Detail modulu Systém řízení a certifikace jakosti

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Systém řízení a certifikace jakosti

Kód modulu

23-m-4/AE14

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Měření ploch

Obory vzdělání - poznámky

23-41-M/01 Strojírenství

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Požadovanými vstupními předpoklady ke studiu a pochopení tohoto modulu je zvládnutí teoretických modulů: Praktické měření strojních součástí, Technická normalizace ve strojírenství, Technické materiály – kovy a nekovy.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro komplexní přípravu žáků strojírenských oborů k používáním základních metod kontroly a měření, získávaní základní návyků potřebných pro tuto činnost a ověření si fyzikálních poznatků a vlastností materiálů. Znalosti se ověřují  prováděním měření dle zadaných úloh.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • popíše základní zásady a normy v oblasti certifikace a jakosti výrobků
 • měří teplotu, tlak, vlhkost aj. fyzikální veličiny
 • měří plochy, objemy, otáčky, rychlosti proudění, průtoky apod.
 • měří s potřebnou přesností délky různými měřidly a měřícími přístroji
 • uplatní při měřeních znalost základů metrologie a teorie chyb
 • zapíše, zpracuje, analyzuje a vyhodnocuje výsledky měření, zpracuje zprávy a protokoly o měřeních
 • měří úhly, tvary, jakost povrchu a vzájemnou polohu ploch a prvků
 • kontroluje výsledky tepelného či chemického zpracování
 • vysvětlí metody zkoušek povrchových a vnitřních vad bez porušení materiálu
 • měří součásti se závity a ozubením
 • podílí se na provádění komplexních zkoušek strojů (např. přesnosti obráběcích strojů podle norem a předpisu)
 • uplatní při měřeních znalost základů metrologie a teorie chyb
 • využije k uvedeným činnostem výpočetní techniku s příslušnými aplikačními programy

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. Zásady správného měření a vypracování technické zprávy
 2. Základní zásady a normy v oblasti certifikace a jakosti výrobků
 3. Měření a kontrola jakosti povrchu – principy měření, laboratorní měření drsnosti
 4. Zjišťování mechanických a technologických vlastností materiálů – laboratorní měření tvrdosti, kroutícího momentu, zkoušky bez porušení materiálu
 5. Komplexní měření strojních součástí a nástrojů – laboratorní měření závitů, ozubených kol, úhlů, tvarů, vzájemné polohy

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 

Teoretická příprava:

 • odborný výklad:
  • základní zásady a normy v oblasti certifikace a jakosti výrobků
  • měření a kontrola jakosti povrchu
  • vypracování technické zprávy
 • prezentace na téma:
  • příklady předvedení laboratorního měření drsnosti, tvrdosti, kroutícího momentu a zkoušek bez porušení materiálu
  • představení příkladů zjišťování mechanických a technologických vlastností materiálů
 • samostudium odborné literatury žáky  (učebnice, strojnické tabulky, odborné časopisy, odborné příručky)

 Procvičování příkladů:

 • žák popíše základní zásady a normy v oblasti certifikace a jakosti výrobků
 • žák měří teplotu, tlak, vlhkost aj. fyzikální veličiny
 • žák měří plochy, objemy, otáčky, rychlosti proudění, průtoky
 • žák měří součásti se závity a ozubením
 • žák měří úhly, tvary, jakost povrchu a vzájemnou polohu ploch a prvků
 • žák zapíše, zpracuje, analyzuje a vyhodnocuje výsledky měření, zpracuje zprávy a protokoly o měřeních
 • žáci vypracují samostatné projekty.na zadané téma a využije dostupnou výpočetní techniku s příslušnými aplikačními programy 

Probíhá v dělených skupinách žáků, kdy každý žák procvičuje informace předané vyučujícím a může samostatně pracovat v dílnách, laboratořích nebo u počítače na zadaných úlohách. Zadaná práce je řešena i v týmech projektovou formou výuky.

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Při kontrole a měření jsou žáci hodnoceni za správnost volby měřicích přístrojů, dodržování metrologických zásad měření. Žáci zpracovávají o měřeních protokoly a kvalita jejich obsahu, zpracování grafů, výsledků měření a závěrů slouží k hodnocení osvojených znalostí a schopností žáka popsat, shrnout a vyhodnotit prováděná měření.

Hodnocena je schopnost žáka získávat informace z různých zdrojů, pracovat se získanými informacemi a následně je vyhodnocovat, schopnost komunikovat a spolupracovat, tvořit dokumentaci a v konečné fázi obhájit zvolené postupy a výsledky své práce.

Kritéria hodnocení

Kritériem pro hodnocení je odevzdání požadovaného počtu protokolů a jejich správnost.

– max 100 %, min 40 %

Klasifikace převodem z bodového nebo procentuálního hodnocení:

90 - 100 %    1

80 -  89 %     2

66 -  79 %     3

40 -  65 %     4

  0 -  39 %     5

Doporučená literatura

PETŘÍKOVÁ, R. A KOL.: Lidé, zdroj kvality, znalostí a podnikových výkonů. DT Ostrava. 2002, 241 s. (ISBN 80-02-01419-1)

ČSN EN ISO 9001:2000. Systémy managementu jakosti - Požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2002.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martin Tomášek. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné