Detail modulu Grafika tvořená perem, druhy výplní, barev (CMYK, RGB, Pantone…), tah a jeho styly

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Grafika tvořená perem, druhy výplní, barev (CMYK, RGB, Pantone…), tah a jeho styly

Kód modulu

82-m-4/AD50

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v programu Adobe Illustrator. Žák pracuje samostatně s vektory pomocí kreslicích nástrojů, používání výplní, tahů a stylů, používá vhodný barevný režim, tvoří odpovídající grafické práce. Žák popíše použití barevných režimů - RGB, CMYK a vzorníku Pantone.

Po absolvování modulu žák využívá kreslicí nástroje, výplně, tahy a styly při tvorbě vlastní grafické práce, správně nastavuje barevný režim, používá vzorník Pantone.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • seznámí se a pracuje s grafickým softwarem  Adobe Illustrator
 • pracuje s kreslicími nástroji a jejich volbami
 • vytváří vektorové grafiky pomocí kreslicích nástrojů, výplní, tahů a stylů
 • používá vhodný barevný prostor pro daný účel
 • popíše použití barevných režimů - RGB, CMYK a vzorníku Pantone
 • využívá znalosti softwaru při tvorbě vlastní grafiky

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělání:

 1. Práce s grafickým softwarem  Adobe Illustrator
 2. Kreslení s použitím nástroje pero a jeho volby
 • kreslení přímých segmentů čáry
 • kreslení křivek
 • kreslení přímých čar následovaných křivkami
 • kreslení křivek následovaných přímými čarami
 • nakreslení dvou zakřivených segmentů spojených rohem
 1. Kreslení s použitím nástroje tužka a její volby
 • kreslení cest od ruky nástrojem tužka
 • kreslení uzavřených cest nástrojem tužka,
 1. Úpravy cest
 2. Výplně a tahy a jejich možnosti, aplikování na objekt
 3. Panel Grafické styly
 • přehled
 • vytváření
 • aplikování grafických stylů
 • používání knihoven grafických stylů
 • používání grafických stylů
 1. Barevné prostory, modely
 • barevný režim RGB, CMYK
 • vzorník barev Pantone

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické výklady - vysvětlování, výklad - princip a ovládání jednotlivých nástrojů, výplní, tahů a stylů
 • jejich možnosti a použití; odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování, předvádění, projekce - ukázky práce s jednotlivými nástroji a výplněmi, tahy a styly a jejich možnostmi, ukázky na konkrétních příkladech

Metody praktické:

 • grafické a výtvarné činnosti - tvorba vlastní grafické práce s vektory

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu(diskuze, ústní zkoušení)
 • hodnocená písemná práce 
 • hodnocený domácí úkol

Specifikace samostatné grafické práce žáků:

 • výstupem je soubor .ai
 • tvorba vlastní grafiky na dané téma - nejoblíbenější hračka z mládí
 • podmínky - práce pomocí nástroje pero, přímý výběr)

Specifikace domácího úkolu:

 • samostatná grafická práce žáků
 • výstupem je jeden soubor
 • tvorba obdobné grafické práce v alternativním volně dostupném softwaru

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíší možnosti práce s kreslicími nástroji, používání výplní, tahů a stylů, popíší použití barevných režimů - RGB, CMYK a vzorníku Pantone
 • učí se postupy a využívají poznatky při tvorbě vlastní grafiky s použitím jednotlivých nástrojů a použití barevného režimu vhodného pro daný účel

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktické zkoušení:

 • samostatná grafická práce žáků (výstupem je soubor .ai)
 • domácí úkol – samostatná grafická práce žáků (výstupem je jeden soubor)

Ověřované okruhy:

 • kreslení s použitím nástroje pero
 • kreslení s použitím nástroje tužka
 • úpravy cest
 • výplně, tahy a styly
 • barevné režimy

 

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 90 až 100 % grafický projev je přesný a estetický, výsledky činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, žák je schopen pracovat sám
 • 2 – 75 až 89 % kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků, grafický projev je estetický, bez větších nepřesností, žák je schopen pracovat samostatně nebo s menší pomocí
 • 3 – 60 až 74 % v kvalitě výsledků činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky, žák je schopen pracovat samostatně podle návodu učitele
 • 4 – 40 až 59 % v kvalitě výsledků činnosti a grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický, závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit, při samostatném studiu má velké potíže
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 39 % kvalita výsledků činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, závažné nedostatky a chyby nedovede žák opravit ani s pomocí učitele, nedovede samostatně studovat

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s absencí do 25 %.

Doporučená literatura

ŠIMČÍK, Petr. Inkscape: praktický průvodce tvorbou vektorové grafiky. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 250 s. ISBN 978-80-251-4129-8.

PROKOPOVÁ, Jana. CorelDRAW: praktické příklady. 1. vyd. Kralice na Hané : Computer Media, 2011. 184 s. ISBN 978-80-7402-072-8.

GOLIAŠ, Marcel. Vektory: základní výcvik. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 250 s. ISBN 978-80-251-4129-8.

Příručka uživatele aplikace Illustrator. [online] © 2019 Adobe. [cit. 12. 2. 2019] Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/illustrator/user-guide.html

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Barbora Ilčíková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné