Detail modulu Vyprávění obrazem, rámování, práce s kamerou a střihem

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Vyprávění obrazem, rámování, práce s kamerou a střihem

Kód modulu

82-m-4/AD84

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

absolvování modulů:

 • Kresba (navrhování) 82-m-4/AD13
 • Kresba (pohybové studie) 82-m-4/AD80
 • Kresba (storyboard) 82-m-4/AD81
 • Narativní zobrazení, storyboard 82-m-4/AD73

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je znalost filmová řeči a porozuměmí přirozenému způsobu vyprávění filmovým obrazem. Žák si prohloubí dovednost rozlišovat mezi jednotlivými druhy záběrů (od EWS po ECU) a pohyby kamery (od rakurzu po švenk). Žák bude umět vhodně volit střihovou skladbu a její dynamiku.Žák bude eliminovat mechanicky pojaté natáčení vytvářející nadbytečnou a nudnou filmovou metráž ve prospěch rytmizace a dramatizace díla. Žák bude využívat střihový software, bude editovat a exportovat hotové filmy. 

Po absolvování modulu  žák prakticky obsluhuje kameru i střihový software a uplatňuje pokročilé rámování i montáž. Kreativním způsobem natáčí a střihově zpracovává materiál pro animovaný, loutkový nebo hraný animovaný film (pixilace, triková groteska). Pracuje vždy týmově jako součást filmového štábu. Verbálně komunikuje o svých záměrech, obhajuje svá řešení a prezentuje své umělecké výstupy. 

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • orientuje se v teorii filmové řeči, střihové skladby a montáže
 • čte odbornou literaturu a analyzuje fimová umělecká díla
 • používá terminologii filmového obrazu v češtině i angličtině (od Extreme Wide Shot po Extr. Close Up, Crane, XUS…) 
 • samostatně se rozhoduje pro jednotlivé typy záběrů a kamerových postupů, aby zdůraznil nebo potlačil prvky filmového dramatu
 • uplatňuje syntaxi a dynamiku střihové montáže v Adobe Premiere nebo jiných vhodných softwarech na stři
 • kooperuje s členy filmového štábu při práci na společném díle
 • vysvětluje své záměry, obhajuje své postupy, akceptuje tvůrčí podíl dalších členů štábu
 • exportuje hotové filmy a prezentuje je

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. seznámení se scénářem
 2. sestavení týmu, dělba rolí, koordinace kreativních aktivit
 3. příprava materiálu pro natáčení
 4. natáčení (jeden pracuje s kamerou, ostatní účinkují, animují…, pak se prostřídají)
 5. hrubý střih materiálu, konzultace se štábem, konzultace s pedagogem
 6. čistý střih a export
 7. prezentace, diskuze

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

 • metody SLOVNÍ – MONOLOGICKÉ: Výklad, vysvětlování, popis (pedagog seznámí žáky se scénáři, které zadá k realizaci, a s cílem modulu)
 • metody NÁZORNĚ-DEMONSTRAČNÍ: Pozorování a předvádění (pedagog představí ukázku scénáře a jeho realizaci do filmové podoby)
 • metody NÁZORNĚ-DEMONSTRAČNÍ: Instruktáž a DOVEDNOSTNĚ-PRAKTICKÉ: práce s kamerou, střih videa (případně konkrétní rady k pixilaci a dalším technikám animace, které jsou nutnou součástí práce)
 • metoda heuristická (pokus omyl): samostatná práce studentů s kamerou, střižnou a animací
 • metoda SLOVNÍ – DIALOGICKÁ: Diskuze se uplatní třikrát, při koordinaci filmového štábu na začátku, při korekturách po hrubém střihu, během prezentace v závěru, kdy budou pedagog i žáci své výtvory vzájemně hodnotit (cílem je zvládnutí dynamického rámování a montáže)
 • metodou SLOVNÍ – DIALOGICKÁ: Rozhovor examinační (na prozkoušení názvosloví velikosti záběrů, které se studenti už učili v modulu tvorby storyboardu)

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část samostatné práce
  • názvosloví kamerových záběrů
 • samostatná práce studentů
  • kamera
  • střižna
  • animace
 • kreativní výstup vlastního díla
  • po hrubém střihu (konzultace a řešení nedostatků střihové skladby s pedagogem a svým štábem)
  • závěrečné ověřování (kolektivní diskuze)

Učební činnosti žáků:

 • seznámení se scénářem
 • sestavení týmu, dělba rolí, koordinace kreativních aktivit
 • příprava materiálu pro natáčení
 • samotné natáčení
 • hrubý střih materiálu,
  • konzultace se štábem
  • konzultace s pedagogem
 • čistý střih a export
 • prezentace, diskuze

Zařazení do učebního plánu, ročník

3.ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie
 • samostatná práce žáků
  • ověřování kreativních výstupů ( dvě fáze)
  • závěrečné ověřování (kolektivní diskuze)

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • seznámení se scénářem
 • sestavení týmu, dělba rolí, koordinace kreativních aktivit
 • příprava materiálu pro natáčení
 • vlastní natáčení
 • hrubý střih materiálu
 • čistý střih a export
 • prezentace, diskuze

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

Seznam úkolů / kritérium splnění

prospěl:

 • porozumění scénáři / (hodnoceno v diskuzi a pedagogem) student beze zbytku obsáhl, co balo ve scénáři zadáno
 • spolupráce ve štábu / žáci kooperovali, odlišné názory řešili konstruktivně, všichni se rovnoměrně vystřídali za kamerou i v pomocných profesích
 • práce s kamerou / žák správně volil velikost záběřu, vhodně používal švenky, rakurz apod. (1. hlavní cíl, který musí být splněn)
 • střih videa / žák dynamickou montáží a rytmizací záběrů vhodně dramatizoval děj filmu (2. hlavní cíl, hodnoceno v diskuzi a pedagogem)
 • pomocné profese, animace atd. / kvalita animace, ani herecký výkon zde nejsou předmětem hodnocení, ale pochvala se velmi doporučuje
 • dokončení díla / doporučujeme vést žáky k dokončení díla, ve výjimečných případech můžeme ocenit i proces, nesmí to však být pravidlem 

hranice úspěšnosti zkoušky:

 •  50 % správných výstupů

neprospěl:

 • žák nedokončí dílo a není schopen správně projít procesem tvorby

Doporučená literatura

GLEBAS, Francis. Directing the story: professional storytelling and storyboarding techniques for live action and animation. Boston: Elsevier/Focal Press, c2009. ISBN 9780240810768.

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Vyd. v ČR 2. Praha: Limonádový Joe, 2014. ISBN ISBN:978-80-905624-2-4.

​​​​​DOHNAL, Lubor. Glosy o scenáristice. Film a doba. Praha: Spolek přátel Filmu a doby, 1970, 15(9).

DUTKA, Edgar. Scenáristika animovaného filmu: Minimum z historie české animace. 3. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2012. ISBN 978-80-7331-252-7.

FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář: základy scenáristiky. V Praze: Rybka, 2007. ISBN 978-80-87067-65-9.

NOVOTNÝ, J.: Budování příběhu aneb demiurgie versus dramaturgie. Praha: Karolinum, 2007.

PŁAŻEWSKI, J.: Filmová řeč. Praha: Orbis, 1968.

REISZ, K.: Umění filmového střihu. Ústřední půjčovna filmů, Praha 1962.

VALUŠIAK, J.: Střihovou skladbou k n-té dimenzi. Praha: AMU, 1993.

VALUŠIAK, J.: Základy střihové skladby. Praha: Akademie múzických umění, 1983.

Poznámky

Poznámka autora: Tento modul je nutné realizovat s předem připraveným animovatelným materiálem za použití snadných animačních technik, mezi které patří také pixilace, případně natáčení s hračkami, ve videohrách, či v kombinaci s hranou loutkou. Scénář musí být také předem hotový a závazný, ideálně schválený pedagogem, nebo přímo připravený pedagogem. Filmový štáb je minimálně dvoučlenný, jeden pracuje s kamerou, ostatní animují, nebo účinkují apod. Během práce se vystřídají. Střih provádí s pořízeným materiálem každý sám. Výstupem je cca. minutový film. 

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Trnka. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné