Detail modulu Stanovujeme mzdu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Stanovujeme mzdu

Kód modulu

63-m-4/AA06

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

Komplexní úloha

Evidence mezd a jejich výpočty

Mzdové účetnictví

Obory vzdělání - poznámky

63-41-M/02 Obchodní akademie

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem jsou základní poznatky z oblasti  pracovního práva, mzdových předpisů, personalistiky, financování činnosti, přímých daní a povinností vůči institucím zdravotního a sociálního pojištění. 

Modul navazuje na modul:

 • Jsme zaměstnanci
 • Zajištění začátku podnikání
 • Řídíme firmu
 • Vedení lidí

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je seznámit žáky teoreticky i prakticky s problematikou předpisů na úseku mezd a platů. Směřuje k získání kompetencí v oblasti evidence práce zaměstnanců a výpočtu všech mzdových složek v případě pracovního poměru i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • přijímá zaměstnance do pracovního poměru,
 • sepisuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • vystavuje mzdový a platový výměr,
 • eviduje docházku a nepřítomnost,
 • počítá základní a doplňkové složky hrubé mzdy (platu) a náhrady mezd za svátek a dovolenou,
 • zdaňuje mzdu,
 • podrobuje mzdu odvodům zdravotního a sociálního pojištění,
 • počítá náhradu za prvních 14 kalendářních dní nemoci,
 • počítá odměnu z dohod.

 

 

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Organizace, podnik, právní úprava podnikání
 • Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji
 • Náklady a výnosy
 • Soustava daní a zákonné pojištění

Učební činnosti žáků a strategie výuky

První část výuky je teoretická a je zaměřená na předpisy v oblasti odměňování - zejména zákoník práce, zákon o daních z příjmů a předpisy na úseku všeobecného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Navazuje na ni část praktická, ve které žáci provádí konkrétní úkony spojené s evidencí práce zaměstnanců a jejich odměňováním.  Žáci sepisují evidenci docházky a vykonanou práci a počítají všechny složky mezd v souladu se zákoníkem práce. Kromě základní mzdy, příplatků a ostatních doplňkových složek počítají náhradu mzdy za dovolenou a svátek a náhradu za prvních čtrnáct dní nemoci. Počítají odměnu z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Odměnu za práci podrobují odvodům zdravotního a sociálního pojištění a dani z příjmů.  Při práci žáci využívají počítače a internet. Vyhledávají příslušné legislativní normy a informace vztahující se k mzdové problematice, pracují se mzdovými kalkulačkami a účetním softwarem.

Z celkové hodinové dotace modulu žáci využívají počítače a internet minimálně v rozsahu 5 hodin.

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

1) Ústní zkoušení

2) Písemný test

3) Samostatná práce

Samostatná práce zahrnuje:

a) výpočet  základní mzdy a příplatků,

                  náhrady za dovolenou a svátek,

                  náhrady za nemoc,

                  odměny z dohody o provední práce,

                  odměny z dohody o pracovní činnosti,

b) výpočet odvodové povinnosti - zdravotního a sociálního pojištění, zálohy na daň z příjmů a srážkové daně,

c) sestavení mzdového listu.

 

Celý modul je splněn za předpokladu, že proběhne:

a) 1x ústní zkoušení znalostí za dobu realizace modulu

b) 1x písemné ověření znalostí a dovedností formou uzavřených i otevřených otázek

c) odevzdání a hodnocení samostatné práce

Kritéria hodnocení

1) Ústní zkoušení – je hodnocena obsahová správnost, srozumitelnost ústního projevu, schopnost spojovat informace z různých tematických celků.

2) Písemný test – kromě faktické přesnosti je hodnocena pečlivost a srozumitelnost.

3) Samostatná práce – je hodnocena obsahová správnost a uvedení všech povinných formálních náležitostí.

 

Celkové hodnocení uspěl – neuspěl.

 

Uspěl – Žák zpracoval všechny požadované výstupy modulu, hodnocení z ústního zkoušení a písemného testu není nižší než 50 %, hodnocení samostatné práce není nižší než 70%.

Absence nesmí překročit 20%.

Doporučená literatura

Učebnice Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 1 – 4 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

 

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radka Kotoučková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné