Detail modulu Vystřihování součástí z pásů a plechů s celkovým teoretickým základem, technologií a finanční rozvahou

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Vystřihování součástí z pásů a plechů s celkovým teoretickým základem, technologií a finanční rozvahou

Kód modulu

23-m-3/AE21

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Vystřihování součástí z pásů a plechů s celkovým teoretickým základem, technologií a finanční rozvahou

Obory vzdělání - poznámky

23-41-M/01 Strojírenství

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-51-H/01 Strojní mechanik

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Ukončení 1. a 2. ročníku výše uvedených oborů vzdělání.

Teoretická znalost procesu stříhání materiálu.

Teoretická znalost procesu tepelného zpracování.

Teoretické znalosti výpočtu nástřižného plánu a využitelnosti materiálu.

Praktické znalosti stříhání materiálu.

Teoretické znalosti finančního zajištění výroby.

Ochrana životního prostředí.

Základy zpracování technické dokumentace – textová část, grafická část.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro komplexní přípravu žáků strojírenských oborů v oblasti stříhání plechů a pásů s možností návrhu správné technologie a celkovým zhodnocením projektu. Cílem modulu je seznámení žáků s normalizovanými materiály pro stříhání, volbou správné technologie, technologickým postupem, kontrolní činností a úsporou materiálu.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • provádí kontrolu rozměrů vystřižených součástí
 • provádí kontrolu jakosti povrchů střižných ploch
 • provádí kontrolu geometrických tolerancí
 • navrhuje tepelné zpracování součástí
 • provádí kontrolu drsnosti
 • provádí výpočet využitelnosti materiálu dle nástřižného plánu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Vystřihování součástí:

 • technická dokumentace
 • stříhání
 • stroje a zařízení
 • přípravky – střižný přípravek
 • praktická část – stříhání výstřižků
 • kontrola a měření
 • ekonomika výroby
 • provozní dokumentace

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Teoretická část:

 • odborný výklad a prezentace
  • stříhací přípravek a potřebná dokumentace ke střihání
  • materiálový sortiment potřebný ke střihání plechů
  • strojní park využívaný pro střihání plechů
  • ukázky technologií stříhání kovového materiálu
  • ukázka tepelného zpracování materiálu

Praktická část:

 • žáci připraví ukázku možností nástřižného plánu
 • žák výpočítá využitelnost materiálu při střihání plechů
 • žák provádí kontrolu drsnosti
 • žáci vypracují samostatnou odbornou práci na zadané téma

Exkurze:

 • exkurze do výrobního podniku

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Metody a formy hodnocení:

1. Průběžné

 • teoretické znalosti – písemné, ústní, testy
 • praktické dovednosti - podle postupného zpracování technické dokumentace
  • kontrola rozměrů vystřižených součástí

  • kontrola jakosti povrchů střižných ploch

  • kontrola geometrických tolerancí

  • návrh tepelného zpracování součástí

  • kontrola drsnosti povrchu

  • výpočet využitelnosti materiálu dle nástřižného plánu

2. Obhajoba obsahu vypracované technické zprávy a výkresové dokumentace spojená s diskuzí nad metodami řešení modulu

Podmínky hodnocení:

 • Zohlednění individuálních možností žáků
 • Možnost zpracování technické dokumentace různými formami – ručně, pomocí textových a grafických programů na PC

Kritéria hodnocení

1. Průběžné

 • teoretické znalosti
  • písemné a ústní znalosti
  • testy – minimální hodnocení testu 70 %
 • praktické dovednosti
  • hodnocení správnosti a grafické úpravy  
  • dokumentace

2. Obhajoba vypracované technické zprávy a výkresové dokumentace spojená s diskuzí nad metodami řešení modulu – hodnocení komise známkou s nejvyšší váhou.

Celkové hodnocení:

 • Písemné a ústní znalosti        20 %
 • Praktické dovednosti              30 %
 • Obhajoba projektu                  50 %

Žák prospěje, pokud výsledek celkového hodnocení bude minimálně 65 %.

Doporučená literatura

Jiří Leinveber, Pavel Vávra, Strojnické tabulky, ALBRA, 2017, ISBN 978-80-7361-111-8.

Petr Fořt, Jaroslav Kletečka, Technické kreslení, 2017, COMPUTER PRESS, ISBN 978-80-2511-887-0

Ulrich Fischer a kol., Základy strojnictví, SOBOTÁLES, 2017, ISBN 978-80-8670-609-2

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Matěk. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné