Detail modulu Vektorová grafika a její výstupní formáty (Ilustrator a alternativní software)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Vektorová grafika a její výstupní formáty (Ilustrator a alternativní software)

Kód modulu

82-m-4/AD72

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

⦁ 82-41-M/17 Multimediální tvorba
⦁ 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je zaměřen na základní seznámení s vektorovou grafikou a jejími výstupními formáty. Žák se zaměří na práci v programu Illustator. Seznamí se s možností použití alternativních softwarů.
Po absolvování modulu žák provádí praktické práce s využitím vektorové grafiky.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje pojem vektorová grafika a určí čím se odlišuje od grafiky rastrové
 • orientuje se ve výstupních formátech programu
 • pracuje v prostředí programu Adobe Ilustator a zná další programy, které pracují s vektorovou grafikou
 • provádí praktické cvičení s nástroji vytvářející vektorovou grafiku

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělání:

 1. Teoretické seznámení s vektorovou grafikou a jejími výstupními formáty
 • ukázka programů, které s vektorovou grafikou pracují
 1. Seznámení s prostředím programu Ilustator
 • práce s Bézierovou křivkou
 • umístění předlohy a využití vrstev v programu Adobe Illustator
 1. Praktické cvičení
 • práce s nástroji vytvářející vektorovou grafiku (postup od práce s předlohou k samostatné práci s křivkou)

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.
Metody slovní:

 • odborný výklad s multimediální prezentací, představení úvodního tutoriálu k vektorové grafice

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování, předvádění, multimediální prezentace - ukázky práce s jednotlivými nástroji na konkrétních příkladech

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu, znalost postupů výroby zdobných technik (diskuze, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce 
 • vlastní tvorba s konzultací - praktické cvičení
 • prezentace vlastního výstupu před spolužáky ve třídě

Specifikace praktického cvičení:

 • prezentace znalostí nástrojů, s kterými vytváří vektorovou grafiku
 • postup od práce s předlohou k samostatné práci s křivkou

Specifikace samostatná práce:

 • praktická část: projekt řešení konkrétního příkladu z praxe
 • vypracování úkolu projektu dle zadání
 • vytvoření souboru piktogramových obrázků 
 • vytvoření kresebných návrhů, které konzultují s pedagogem a společně hledají ideální řešení svých nápadů
 • s finálním výstupem samostatné práce se dále pracuje v podobě potisku na trika nebo samolepek v rámci ostatních předmětů

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s vektorovou grafikou a jejími výstupními formáty
 • seznámí se s programy, které s vektorovou grafikou pracují
 • seznámení se s prostředím programu Ilustator

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie ( základní porozumění vektorové grafice, orientace ve výstupních formátech a programech, které pracují s vektorovou grafikou)
 • písemný test ( zaměřený na výstupní formáty a porovnání rastrové a vektrové grafiky)

Praktické cvičení:

 • prezentace znalostí nástrojů, s kterými vytváří vektorovou grafiku

Samostatná práce žáků:

 • vypracování praktického úkolu

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • Prospěl: samostatné předvední orientace v učivu a správné řešení úkolů
  • praktické vypracování zadaného úkolu a jeho uložení do správného výstupního formátu
   • 1 – žák splnil zadání a pochopil pojmy související s vektorovou grafikou, práci uložil do správného formátu eps.
   • 2 – žák splnil zadání a s malými odchylkami, pracoval z větší části samostatně jen s malou pomocí od učitele, orientuje se, co je vektorová grafika
   • 3- žák při zpracování cvičení potřeboval částečnou pomoc od učitele, v průběhu práce bylo vidět, že se snaží porozumět zadání a úkol správně vyplnit, úkol uložil do špatného formátu a úkolu se věnoval časově déle než ostatní spolužáci
   • 4 – žák práci odevzdal s většími chybami, které ani po konzultaci s učitelem není ochotný opravit, příliš neporozuměl rozdílu mezi vektorovou a rastrovou grafikou.
  • písemná forma zkoušení: úplné a správné řešení testu
   • žák získá při vyplňování písemného testu více než 50 % správných odpovědí
 • Neprospěl:
  • praktické vypracování zadaného úkolu a jeho uložení do správného výstupního formátu
   • nerozumí rozdílu mezi rastrovou a vektorovou grafiku, neumí pojmenovat základní charakteristku vektorového programu, úkoly řeší jen s pomocí učitele a zcela nerozumí zadání, nezvládne zpracovat praktický úkol v požadované úrovni nebo splnění úkolu mu trvá nadstandardně dlouho oproti ostatními spolužákům
  • písemná forma zkoušení: úplné a správné řešení testu
   • žák získá při vyplňování písemného testu méně než 50 % správných odpovědí

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

DVOŘÁKOVÁ, Zdenka. DTP a předtisková příprava. Kompletní průvodce od grafického návrhu po profesionální tisk. Nakladatelství Computer Press. 2012. 288 s. ISBN 978-80251-188-8

ADOBE CRATIVE TEAM. Adobe Illustator CS5. Oficiální výukový kurz. Nakladatelství Computer Press. 2011. 480 s. ISBN 978-80-251-3223-4

Online zdroje: https://wikisofia.cz/wiki/Vektorov%C3%A1_grafika

 

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Markéta Stará. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné