Detail modulu Zhotovení truhlářských výrobků dle výtvarného návrhu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Zhotovení truhlářských výrobků dle výtvarného návrhu

Kód modulu

82-m-3/AD69

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

72

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

 • nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení základních dovedností v oblasti zhotovení truhlářských výrobků dle výtvarného návrhu. se seznámí s užitím různých truhlářských technologií, postupů, konstrukcí, materiálů a spojovacích prostředků a používá truhlářské stroje, nástroje, nářadí a pomůcky.

Po absolvování modulu žák zhotoví uměleckořemeslné výrobky a jejich prvky (hlavně nábytku a jeho částí, dekoračních a zdobných technik aj.) a získá širší dovednosti výroby uměleckořemeslných výrobků – nábytku, zdobných prvků dle výtvarného návrhu v historickém kontextu (slohového nábytku a jeho dekoračních prvků…)

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • zhotoví uměleckořemeslný výrobek a jeho části dle výtvarného návrhu (nábytek a jeho části, dekorační prvky)
 • zhotoví uměleckořemeslný výrobek a zdobné prvky dle výtvarného návrhu ve slohovém kontextu
 • zhotoví uměleckořemeslný výrobek odpovídajícími truhlářskými technologiemi, postupy, konstrukcemi, materiály a spojovacími prostředky za správného použití odpovídajících nástrojů, nářadí, pomůcek aj.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Zhotovení truhlářských uměleckořemeslnýc výrobků
 • rozkreslení uměleckořemeslného výrobku a jeho částí dle výtvarného návrhu
 • vytvoření technického (počítačového) výkresu uměleckořemeslného výrobku a jeho částí
 • vytvoření šablon, vzorů, pauzovacích pomůcek aj.
 • zhotovení uměleckořemeslného výrobku a jeho částí
 1. Zhotovení zdobných prvků ve slohovém kontextu
 • rozkreslení uměleckořemeslného výrobku a zdobných prvků ve slohovém kontextu dle výtvarného návrhu
 • vytvoření technického (počítačového) výkresu uměleckořemeslného výrobku a zdobných prvků
 • vytvoření šablon, vzorů, pauzovacích pomůcek
 • zhotovení zdobných prvků ve slohovém kontextu a jeho částí
 1. Použití odpovídajících truhlářských technologií, postupů, konstrukcí, materiálů a spojovacích prostředků aj.
 2. Použití odpovídajících nástrojů, nářadí a pomůcek aj.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací a ukázkami

Přímé vyučování:

 • vlastní tvorba s konzultací vyučujícího
 • hodnocené domácích úkolů (konzultace a diskuse)
 • presentace vlastní tvorby před spolužáky ve třídě
 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní prezentace)

Názorně - demontrační metody výuky:

 • přednes s použitím odborné literatury – obrazové publikace s technologiemi a postupy v truhlářské výrobě, prezentace názorných prací (přímá – předvádí odborný učitel) x nepřímá (video ukázky z výroby aj.)
 • názorné ukázky přípravných postupů a teorie technologií a postupů výroby
 • názorné ukázky postupů a technologií výroby

Průběžné práce:

 • orientační výkresy uměleckořemeslného výrobku a jeho částí; technický (počítačový) výkres uměleckořemeslného výrobku a jeho částí; šablony, vzory, pauzovací pomůcky aj.
 • orientační výkresy uměleckořemeslného výrobku a zdobných prvků ve slohovém kontextu dle výtvarného návrhu; technický (počítačový) výkres uměleckořemeslného výrobku a zdobných prvků; šablony, vzory, pauzovací pomůcky aj.

Specifikace samostatné práce žáků:

 • zhotovení uměleckořemeslného výrobeku a jeho části
 • zhotovení zdobných prvků ve slohovém kontextu

Specifikace souborné práce:

 • teoretická část – záměr
 • praktická část – orientačně-studijní a technické výkresy uměleckořemeslných výrobků a jeho částí dle výtvarného návrhu;
 • orientačně-studijní a technické výkresy uměleckořemeslných výrobků a zdobných prvků ve slohovém kontextu dle výtvarného návrhu
 • fotodokumentace
 • technologický a výtvarný postup
 • portfólio
 • závěr – výsledné práce

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se zhotovením truhlářských uměleckořemeslnýc výrobků
 • seznámí se zhotovením zdobných prvků ve slohovém kontextu
 • používá odpovídající truhlářské technologie, postupy, konstrukce, materiály a spojovací prostředky
 • používá odpovídající nástroje, nářadí a pomůcky

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení

 • průběžné práce  ( orientační výkresy uměleckořemeslného výrobku a jeho částí; technický (počítačový) výkres uměleckořemeslného výrobku a jeho částí; šablony, vzory, pauzovací pomůcky a orientační výkresy zdobných prvků ve slohovém kontextu dle výtvarného návrhu; technický (počítačový) výkres uměleckořemeslného výrobku a zdobných prvků; šablony, vzory, pauzovací pomůcky)
 • samostatná práce žáků ( uměleckořemeslný výrobek a jeho části, zdobné prvky ve slohovém kontextu)
 • zpracování souborné práce

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • zhotovení truhlářských uměleckořemeslnýc výrobků
 • zhotovení zdobných prvků ve slohovém kontextu
 • použití odpovídajících truhlářských technologií, postupů, konstrukcí, materiálů a spojovacích prostředků aj.
 • použití odpovídajících nástrojů, nářadí a pomůcek aj.

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

 • Prospěl: splnění zadání - zadaný počet prací, užití různých materiálů a technik, podkladů a měřítek, respektování výtvarného návrhu; výběr vhodných technologických postupů, materiálů, konstrukcí a spojovacích prostředků aj., zvládnutí orientačně-studijních a technických (počítačových) výkresů; věrnost, zachycení celku i detailu a výběr a zpracování materiálu dle výtvarných návrhů; kvalita a způsob zpracování výsledného výrobku
 • Neprospěl: nesplnění zadání, přípravné výkresy zvládne jen s pomocí učitele, vlastní práce vykazují závažné nedostatky

Doporučená literatura

NUTSCH, W., Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře, Europa – Sobotáles, 2000, 80-85920-62-X

Peter Peschel a kol., Dřevařská příručka, tabulky technické údaje, Praha – Sobotáles, 2002, ISBN 80-85920-84-0

Elmar Josten, Truhlářské konstrukce, Grada, 2011, ISBN 80-24729602

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radek Hejkal. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné