Detail modulu Technická normalizace ve strojírenství

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Technická normalizace ve strojírenství

Kód modulu

23-m-3/AE15

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Práce s technickými normami

Technická normalizace

Zobrazování a kótování

Zobrazovací metody a druhy promítání

Obory vzdělání - poznámky

23-56-H/01 Obráběč kovů

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

23-45-M/01 Strojírenství

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je přinést základní informace o použití technických norem, zejména norem pro výrobky ve strojírenství.

Žák se seznámí se základními informacemi o technických normách, o jejich druzích, uživatelích, o legislativních souvislostech. Žák se bude po ukončení modulu orientovat v normách, znát postup začlenění norem do výroby.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • vysvětlí význam a použití norem
 • orientuje se v rozdělení normalizace
 • uvede organizace zabývající se normalizací
 • orientuje se v soustavě norem

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Technická normalizace:

 • význam norem, metrologie a státního zkušebnictví
 • struktura platných norem využívaných ve strojírenství
 • česká technická norma
 • mezinárodní normy a jejich harmonizace
 • platná legislativa České republiky v oblasti normalizace

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 

Teoretická část:

Odborný výklad a prezentace na téma:

 • struktury norem, metrologie a státní zkušebnictví
 • české technické normy a legislativa České republiky
 • mezinárodní normy a  harmonizace s českou normou
 • praktická ukázka využití norem
 • organizace zabývající se normalizací

Praktická část:

 • žák vyhledá potřebnou normu dle zadání
 • žák vyhledá potřebné údaje v normě
 •  žák vysvětlí význam normalizace

Exkurze:

 • exkurze žáků do výrobního podniku

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 1. Ověření teoretických znalostí testem/ústně
  • vysvětlení významu a použití norem
 2. Kvalifikovaná řízená diskuze
  • orientace v soustavě norem
 3. Závěrečná modulová písemná práce
  • organizace zabývající se normalizací

Kritéria hodnocení

 1. Ústní zkoušení – prověření oborných znalostí z oblasti technické normalizace zkoušení se zpětnou vazbou
 2. Písemné zkoušení – bodové hodnocení (splněno – více než 40 %)
 3. Závěrečná modulová písemná práce – max 100 %, min 40 %

Klasifikace převodem z bodového nebo percentuálního hodnocení:

 • 90 – 100 %     1
 • 80 – 89 %       2
 • 66 – 79 %       3
 • 40 – 65 %       4
 •   0 – 39 %       5

Doporučená literatura

DOLEČEK - HOLOUBEK.: Strojnictví. Praha, SOBOTÁLES,2001. 192s. ISBN 80-85920-26-3.

MIČKAL, K.: Strojnictví-Části strojů. Praha, SOBOTÁLES, 1995., 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

FISCHERr, U., A KOLEKTIV: Základy strojnictví. Praha, Sobotáles, 2004. 290s. ISBN 80-86706-09-5

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeněk Kašpar. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné