Detail modulu Obuv a kožená galanterie

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Obuv a kožená galanterie

Kód modulu

66-m-3/AA04

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

66 - Obchod

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

66-51-H/01 Prodavač

66-41-L/01 Obchodník

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Po úspěšném zvládnutí problematiky modulu bude žák připraven na prodej sortimentu obuvi a kožená galanterie. Připraví zboží k prodeji a uskuteční vlastní prodej a nabídku tohoto sortimentu, souběžně bude ovládat ošetřování zboží, vystavování, skladování, odbornou komunikaci a prezentaci zboží.

Očekávané výsledky učení

Výsledky ve vazbě na RVP:

prodávat kvalifikovaně zboží

Žák:

 • uvede historii a původ obuvi
 • popíše základní části obuvi
 • rozdělí obuv podle výrobních způsobů, účelovosti, materiálu, střihu
 • vysvětlí správné určování velikostí
 • popíše možné vady obuvi a kožedělného zboží
 • rozdělí sortiment kožené galanterie do skupin
 • vyjmenuje skupiny drobného zboží
 • charakterizuje jednotlivé druhy zboží
 • zhodnotí jakost výrobků
 • vysvětlí technickou normalizaci
 • vysvětlí zásady skladovaní
 • popíše způsoby vystavování
 • provádí odbornou poradenskou službu
 • zabalí a naúčtuje zboží
 • vyřídí případné reklamační řízení
 • provede doplňkovou nabídku

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Původ a historie obuvi
 • Obuv
 • Kožená galanterie
 • Výrobní postupy
 • Rozdělení materiálů
 • Symboly materiálů a ošetřování
 • Podmínky ošetřování pro spotřebitele
 • Záruční list
 • Objednávka zboží
 • Dodací list a faktura
 • Velikostní tabulky
 • Komunikace se zákazníkem při prodeji obuvi a kožené galanterie
 • Nabídka a poradenská služba
 • Doplňková nabídka
 • Reklamace zboží
 • Vystavování zboží
 • Ocenění zboží
 • Předvedení zboží
 • Zabalení zboží
 • Prodej zboží

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky:

odborný výklad, instrukce, nácvik modelových situací, zpracování prezentací, aplikace teoretických poznatků v praxi s odbornou podporou učitele, odborná praxe pod dohledem na reálném pracovišti

Učební činnosti:

Žák:

 • sleduje odborný výklad učitele a pracuje s informacemi z výkladu
 • využívá internetové zdroje
 • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • žák pracuje samostatně a v případě nejasností konzultuje problematiku s učitelem
 • pracuje s informacemi v kolektivu
 • prokazuje aktivitu při řešení  dané problematiky
 • vyhodnotí závěr
 • podílí se na nových úkolech
 • odhaluje společně chyby a nedostatky a zdůvodní je
 • úkoly prezentuje před kolektivem a připouští připomínky jiných

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 • definuje základní zbožíznalecké pojmy
 • pojmenuje odbornou terminologii
 • užívá odborné výrazy
 • pojmenuje výrobní materiály
 • vyjmenuje sortiment kožedělného zboží
 • charakterizuje symboly ošetřování
 • pracuje se získanými informacemi o zboží
 • uplatňuje získané teoretické vědomosti při prodeji
 • dodržuje BOZP a HACCP
 • odliší způsob vystavování
 • vysvětlí zásady skladování
 • využívá propagační materiály a ostatní prostředky podpory prodeje
 • použije cenovky a jiné označení zboží
 • pojmenuje zásady ošetřování zboží
 • využívá informační technologie v provozu
 • kontroluje správnost cen
 • pracuje s daňovými doklady a objasní jejich náležitosti
 • určí náležitosti reklamačního listu
 • stanoví podmínky reklamačního řízení
 • sleduje aktuální ceny zboží
 • vysvětlí zásady třídění obalů
 • sleduje spotřebitelskou poptávku
 • rozliší typy zákazníků
 • provádí odbornou poradenskou službu
 • využívá zásady odborné komunikace

 

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 66-51-H-01 Prodavač - 2. ročník 
 • 66-41-L/01 Obchodník - 2. ročník 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnocení je složeno ze tří části, žák musí absolvovat každou část hodnocení:

1) Písemné ověření teoretických znalostí formou testu.

Test obsáhne následující odbornou problematiku:

 • Historie, materiály k výrobě a obuvi (10 otázek)
 • Sortimentní skupiny (10 otázek)
 • Vady, ošetřování a vystavování ( 5 otázek)

Bodová hodnota jedné otázky je 1 bod, struktura testové otázky – výběr jedné správné odpovědi ze tří možností.

2) Prezentace zboží formou výstavky před třídou dle zadaného tématu.

Žák připraví výstavku zboží včetně cenovek a vhodných dekoratérských doplňků.

3) Prodej kožedělného zboží v provozu, nabídka a poradenská činnost.

Budou ověřovány tyto schopnosti žáka:

 • uvést historii obuvi a výroby kožedělného zboží,
 • popsat a rozlišit materiály k výrobě,
 • rozčlenit sortiment do zbožíznaleckých skupin,
 • uvést vady a způsoby ošetřování,
 • vystavit zboží v provozu prodejny,
 • provést prezentaci zboží v provozu s využitím prostředků podpory prodeje,
 • ocenit zboží,
 • provést konkrétní nabídku a poradenskou službu,
 • doporučit velikost,
 • provést doplňkovou nabídku a poprodejní servis,
 • vést odbornou komunikaci se zákazníkem.

Kritéria hodnocení

 1. Písemný test – maximální počet bodů 25
 2. Prezentace zboží před třídou  – maximální počet bodů 5
 3. Prodej kožedělného zboží v provozu, nabídka a poradenská činnost – maximální počet bodů 20
 • Nabídka a poradenská služba (10 bodů)
 • Doplňková nabídka, poprodejní servis a odborná komunikace služba (10 bodů)

Celkem žák může získat maximálně 70 bodů

Převodová tabulka bodů na známku

Počet bodů Známka
70 - 61 výborný
60 - 52 chvalitebný
51 - 44 dobrý
43 - 35 dostatečný
34 -  0 nedostatečný

Žák splnil modul v případě, že z části č.3 (Prodej kožedělného zboží v provozu, nabídka a poradenská činnost) získá minimálně 10 bodů, v opačném případě žák modul nesplnil.

Doporučená literatura

KAVINA, Karel, ZBOŽÍZNALSTVÍ textilního, oděvního a kožedělného zboží, (pro SOU), IQ 147, spol. s. r. o., rok 1997, ISBN: 80-238-0700-5

NOVOTNÝ, Mojmír., Obchodní provoz. ( proSOU ), nakl. Uč. Fortuna, 2007, ISBN: 80-7168-845-1

Poznámky

Doporučené rozvržení hodin:

teoretické vyučování – 10 hodin

praktické vyučování – 10 hodin

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lenka Zatloukalová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné