Detail modulu Měření a orýsování

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Měření a orýsování

Kód modulu

82-m-3/AD61

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Komplexní úloha

Klepadlo

Klika

Kozlík do krbu

Krbové nářadí

Lustr

Mřížka

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení dovedností a znalostí při měření a orýsování materiálu. Žák se seznámí s postupy při měření dílců, konstrukčních spojů a jejich orýsování při dodržení zásad správného rýsování a orýsování, za použití správných rýsovacích pomůcek.

Po absolvování modulu žák ovládá měření a orýsování materiálu za použití správných rýsovacích pomůcek.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje jednotlivé rýsovací potřeby a pomůcky
 • seznámí se s  postupy při měření dílců, konstrukčních spojů
 • seznámí se s dodržováním zásad správného rýsování a orýsování
 • používá správné rýsovací pomůcky
 • provádí měření a rýsování dílů a jednotlivých konstrukčních spojů
 • provádí orýsování dílců a konstrukčních spojů

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Charakteristika rýsovacích potřeby a pomůcek
 2. Postupy při měření dílců a konstrukčních spojů
 3. Zásady správného rýsování a orýsování
 4. Druhy rýsovacích a měřících prostředků a pomůcek
 • druhy
 • použití
 1. Měření a rýsování:
 • měření materiálu za pomoci měřících pomůcek
 • přenášení, orýsování délek
 • kolmice, šikminy
 • rýsování jednotlivých konstrukčních spojů

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • názorné předvedení jednotlivých operací s výkladem

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu, znalost postupů (diskuze, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce 

Specifikace samostatné práce:

 • měření a rýsování konstrukčních spojů
 • prověření jednotlivých operací:

  • správné použití měřících a rýsovacích potřeby a pomůcek

  • správné provedení jednotlivých úkonů měření a orýsování

  • přesnost provedení měření, rýsování a orýsování

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše rýsovací potřebyky a pomůcky
 • vysvětlí postupy při měření dílců a konstrukčních spojů
 • správně měří dílce
 • správně měří a rýsuje jednotlivé konstrukční spoje

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Praktické prověření samostatné práce

 • prověření jednotlivých operací

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • postupy při měření dílců a konstrukčních spojů
 • zásady správného rýsování a orýsování
 • druhy rýsovacích a měřících potřeby a pomůcek
 • samostatné měření a rýsování

 

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 100 % – 88 % provedení jednotlivých úkonů a přesnost měření a orýsování
 • 2 – 87 % – 74 % provedení jednotlivých úkonů a přesnost měření a orýsování
 • 3 – 73 % – 59 % provedení jednotlivých úkonů a přesnost měření a orýsování
 • 4 – 58 % – 43 % provedení jednotlivých úkonů a přesnost měření a orýsování
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 43 % provedení jednotlivých úkonů a přesnost měření a orýsování

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

KŘUPALOVÁ, Zdeňka, Technologie, pro 1. ročník SOU oborů zpracování dřeva, Sobotáles, ISBN: 80-85920-74-3

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Findeis. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné