Detail modulu Programování a práce na CNC stroji

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Programování a práce na CNC stroji

Kód modulu

82-m-3/AD76

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Stavební truhlář (kód: 33-002-H)

Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H)

Umělecký řezbář (kód: 82-002-H)

Umělecký truhlář (kód: 82-001-H)

Platnost standardu od

26. 04. 2016

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 82-51-L02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení dovedností v oblasti programování a práce na CNC stroji:

 • modul je zaměřen na základní dovednosti programování NC a CNC strojů
 • modul je zaměřen na zhotovení polotovarů nábytkových dílců na uměleckořemeslné výrobky pomocí NC a CNC strojů
 • modul je zaměřen na zhotovení polotovarů stavebně truhlářský dílců uměleckořemeslných výrobků pomocí NC a CNC strojů
 • modul je zaměřen na zhotovení zdobných, dekoračních prvků pomocí NC a CNC strojů
 • Modul je zaměřen na dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na NC a CNC strojů

Po absolvování modulu žák programuje a pracuje na CNC stroji. Žáci budou připraveni pro složení zkoušky z profesní kvalifikace Umělecký truhlář (kód: 82-001-H) nebo Umělecký řezbář (kód: 82-002-H).

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z kompetencí definovaných v profesní kvalifikaci Umělecký truhlář (kód: 82-001-H).

Žák: 

 • získá základní dovednosti programování NC a CNC strojů
 • zhotovuje polotovary nábytkových dílců na uměleckořemeslné výrobky pomocí NC a CNC strojů
 • zhotovuje polotovary stavebně truhlářský dílců uměleckořemeslných výrobků pomocí NC a CNC strojů
 • zhotovuje zdobné, dekorační prvky pomocí NC a CNC strojů
 • provede úkony nezbytné pro programování a práci na CNC stroji
  • připraví pracoviště u NC a CNC stroje
  • připraví vhodné pracovní ochranné pomůcky
  • vybere a upevní vhodnou obráběcí frézu (není-li stroj vybaven zásobníkem fréz)
  • převede výkresy dílců do programu NC, CNC stroje
  • provede počáteční nastavení NC, CNC stroje na uměleckořemeslný dílec
  • provede zhotovení uměleckořemeslného dílce výrobku
 • dodržuje bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci na NC a CNC strojů

Kompetence ve vazbě na NSK

82-001-H Umělecký truhlář:

 • Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Základní dovednosti programování NC a CNC strojů
 • výkresy v CAD programech uměleckořemeslného prvku
 • výkresy v CAD programech uměleckořemeslného prvku v různých měřítkách (zvětšování x zmenšování)
 • technologické postupy CAD a orientace v technologických postupech CAD
 • orientace v technologických postupech CAD
 1. Úkony nezbytné pro programování a práci na CNC stroji
 • připrava pracoviště u NC a CNC stroje
 • připrava vhodných pracovních ochranných pomůcek
 • Výběr a upevnění vhodné obráběcí frézy (není-li stroj vybaven zásobníkem fréz)
 • převedení výkresů dílců do programu NC, CNC stroje
 • provedí počátečního nastavení NC, CNC stroje 
 1. Zhotovení polotovarů pomocí NC a CNC strojů
 • výroba 3D modelu a konečného 3D produktu
 •  výroba polotovarů nábytkových dílců na uměleckořemeslné výrobky
 •  výroba polotovarů stavebně truhlářský dílců uměleckořemeslných výrobků 
 •  výroba zdobných a dekoračních prvků

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

 • monologické metody (popis, vysvětlení, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuze)

Metoda názorné demonstrace:

 • předvedení technologických postupů
 • pozorování demonstrace

Metody praktické:

 • nácvik praktických dovedností

Učební činnost žáků:

 • žáci v rámci výkladu:
  • seznamují se s obsluhou NC, CNC stroje
  • seznamují se základními drahami (x,y,z)
  • učí se určovat kvalitu a možné závady obrábění  
  • seznamují se s možnými riziky při obrábění 
 • žáci v rámci praktické ukázky:
  • sledují ukázku
  • reagují na dotazy učitele
 • žáci se naučí:
  • stanovit vhodné technologické postupy
  • vyhodnotit úspěšnost při obrábění materiálu a dodržovat BOZP 

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 3.ročník

Výuka probíhá ve vyučovacím předmětu odborný výcvik, odborná praxe, praktické vyučování.

 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktické předvedení s ústním vysvětlením ve vyučovacím předmětu odborný výcvik.

Praktická forma zkoušení:

 • provedení praktické práce ( návrh, programování a výroba polotovaru)

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou praktické práce.

Ověřované okruhy:

 • správnost zvolené technologie  
 • organizace pracoviště
 • dodržení BOZP a PO
 • příprava a naprogramování výrobku
 • příprava materiálu
 • umístění do CNC
 • zvládnutí měřítka
 • vyhotovení výrobku

 

 

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • Prospěl: splnění zadání (příprava a naprogramování výrobku, příprava materiálu; umístění do CNC, zvládnutí měřítka, dodržení bezpečnosti práce, vyhotovení výrobku)
 • Neprospěl: nesplnění zadání; obsluhu programu a stroje zvládne jen s pomocí učitele; vlastní práce vykazují závažné nedostatky, hrubé porušení bezpečnosti práce
 • 1 – žák splnil všechna požadovaná kritéria bez připomínek
 • 2 – žák splnil všechna požadovaná kritéria, práce vykazuje nepodstatné nedostatky
 • 3 – žák splnil všechna požadovaná kritéria, práce vykazuje drobné nedostatky
 • 4 – žák splnil všechna požadovaná kritéria, ale práce vykazuje nedostatky, ale je použitelná
 • hranice úspěšnosti zkoušky – žák nesplnil dané požadavky  

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 25 %.

Doporučená literatura

Rhinoceros: Podpora. Www.rhinocad.cz/ [online]. MC NEEL [cit. 2019-10-09]. Dostupné z: www.rhinocad.cz/podpora/mcneel/vyuka.aspx

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radek Hejkal. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné