Detail modulu Historie grafického designu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Historie grafického designu

Kód modulu

82-m-4/AD71

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

⦁ 82-41-M/17 Multimediální tvorba
⦁ 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je získat základní přehled z historie grafického designu. Žák se seznámí chronologickým a teoretickým přehledem historie grafického designu, který zahrnuje oblast rozvoje typografie, grafického designu a technologického rozvoje tisku. Žák se seznámí s významnými osobnostmi grafického designu a grafickými hnutími a styly.

 Po absolvování modulu žák charakterizuje a identifikuje díla grafického designu jednotlivých období, osobností grafického designu verbálně i vizuálně.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • popíše základní přehled z historie grafického designu
  • počátky designu v Evropě
 • charakterizuje historii grafického designu v kontextu historie a dějin umění
 • popíše nové technologie a proměny grafického designu od konce 60. let do současnosti
  • proměna role grafického designera s příchodem počítačové technologie
 • popíše rozvoj a formu grafického designu v USA
  • designér a umělecký ředitel
 • vyjmenuje významné osobnosti grafického designu a grafických hnutí
 • charakterizuje styly osobností grafického designu a grafických hnutí
 • pracuje se znalostmi historie grafického designu při zpracovávání teoretické obhajoby své vlastní práce
 • inspiruje se při tvorbě své vlastní práce

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Počátky designu v Evropě
 • proměna výroby a nové technologie
 • avangarda a počátky modernismu v Evropě
 • typografie Bauhausu
 • národní tendence v Evropě a nové styly
 1. Rozvoj grafického designu v USA
 • forma grafického designu v USA
 • designér a umělecký ředitel
 1. Nové technologie a proměna grafického designu od konce 60. let do současnosti
 • fotosazba
 • proměna role grafického designera s příchodem počítačové technologie

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.
Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím online obrazového materiálu a odborné literatury – publikace se zaměřením na osobnosti a prezentaci děl grafického designu
 • hodnocená samostatná práce  (vytvoření prezentace k osobnostem grafického designu, práce s online zdroji a literaturou)

Specifikace samostatné práce:

 •  Curricurum vitae vybrané osobnosti grafického designu
 •  Citát osobnosti
 •  Vizuální prezentace práce osobnosti grafického designu
 •  Závěr - Vlastní pohled na práci daného autora
 • 8 až 15 stran prezentace obsahující, jak medailonek osobnosti GD, tak přílohy (obrázky, fotografie)

Učební činnosti žáka:

 • popíše počátky designu v Evropě
 • popíše rozvoj grafického designu v USA
 • seznámí se a následně charakterizuje osobnosti grafického designu
 • orientace žáka v učivu (prezentace, diskuze, písemná práce, ústní zkoušení)
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení:

 • základní orientace v jednotlivých obdobích a osobnostech

Samostatná práce žáků:

 •  zpracování vlastní prezentace

V rámci výuky jsou především ověřeny teoretické dovednosti žáka při jeho samostatné prezentaci osobnosti grafického designu a při vyplnění didaktického testu.

Ověřované okruhy:

 • počátky designu v Evropě
 • rozvoj grafického designu v USA
 • nové technologie a proměna grafického designu od konce 60. let do současnosti

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

1 – 100 % správných odpovědí ústním zkoušením nebo písemným zkoušením - testem a správné řešení samostatné práce,( dodržení struktury prezentace, žák samostatně dokáže prezentovat dané období grafického designu, vyjadřuje se spisovně s dostatečnou slovní zásobou, slovně se orientuje v historii grafického designu a typografie)

2 – 80 % správných odpovědí ústním zkoušením nebo písemným zkoušením - testem a správné řešení samostatné práce,( prezentace není není zcela přesná a je potřeba jí v průběhu učitelem doplnit, žák se vyjadřuje nespisovně, žák se orientuje v historii grafického designu a typografie)

3 – 70 % správných odpovědí ústním zkoušením nebo písemným zkoušením - testem a správné řešení samostatné práce,( žák si prezentaci připravil, ale obsahuje pouze obecné informace, žák má základní povědomí a orientuje v historii grafického designu a typografie, nedokáže správně charakterizovat jednotlivé styly a období)

4 – 60 % správných odpovědí ústním zkoušením nebo písemným zkoušením - testem a správné řešení samostatné práce,( žák si prezentaci připravil, ale obsahuje pouze obecné informace nebo je zkratkovitá, obsahově neodpovídá zadání nebo se přímo nedotýká vybrané osobnosti, žák má jen základní povědomí o učivu a nedokáže se orientovat v historii grafického designu a typografie)

hranice úspěšnosti zkoušky – 50 % správných odpovědí ústním zkoušením nebo písemným zkoušením - testem a správné řešení samostatné práce,( žák si prezentaci připravil, práce obsahově neodpovídá zadání nebo se přímo nedotýká vybrané osobnosti, žák se nedokáže orientovat v učivu, úkoly řeší jen s pomocí učitele)

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

HOLLIS, Richard. Stručná historie grafického designu. Rubato, 2014. 259 s.
ISBN 978-80-87705-27-8.

KNEIDL, Pravoslav. PhDr. Z historie evropské knihy: Po stopách knih, knihtisku a knihoven. - 1. vyd. Nakladatelství Svoboda. 1989. 143 s. ISBN 25-106-89.

WHITFORD, Frank. Bauhaus. Rubato, 2015. 234 s. ISBN 978-80-87705-34-6

POULIN, Richard. Jazyk grafického designu, Slovart, 2012. 288 s. ISBN

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Markéta Stará. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné