Detail modulu Narativní zobrazení, storyboard

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Narativní zobrazení, storyboard

Kód modulu

82-m-4/AD73

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 •  82-41-M/17 Multimediální tvorba
 •  82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je seznámit se s možnostmi obrazové narace a možnostmi storyboardu. Žák se seznámí s přehledem v tvorbě, která využívá naraci (animace, flipbook, storyboard, komiks, obrazová kniha – bilderbuch).

Po absolvování modulu žák realizuje storyboard podle textového podkladu k reklamě.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • je schopen vyjadřit narativ pomoci zkratky ve formě nekolikaobrázkového storyboardu
 • zpracuje podle svých možností (rukou nebo v počítači) 3-4 okýnkový strip a 2 strany A4 storyboardu
 • orientuje se v možnostech narativního zobrazení, kde se v reklamě a zábavném průmyslu využívá
 • dokáže smysluplně zpracovat podle textu storyboard
 • rozvíjí své měkké klíčové kompetence, estetické a kreativní myšlení

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Pravidla narativního zobrazení
 • teoretické seznámení s pravidly narativního zobrazení
 • seznámení s výtvarnými prostředky pro tvorbu narativních zobrazení
 • orientace se v možnostech narativního zobrazení
  • v reklamě
  • v zábavním průmyslu
 • ukázka obrazového výstupu s narativním zobrazením
 1. Strip 3-4 okénkový 
 • teoretické seznámení s pravidly a principy zobrazení primitivního narativu v pouhých několika bodech
 • ověření si této dovednosti na několika pokusech v praxi
 1. Storyboard
 • teoretické seznámení s pravidly a principy vytváření komplexnějšího storyboardu pro zobrazení složitějších narativů
 • ověření v praxi na  vlastníkm výstupu

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování
 • předvádění (ukázky různých forem obrazové narace)
 • projekce

Metody dovednostně praktické:

 •  praktické předvedení

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce 

Specifikace samostatné práce:

 • 3-4 okýnkový strip odbavující primitivní narativ vyjádřitelný maximálně jedním souvětím o dvou větách
 • 2 strany A4 storyboardu popisující komplexnější nartativ například v rozsahu klasické bajky

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s pravidly narativního zobrazení
 • seznámí se s 3-4 okýnkový stripem
 • seznámí se se storyboardem

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Samostatná práce žáků:

 • samotná kresebně či jinak výtvarně pojatá práce zpracovávaná podle zadání
 • vypracování praktických úkolů

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • narativní zobrazení
 • zobrazení příběhu zcela volnou formou bez pevných struktur
 • strip 3-4 okénkový 
 • storyboard

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • Prospěl: odevzdání práce v plném rozsahu nebo s menšími odchylkami, na jednom listu A4 3-4 okýnkový strip a dva listy A4 s vypracovaným storyboardem, práce je kresebně i obsahově správně vypracovaná
 • Hranice úspěšnosti zkoušky - odevzdal jen část zadání a ale nevyplnil je zcela 
 • Neprospěl: nezvládne zpracovat praktický úkol v požadované úrovni, úkoly neodevzdal ve stanoveném termínu,  hodinách pracoval s minimální snahou odevzdat zadání.

Doporučená literatura

MC CLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu.

HOLT, John. The Art of the storyboard.

MAZUR, Dan. DANNER. Alexander. Komiks od roku 1968 do současnosti. První vydání. Euromedia group, k. s. Edice Universum. 2015. 320 s. ISBN 978-80-242-4856-1

 

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Markéta Stará. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné