Detail modulu Obsluha a běžná údržba základních strojů a zařízení

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Obsluha a běžná údržba základních strojů a zařízení

Kód modulu

82-m-3/AD62

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení dovedností a znalostí pro obsluhu a běžnou údržbu základních strojů a zařízení. Žák se seznámí s obsluhou dřevoobráběcích strojů a zařízení, s výměnou nástrojů, s údržbou a seřízením  a BOZP při obsluze.

Po absolvování modulu žák správně provádí obsluhu a běžnou údržbu základních strojů a zařízení.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • ovládá a obsluhuje jednotlivé dřevoobráběcí stroje
 • provádí jejich nastavení
 • provádí výměnu nástrojů
 • provádí základní údržbu a seřízení
 • dodržuje zásady BOZP

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělávání:

 1. Obsluha základních strojů a zařízení
 • pily
 • frézky
 • brusky
 • soustruh
 • kompresor
 1. Běžná údržba:
 • výměna nástrojů
 • čištění strojů
 • mazání
 1. Zásady BOZP při práci na strojích a zařízení

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • názorné předvedení obsluhy jednotlivých strojů a zařízení s výkladem

Přímé vyučování:

 • hodnocená samostatná práce 

Specifikace samostatné práce žáků:

 • praktická část:
  • obsluha strojů a zařízení
  • seřízení
  • výměna nástrojů
  • běžná údržba
  • dodržení BOZP

Učební činnosti žáků:

 • provede obsluhu základních strojů a zařízení
 • provede běžnou údržbu
 • popíše zásady BOZP při práci na strojích a zařízení

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktické forma zkoušení

Ověřované okruhy:

 • správný postup obsluhy strojů a zařízení
 • správné seřízení strojů a zařízení
 • správný postup výměny nástrojů
 • správné provedení běžné údržby
 • dodržování BOZP

Kritéria hodnocení

prospěl-neprospěl

 • 1 – 100 % – splnění jednotlivých operací( postup obsluhy strojů a zařízení, seřízení strojů a zařízení, postup výměny nástrojů, provedení běžné údržby, BOZP)
 • 2 – 87 % – splnění jednotlivých operací s drobnými nedostatky( postup obsluhy strojů a zařízení, seřízení strojů a zařízení, postup výměny nástrojů, provedení běžné údržby, BOZP)
 • 3 – 73 % – splnění jednotlivých operací s nedostaky(postup obsluhy strojů a zařízení, seřízení strojů a zařízení, postup výměny nástrojů, provedení běžné údržby, BOZP)
 • 4 – 58 % – splnění jednotlivých operací s vážnými nedostatky( postup obsluhy strojů a zařízení, seřízení strojů a zařízení, postup výměny nástrojů, provedení běžné údržby, BOZP)
 • hranice úspěšnosti zkoušky – žák nesplnil dané požadavky  

Doporučená literatura

JANÁK Karel, Výrobní zařízení pro učební obor Truhlář, Informatorium, ISBN: 978-80-7333-057-6

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Findeis. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné