charakterizuje inventarizaci, vyčíslí a pojmenuje její výsledek

 • rozliší pojmy „inventarizace“ a „inventura“
 • pojmenuje a popíše druhy inventarizace
 • vysvětlí postup inventarizace
 • vysvětlí pojem „ztratné“ (přirozené úbytky) a chápe, jak jej použije při vyčíslení inventarizace
 • na vzorovém příkladu samostatně či v kolektivu vyčíslí výsledek inventarizace
 • pojmenuje výsledek inventarizace
 • své rozhodnutí obhájí před třídou a vyučujícím

 

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 66-51-H/01 Prodavač - 2.ročník 
 • 66-41-L/01 Obchodník -1. ročník 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení: se bude skládat z teoretické a praktické části.

V teoretické části se znalosti ověří formou otevřených otázek s tématy:

 • majetek podniku a jeho druhy
 • pořízení a vyřazení majetku
 • odpisování majetku
 • inventarizace majetku

Praktický příklad bude obsahovat dva typy příkladů z různých oblastí majetku:

 • rozpoznání dlouhodobého majetku a stanovení odpisovaného majetku, včetně sestavení odpisového plánu (zařazení do odpisové skupiny a určení metody odpisování)
 • vyčíslení inventarizačních rozdílů

Kritéria hodnocení

Písemné zkoušení:

1) teoretická část: žák získá maximálně 20 bodů, uspěl při dosažení minimálně 6 bodů.

2) praktická část: žák získá maximálně 40 bodů, uspěl při dosažení minimálně 25 bodů. Hodnocení může být realizováno na základě těchto oblastí:

 • z dlouhodobého majetku vyčlení majetek, který nelze odepisovat
 • zařadí odpisovaný majetek do odpisových tabulek, které si vyhledá v ZDP v tištěné či elektronické podobě
 • zvolí odpisovou skupinu
 • dle zadání určí koeficient či procentuální sazbu
 • vypočítá odpisy, oprávky a zjistí zůstatkovou cenu
 • výpočty převede do inventárních karet
 • vyčíslí hodnotu fyzické zásoby
 • vyčíslí účetní hodnotu zásoby
 • započte normu přirozených úbytků
 • vypočítá výsledek inventarizace a pojmenuje ho

Ústní zkoušení: žák dostane tři otázky, uspěl při zodpovězení 1/3.

 

U obou typů zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů, samostatnost při prezentaci a schopnost obhajoby výsledku.

Podmínkou je účast na modulu ve výši 80%.

Žák modul nesplní v případě nedosažení požadované minimální bodové hranice, tj.30 bodů.

 

Doporučená literatura

ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence 2017: praktický průvodce. 6. aktualizované vydání. Znojmo: Ing. Pavel Štohl, s. r. o., 2017. ISBN 978-80-88221-03-6

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Prausová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné