Detail modulu Fauvismus, expresionismus

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Fauvismus, expresionismus

Kód modulu

82-m-4/AE09

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82–41–M/03 Scénická a výstavní tvorba
 • 82–41–M/05 Grafický design
 • 82-41-M/17 Multimediání tvorba

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Znalost modulů:

 • Impresionismus
 • Postimpresionisms
 • Secese

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí fauvistické a expresionistické malby a sochy. Žák se seznámí s vývojem společnosti a jejím vlivem na vývoj výtvarného umění. Žák vyjmenuje umělce a díla malířství fauvistického a expresionistického směru.
Po absolvování modulu žák charakterizuje a popíše fauvistické a expresionistické malby a sochy, a vše zařadí do správného historického kontextu.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje společensko-historické dění dané éry a její vliv na umění
 • vyjmenuje umělce a díla malířství a sochařství
  • expresionistická malba ve světě
  • expresionitstická malba v Čechách
  • expresionistická socha ve světě
  • fauvistická malba ve světě
 • zařadí je do historického kontextu
 • nakreslí kompozice jednotlivých malířských děl
 • vysloví svůj názor na umění expresionismu a fauvismu a jejich dopadu na společnost

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:
1. Společensko-historické dění dané éry a její vliv na umění
2. Umělci a jeho díla dané éry

 • expresionistická malba ve světě
 • expresionitstická malba v Čechách
 • expresionistická socha ve světě
 • fauvistická malba ve světě

3. Historický kontext dané éry

 • srovnání fauvismu a expresionismu se starými směry (renesance, baroko, realismus, akademismus)

4. Odborné kresby žáků

 • kompozice jednotlivých malířských a sochařských děl

5. Dopad umění fauvismu a expresionismu na společnost

 • porozumění a názor na umění fauvismu a expresionismu

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.
Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury
 • odborné kresby a kompozice jednotlivých malířských děl
 • orientace žáků v učivu (diskuze, písemná práce, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část - teoretický popis tématu, vysvětlení pojmů
 • praktická část - porovnání děl a jejich témat s předchozími historizujícími obdobími, výsledky porovnání
 • závěr - výsledky práce
 • zpracování na 3 - 6 stran včetně příloh (schémata, fotografie aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se se společensko-historickým děním dané éry a definuje její vliv na umění
 • vyjmenuje nejvýznamější umělce a jejich díla
 •  fauvistická a expresionistická malba v Evropě
 • charakterizuje expresionistickou malbu ve světě a v Čechách
 • charakterizuje expresionistickou sochu ve světě
 • charakterizuje fauvistickou malbu ve světě
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 4. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie
 • umělci dané doby a jejich díla
 • rozbor díla
 • kresby kompozice jednotlivých malířských děl
 • kresby kompozice jednotlivých sochařských děl

Samostatná práce žáků:

 • teoretický popis tématu, vysvětlení pojmů
 • porovnání děl a jejich témat s předchozími historizujícími obdobími
 • výsledky porovnání

Ověřované okruhy:

 • společensko-historické dění dané éry a její vliv na umění
 • historický kontext dané éry
 • kresby kompozice jednotlivých malířských a sochařských děl
 • dopad umění expresionismu a fauvismu na společnost

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 100% správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení písemné práce včetně grafické úpravy
 • 2 - 83% správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení písemné práce včetně grafické úpravy
 • 3 - 75% správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení písemné práce včetně grafické úpravy
 • 4 - 63% správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení písemné práce včetně grafické úpravy
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 50% správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení písemné práce včetně grafické úpravy

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. 2. vyd. Praha: Idea servis, 2001. ISBN 80-859-7037-6.
PIJOAN, José. Dějiny umění / 8. Praha-Malešice: Svoboda, grafické závody, n.p., závod 5, 1985. ISBN 01-503-85.
CHÄTELET, Albert. Světové dějiny umění. Praha: Agentura CESTY, 1996. ISBN 80-718-1055-X.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ondřej Maslák. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné