Detail modulu Obrábění na konvenčních strojích – soustružení ostrých vnitřních a vnějších závitů

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Obrábění na konvenčních strojích – soustružení ostrých vnitřních a vnějších závitů

Kód modulu

23-m-3/AE23

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Soustružení vnějšího a vnitřního závitu Hřídel M18x1,5 - Matice M18x1,5

Obory vzdělání - poznámky

23 – 56 – H/01 Obráběč kovů

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Úspěšné absolvování a ukončení 1. ročníku oboru vzdělání 23 - 56 - H/01 Obráběč kovů.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je nabýt znalostí a dovedností žáků v oboru obrábění kovů na konvenčních strojích (soustruzích) – se zaměřením na soustružení vnitřních a vnějších ostrých závitů.

 

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • orientuje se ve výkresové dokumentaci
 • určí správný druh stroje
 • ovládá podstatu třískového obrábění
 • rozlišuje obráběné materiály podle platných norem
 • volí technologický postup
 • orientuje se ve strojnických tabulkách
 • volí nástroje a upínací prostředky nástrojů a polotovarů
 • nastaví řezné podmínky dle druhu materiálu
 • volí správná měřidla (přípravky), kalibry, závitové měrky
 • volí pomůcky a pomocné hmoty (řezné kapaliny a oleje)
 • kontroluje výsledky obrábění (soustružení závitu)
 • rozpozná parametry závitu dle tech. dokumentace
 • dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zásady poskytování první pomoci

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obrábění na konvenčních obráběcích strojích – soustružení vnitřních a vnějších ostrých závitů:

 • technická dokumentace
 • polotovary (druhy materiálů)
 • řezné podmínky
 • ruční ostření nástrojů (nožů, vrtáků)
 • volba nástrojů na ostré vnitřní a vnější závity (soustruž. nože)
 • upínání nástrojů a polotovarů
 • měření, měřidla
 • BOZP, základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany    zdraví při práci a požární prevence, zásady poskytování první pomoci, úrazu elektrickým proudem.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Teoretická část:

Výklad a samostudium na téma:

 •  BOZP na pracovišti
 • základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, zásady poskytování první pomoci, úrazu elektrickým proudem.
 • poučeni a seznámeni s možnými riziky

Praktická výuka:

Odborný výcvik v odborných dílnách :

 • žák čte technickou dokumentaci a vyhledá v ní potřebné údaje
 • žák zvolí vhodný druh materiálu a velikost polotovaru
 • žák sestaví technologický postup pro soustružení vnitřních a vnějších závitů
 • žák vyhledá ve strojnických tabulkách potřebné údaje
 • žák navrhne vhodné nástroje (vrtáky, soustružnické nože na vnitřní otvory a vnější průměry, závitové nože na vnitřní a vnější závity)
 • žák provede volbu řezných podmínek na druh materiálu
 • žák zvolí použití pomocných hmot – řezné kapaliny, oleje
 • žák použije vhodná měřidla  (závitové měrky, digitální posuvné měřidla, mikrometry, kalibry a jiné pomocné přípravky)
 • žák dodržuje BOZP

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení:

 • znalosti ověřit kontrolním testem na téma dodržení základních  právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a  zásady poskytování první pomoci

Praktická zkoušení:

Vykonání praktické zkoušky (výroba strojní součásti) dle zadání a technické dokumentace:

 • orientace se ve výkresové dokumentaci
 • určení správného druhu stroje
 • ovládání podstaty třískového obrábění
 • rozlišení obráběného materiálu podle platných norem
 • volba technologického postupu
 • orientace ve strojnických tabulkách
 • volba nástrojů a upínacích prostředky nástrojů a polotovarů
 • nastavení řezných podmínk dle druhu materiálu
 • volba správného měřidla (přípravku), kalibru, závitové měrky
 • volba pomůcek a pomocných hmot (řezné kapaliny a oleje)
 • kontrola výsledků obrábění (soustružení závitu)
 • rozpoznání parametrů závitu dle tech. dokumentace
 • dodržení tolerance rozměrů dle technické dokumentace
 • kvalita opracování zadané součásti
 • funkčnost výrobku
 • splnění časového limitu

 

Kritéria hodnocení

Hodnocení známkou:

1 (výborný)

Žák dodržel časový limit, opracování, rozměry, závit splňuje normu, je funkční. Žák splnil požadované znalosti a dovednosti

Dodržoval BOZP

2 (chvalitebný)

Žák dodržel časový limit, opracování, rozměry, závit má menší vůli, je funkční. Žák splnil požadované znalosti a dovednosti. Má

nepodstatné mezery ve znalostech.

Dodržoval BOZP

3 (dobrý)

Žák dodržel časový limit, dopustil se chyb, závit má větší vůli, je funkční. Žák splnil požadované znalosti a dovednosti. Má menší mezery ve znalostech.

Dodržoval BOZP

4 (dostatečný)

Žák nedodržel časový limit, dopustil se drobných chyb, závit má vůli, je funkční. Žák splnil požadované znalosti a dovednosti. Má podstatné mezery ve znalostech

Dodržoval BOZP

5 (nedostatečný)

Žák nedodržel časový limit, dopustil se hrubých chyb, závit má velkou vůli, závit je nefunkční. Žák nesplnil požadované znalosti a dovednosti. Má závažné nedostatky ve znalostech a dovednostech.

Dodržoval BOZP

Doporučená literatura

VLADIMÍR BENEŠ a kolektiv: Dílenské tabulky pro školu a praxi, ALBRA 2009

LEINVEBER JAN, VÁVRA PAVEL: Strojnické tabulky. ALBRA, ISNB 978-80-7361-111-8

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeněk Malina. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné