Detail modulu Ukládání do PDF, jeho standardy a tisk

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Ukládání do PDF, jeho standardy a tisk

Kód modulu

82-m-4/AD56

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

4

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je seznámení se s formátem PDF, jeho vlastnostmi, standardy, standardy, přednastavením a využitím. Žák je schopen připravit formát PDF dokumentů pro tisk.

Po absolvování modulu žák ukládá dle platných standardů a požadavků do formátu PDF, připravuje dokumenty pro tisk.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • používá standardy PDF/X pro správné exportování dokumentu
 • nastavuje kompresi a převzorkování pro PDF
 • nastavuje značky a spadávky
 • nastavuje správu barev a výstupní volby PDF/X pro PDF
 • zabezpečí soubory PDF
 • ukládá dokument dle pravidel předtiskové přípravy

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. PDF:
 • standardy PDF/X
 • úrovně kompatibility PDF
 • volby komprese a převzorkování pro PDF
 • volby značek a spadávek pro PDF
 • správa barev a výstupní volby PDF/X pro PDF
 • zabezpečení souborů PDF
 • export do PDF pro tisk
 1. Předtisková příprava:
 • druhy tisku
 • zásady pro přípravu dokumentu
 • specifika tisku

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické výklady - vysvětlování, výklad - prezentace s odborným výkladem o PDF a předtiskové přípravě

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování, předvádění, projekce - ukázka práce s volbami PDF a nastavením dokumentu na konkrétních příkladech

Metody praktické:

 • grafické činnosti - příprava vlastního dokumentu pro tisk

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní zkoušení)
 • hodnocená písemná práce 

Specifikace písemné práce:

 • vlastnosti a standardy PDF
 • nastavení, export pro tisk,
 • předtisková příprava (druhy tisku, zásady pro přípravu dokumentu, specifika tisku).

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíší vlastnosti PDF, jeho standardy, přednastavení a využití, popíší přípravu dokumentů pro tisk
 • používá postupy a využívá poznatky při exportování dokumentů do formátu PDF a jejich přípravě pro tisk

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie
 • písemná práce
 • praktické zkoušení
  • výstupem je dokumentů ve formátu PDF připravený pro tisk dle pravidel předtiskové přípravy a dle standardů pro export do PDF

Ověřované okruhy:

 • PDF a všechny okruhy spadající pod tuto kapitolu
 • předtisková příprava a všechny okruhy spadající pod tuto kapitolu

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

•    1 – 90 až 100 % výsledky činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, žák je schopen pracovat sám

•    2 – 75 až 89 % kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků, žák je schopen pracovat samostatně nebo s menší pomocí

•    3 – 60 až 74 % v kvalitě výsledků činnosti se projevují častější nedostatky, žák je schopen pracovat samostatně podle návodu učitele

•    4 – 40 až 59 % v kvalitě výsledků činnosti se projevují nedostatky, závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit, při samostatném studiu má velké potíže

•    hranice úspěšnosti zkoušky – 39 % kvalita výsledků činnosti má vážné nedostatky, závažné nedostatky a chyby nedovede žák opravit ani s pomocí učitele, nedovede samostatně studovat

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s absencí do 25 %.

Doporučená literatura

BŘÍZA, Vladimír. Acrobat 7 podrobně a prakticky. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 123 s. ISBN 80-247-1938-X.

HASHIMOTO, Alan. Velká kniha digitální grafiky a designu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 384 s. ISBN 978-80-251-2166-5.

Příručka uživatele aplikace InDesign. [online] © 2019 Adobe. [cit. 12. 2. 2019] Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/indesign/user-guide.html

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Barbora Ilčíková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné