Detail modulu Expedient velkoobchodu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Expedient velkoobchodu

Kód modulu

66-m-4/AA05

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

kvalifikační

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

66 - Obchod

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Expedient velkoobchodu (kód: 66-010-M)

Obory vzdělání - poznámky

66-53-H/01 Operátor skladování

66-41-L/01 Obchodník

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro obory vzdělání s různým zaměřením a bude realizován jako kvalifikační modul. Žák získá informace o různých možnostech dopravy, o zařízení ve skladech a skladových technologiích používaných při vychystávání zboží a kompletaci a expedici zboží a bude připraven pro složení zkoušky z profesní kvalifikace 66-010-M Expedient velkoobchodu.  

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z kompetencí definovaných v profesní kvalifikaci Expedient velkoobchodu (kód: 66-010-M).

 • vychystávání zboží, expedování kusových a vozových zásilek
 • kompletace a vybavování zásilek průvodní dokumentací pro odběratele, přepravce a celní a jiné orgány
 • vedení požadovaných evidencí a dokladů v rámci velkoobchodu

Kompetence ve vazbě na NSK

66-010-M Expedient velkoobchodu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Funkce a druhy skladů, skladové operace
 • Distribuční centra
 • Zařízení ve skladech
 • Skladové technologie a skladovací systémy
 • Výkon a kapacita skladu
 • Vychystávání zboží
 • Kompletace a expedice zakázek
 • Dokumenty skladových operací

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad),
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse),
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem

Metody praktické:

 • aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech s odbornou podporou učitele

Učební činnosti

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s odborným textem
 • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • konzultuje danou problematiku s učitelem
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu
 • zpracované zadání prezentuje před třídou a učitelem

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení :

1) Vychystávání zboží, expedování kusových a vozových zásilek

žák v rámci teoretické výuky:

 • vyjmenuje funkce velkoobchodních skladů a výhody distribučních center
 • rozliší různé skladovací systémy
 • vysvětlí pojmy „výkon“ a „kapacita skladů“
 • rozliší různé druhy regálů a manipulační techniky
 • rozhodne se pro individuální nebo hromadné vychystávání zboží z hlediska vyšší efektivnosti
 • vysvětlí princip a význam metodiky FIFO

žák v rámci praktické výuky:

 • vychystává zboží podle metody FIFO za použití manipulační techniky
 • pomocí manipulační techniky ukládá zboží na paletu
 • připravuje zásilku k expedici – fixuje zboží na paletě vhodným obalem

2)  Kompletace a vybavování zásilek průvodní dokumentací pro odběratele, přepravce a celní a jiné orgány

žák v rámci teoretické výuky:

 • pracuje s informace získanými z výkladu od učitele a vysvětlí podstatu kompletace
 • charakterizuje pojem „komiska“
 • vyjmenuje průvodní doklady zásilky
 • na internetu vyhledá předpisy upravující přepravní podmínky

žák v rámci praktické výuky:

 • ve spolupráci s učitelem zkontroluje vystavené doklady k zajištění a přípravě zakázky
 • vybaví zásilku příslušným dokladem
 • na počítači nebo ručně vystaví standardní výdejku
 • ve skupině žáků zkontroluje průvodní doklady

3) Vedení požadovaných evidencí a dokladů v rámci velkoobchodu

žák v rámci teoretické výuky:

 • samostatně vysvětlí podmínky a postupy expediční reklamace zboží a služeb
 • popíše postup řešení reklamace zboží a služeb při neúplnosti jednotlivých dodávek

žák v rámci praktické výuky:

 • samostatně vystaví standardní výdejku v elektronické a fyzické podobě
 • v elektronické i fyzické podobě eviduje realizované expedice, podporované odběratele, náklady na balicí materiály a dopravu
 • řeší expediční reklamace zboží a služeb a reklamace při neúplnosti jednotlivých dodávek
 • samostatně nebo ve  skupině žáků vyplní příslušné doklady spojené s reklamací zboží a služeb dle platné legislativy
 • analyzuje aktuální stav zásob ve velkoobchodě s využitím podnikového skladového systému
 • zajistí dokumentaci a podklady pro fakturaci a zúčtování

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 66-53-H/01 Operátor skladování - 3. ročník
 • 66-41-L/01 Obchodník - 3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnocení bude probíhat v rámci ústního a praktického ověřování získaných znalostí a dovedností.

1) Ústní zkoušení: probíhá v rámci teoretického vyučování. Hodnotí se využívání odborné technologie, odborná správnost odpovědí a schopnost aplikace teoretických poznatků do praxe. Zkoušení probíhá na uvedená témata:

 • charakteristika dokladů k zajištění a přípravě zakázky
 • základní postup práce a obsluhy se skladovací technikou
 • průvodní doklady k expedovaným zásilkám
 • expediční reklamace zboží a služeb

2) Praktické zkoušení: probíhá v rámci odborného výcviku v případě oboru vzdělání kategorie H, nebo v rámci výuky odborné praxe. Ověřovány jsou především praktické dovednosti formou praktického předvedení žáky. Důraz je kladen na odbornost, správnost a samostatnost.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení vycházejí z hodnoticího standardu profesní kvalifikace Expedient velkoobchodu.

V rámci teoretické výuky:

 • žák zkontroluje úplnost vystavených dokladů k zajištění a přípravě zakázky (hodnotí se správné vysvětlení vystavených dokladů z hlediska formální a věcné správnosti, rozsah znalostí a samostatnost při prezentaci výstupů);
 • žák sestaví požadovanou zakázku na základě vychystávacího listu při dodržení principu paletizace zboží (hodnotí se správně zdůvodnění postupu, samostatnost, prezentace);
 • žák popíše základní postupy práce a obsluhy se skladovací technikou podle platného manipulačního a provozního řádu firmy (hodnotí se používání správné terminologie, rozsah znalostí a samostatnost při prezentace výstupů);
 • žák připraví zboží k expedici (hodnotí se připravený postup zboží k expedici, schopnost popisu celého procesu, rozsah znalostí a samostatnost);
 • žák zkontroluje  průvodní doklady k expedovaným zásilkám do zahraničí po věcné stránce (hodnotí se popis průvodních dokladů, jejich charakteristika, a prezentace výstupů);
 • žák zkontroluje průvodní doklady po věcné stránce k expedovaným zásilkám na tuzemský trh (hodnotí se popis průvodních dokladů, jejich charakteristika, a prezentace výstupů).

V rámci praktické výuky:

 • žák zkontroluje úplnost vystavených dokladů k zajištění a přípravě zakázky (hodnotí se správné vyplnění vystavených dokladů z hlediska formální a věcné správnosti);
 • žák zkontroluje fyzický stav zboží na skladě za využití evidenčních skladových karet či elektronického skladového systému (hodnotí se správnost a pohotovost zjištění fyzického stavu zásoby z evidence).
 • žák senzoricky zkontroluje stav zboží podle průvodního vychystávacího listu: zboží na skladě, kontrola jakosti, množství, váha, hmotnost, objem, druh sortimentu, nepoškozenost obalů, rozbalování zboží a kontrola požadovaných záručních lhůt (hodnotí se správné určení množství, odhalení chyby v druhu sortimentu, neopomenutí kontroly nepoškození obalů a záruční lhůty);
 • žák zkontroluje uložení zboží na paletě vzhledem k dané kategorizaci a typologii zboží (hodnotí se dodržení zásad při ukládání zboží na paletu, odhalení chyb při uložení zboží na paletu, které by vedly ke škodám na zboží nebo k nepřijetí přepravcem);
 • žák sestaví požadovanou zakázku na základě vychystávacího listu při dodržení principu paletizace zboží (hodnotí se vychystání správného druhu a množství zboží za použití manipulační techniky);
 • žák provede nakládku zboží za využití manipulační techniky do předem stanoveného místa určení (hodnotí se dodržování závazných pokynů pro fixaci a ložení zboží v dopravním prostředku nebo kontejneru);
 • žák zafixuje ručně či strojově vychystávané zboží na paletě patřičným ochranným obalem podle charakteru zboží či na základě požadavku přepravních společností (hodnotí se správná volba fixačního prostředku a správné použití fixačního zařízení);
 • žák připraví zboží k expedici (hodnotí se správná manipulace se zbožím, dodání příslušných dokladů, samostatnost);
 • žák analyzuje za pomocí elektronického skladového a odbytového softwaru firmy základní specifikaci zakázky (hodnotí se správná interpretace požadavků na zásilku, pohotovost a samostatnost);
 • žák zkontroluje průvodní doklady k expedovaným zásilkám do zahraničí po věcné stránce (hodnotí se správné vyhotovení průvodních dokladů, formální a věcná správnost, úplnost);
 • žák vystaví standardní výdejku (hodnotí se věcná a formální správnost, samostatnost);
 • žák eviduje realizované expedice, podporované odběratele, náklady na balicí materiály a dopravu  v elektronické či fyzické podobě (hodnotí se správnost a úplnost evidence, samostatnost);
 • žák vysvětlí podmínky a postupy expediční reklamace zboží a služeb (hodnotí se volba správného postupu, správnost, samostatnost);
 • žák řeší  reklamace zboží a služeb při neúplnosti jednotlivých dodávek (hodnotí se správné rozhodnutí při reklamacích, postoj a chování k zákazníkům);
 • žák vyplní příslušné doklady spojené s reklamací zboží a služeb podle platné legislativy (hodnotí se věcná a formální správnost, úplnost, samostatnost);
 • žák analyzuje aktuální stav zásob ve velkoobchodu s využitím podnikového skladového systému (hodnotí se samostatnost a pohotovost v orientaci ve skladovém systému a správnost určení jednotlivých položek zásob);
 • žák zajistí dokumentaci a podklady pro fakturaci a zúčtování (hodnotí se správnost a úplnost podkladů, přesnost, pohotovost a samostatnost při jejich vytváření).

Žák modul splní, když uspěje u více než 50% všech stanovených kritérií, další podmínkou splnění modulu je minimální účast ve výši 75%.

Žák modul nesplní v případě nedosažení požadované minimální procentní hranice.

Doporučená literatura

PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (Supply chain management). Praha: Radix, 2005. ISBN 80-86031-59-4.

OUDOVÁ, Alena. Logistika: základy logistiky. Kralice na Hané: Computer Media, 2013. ISBN 978-80-7402-149-7.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vladimíra Stěhulová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné