Detail modulu Účtování majetku

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Účtování majetku

Kód modulu

63-m-4/AA03

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

63-41-M/02 Obchodní akademie

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul navazuje na moduly:

 • Základní účtování běžných účetních případů,
 • Zajištění začátku podnikání,
 • Hospodaření s majetkem.

Základní znalost pojmů:

 • zásoby, členění zásob,
 • evidence zásob, příjemka, výdejka, skladní karta,
 • dlouhodobý majetek, členění dlouhodobého majetku,
 • evidence dlouhodobého majetku, inventární karta,
 • opotřebení dlouhodobého majetku, odpisy, oprávky, vstupní cena, zůstatková cena.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je teoreticky i prakticky seznámit žáka s účtováním zásob a dlouhodobého majetku podnikatelů a korporací.

Modul směřuje k prohloubení kompetencí směřujících k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám a prohloubení odborných kompetencí žáků v provádění typických činností.

Po ukončení modulu je žák schopen provést ocenění zásob a dlouhodobého majetku, zaúčtovat typické účetní případy pořízení a spotřeby materiálu, nákupu a prodeje zboží, výroby výrobků a jejich prodeje, a to způsobem A i B. Žák je schopen zaúčtovat pořízení, odepisování a vyřazení dlouhodobého majetku. Je připraven prakticky vést analytickou evidenci zásob a dlouhodobého majetku a používat informace vyplývající z této evidence.

Absolvováním modulu je žák připraven optimálně využít svých znalostí k profesnímu uplatnění ve světě práce.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • rozčlení zásoby a zařadí do účtových skupin,
 • zvolí vhodný způsob ocenění zásob při nákupu a vytvoření vlastní činností,
 • ocení zásoby při vyskladnění, provede výpočet ocenění metodou FIFO a váženým aritmetickým průměrem,
 • účtuje zásoby způsobem A i B, porovná oba způsoby,
 • účtuje pořízení materiálu v tuzemsku a ze zahraničí,
 • účetně vyřeší reklamaci při dodávkách materiálu,
 • účtuje spotřebu materiálu, popř. prodej materiálu,
 • účtuje nákup a prodej zboží,
 • účtuje výrobu a prodej výrobků,
 • vystaví doklady týkající se zásob,
 • vede analytickou evidenci zásob,
 • vyčíslí inventarizační rozdíly u zásob, rozdíly zaúčtuje a předepíše k náhradě,
 • zaúčtuje trvalé a přechodné snížení hodnoty zásob,
 • zaúčtuje účetní případy týkající se zásob na konci účetního období,
 • rozčlení dlouhodobý majetek a zařadí do účtových skupin,
 • provede ocenění dlouhodobého majetku podle způsobu pořízení, vypočítá vstupní cenu,
 • zaúčtuje různé způsoby pořízení dlouhodobého majetku,
 • posoudí a zaúčtuje opravy a technické zhodnocení dlouhodobého majetku,
 • vypočítá a zaúčtuje účetní odpisy,
 • porovná účetní a daňové odpisy, vyčíslí vliv rozdílu odpisů na daň z příjmů účetní jednotky,
 • účetně vyřadí dlouhodobý majetek z evidence,
 • zaúčtuje zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku podle důvodu vyřazení,
 • zaúčtuje pořízení, výnosy z držby a prodej dlouhodobého finančního majetku,
 • vede analytickou evidenci dlouhodobého majetku, posoudí informace vyplývající z evidence,
 • zaúčtuje výsledky inventarizace dlouhodobého majetku,
 • vystaví a používá doklady týkající se zásob a dlouhodobého majetku.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • členění a oceňování zásob,
 • účtování materiálu,
 • účtování zboží,
 • účtování zásob vlastní výroby,
 • analytická evidence zásob,
 • inventarizace zásob,
 • členění a oceňování dlouhodobého majetku,
 • účtování pořízení dlouhodobého majetku,
 • technické zhodnocení dlouhodobého majetku,
 • účtování odepisování dlouhodobého majetku,
 • účtování vyřazení dlouhodobého majetku,
 • analytická evidence dlouhodobého majetku,
 • inventarizace dlouhodobého majetku

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Žáci si zopakují pojmy ze vstupních předpokladů, znalost těchto pojmů průběžně používají.  Řeší modelové situace z běžného praktického života, příklady na pracovních listech nebo ve sbírce, pracují buď společně, samostatně nebo ve skupině (dvojice - lepší a slabší žák).

Součástí učebních činností žáků je domácí příprava a procvičování.

Základní strategií výuky je výklad (vysvětlování) látky, řešení účetních modelových situací, řešení vzorových příkladů a praktické metody při procvičování probírané látky. Výuka je doplněna pracovními listy nebo sbírkou příkladů, při jejich řešení lze využít samostatnou a skupinovou práci žáků.

Ve výuce se prolíná teoretická a praktická část modulu, je vhodné klást důraz na nácvik pracovních činností a dovedností (pracovat s doklady, určit účetní případy, určit předkontaci, účtovat účetní případy, vést analytickou evidenci, provádět výpočty).

Výuka probíhá v odborné učebně, kde je vhodné využití dataprojektoru či interaktivní tabule (schémata účtování účetních případů).

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • ústní nebo zkoušení,
 • písemné zkoušení,

Ústní individuální zkoušení je zaměřeno na ověření teoretických znalostí.

Písemné zkoušení se skládá ze čtyř testů:

 • zásoby materiálu, účtování způsobem A a B,
 • zboží a zásoby vlastní výroby, účtování způsobem A a B,
 • pořízení a odepisování dlouhodobého majetku,
 • vyřazení dlouhodobého majetku, inventarizace

Každý písemný test musí splněn minimálně na 51%.

.

Kritéria hodnocení

Hodnocení ústního individuálního zkoušení: hodnocení znalosti teorie, kromě znalostí je hodnocena souvislost ústního projevu, uvádění příkladů, rychlost reagování.

Hodnocení písemného zkoušení (testů): % úspěšnosti: 100 % – 51 % - žák uspěl, 50 % - 0 % - žák neuspěl.

Celkové hodnocení:

Žák splnil všechny požadované výstupy modulu v případě, že ústní zkoušení není hodnoceno prospěchem nedostatečným a současně uspěl v písemných testech.

Doporučená literatura

Pavel Štohl, Učebnice účetnictví - 2. díl

Pavel Štohl, Sbírka příkladů k učebnici účetnictví - 2. díl

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Libuše Čechová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné