Detail modulu Základní nástroje a práce s jednoduchými objekty a správcem vrstev

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Základní nástroje a práce s jednoduchými objekty a správcem vrstev

Kód modulu

82-m-4/AD49

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v programu Adobe Illustrator. Žák se naučí pracovat s nástroji výběrovými, objekty, vhodně spravovat vrstvy, tvořit odpovídající grafické práce v daném programu.

Po absolvování modulu žák využívá tyto nástroje při tvorbě vlastní grafické práce.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • pracuje s grafickým softwarem Adobe Illustrator
 • pracuje s vrstvami a jejich volbami
 • pracuje s výběrovými nástroji a jejich volbami
 • vytváří jednoduché objekty
 • upravuje, vybírá a přesouvá objekty
 • využívá znalosti softwaru při tvorbě vlastní grafiky
 • vytváří pomocí daných nástrojů vlastní grafiky

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělání:

 1. Práce s grafickým softwarem Adobe Illustrator
 2. Výběrové nástroje
 • nástroj pro přesun
 • přímý výběr
 • výběr objektů v pozadí
 • vybírání objektů pomocí panelu Vrstvy
 • vybírání objektů pomocí nástrojů Výběr, Laso nebo Kouzelná hůlka
 • výběr objektů podle charakteristik
 1. Nástroje pro tvorbu objektů
 • kreslení přímých čar pomocí nástroje segment čáry
 • kreslení obdélníků a čtverců
 • nastavení poloměru rohů zaobleného obdélníku
 • kreslení elips
 • kreslení mnohoúhelníků, hvězd, oblouků, spirál, mřížek
 1. Správce vrstev - panel vrstvy
 • přehled, vytvoření vrstvy
 • přemístění objektu do jiné vrstvy
 • rozdělení položek do samostatných vrstev
 • sloučení vrstev a skupin
 • nalezení položky v panelu Vrstvy

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické výklady - vysvětlování, výklad - princip a ovládání jednotlivých nástrojů a vrstev, jejich možnosti a použití.

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování, předvádění, projekce - ukázky práce s jednotlivými nástroji a vrstvami a jejich možnostmi, ukázky na konkrétních příkladech.

Metody praktické:

 • grafické a výtvarné činnosti - žák pomocí jednotlivých nástrojů a jejich možností vytváří vlastní grafiky

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu (diskuze)
 • hodnocená samostatná grafická práce 
 • hodnocený domácí úkol

Specifikace samostatné grafické práce žáků

 • výstupem je soubor .ai
 • tvorba vlastní grafiky na dané téma - flat design - Moje rodina
 • s použitím nástrojů pro tvorbu objektů

Specifikace domácího úkolu:

 • samostatná grafická práce žáků
 • výstupem je soubor .ai
 • tvorba vlastní grafiky na dané téma - flat design – rozšířit práci Moje rodina
 • s použitím nástrojů pro tvorbu objektů

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíší možnosti práce s nástroji pro výběr, pro tvorbu objektů, práci s vrstvami,
 • učí se postupy a využívají poznatky při tvorbě vlastní grafiky s použitím jednotlivých nástrojů a pomocí práce s vrstvami.

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktické zkoušení:

 • samostatná grafická práce žáků (výstupem je soubor .ai)
 • domácí úkol - samostatná grafická práce žáků (výstupem je soubor .ai)

Ověřované okruhy:

 • výběrové nástroje
 • nástroje pro tvorbu objektů
 • správce vrstev

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 90 až 100 % grafický projev je přesný a estetický, výsledky činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, žák je schopen pracovat sám
 • 2 – 75 až 89 % kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků, grafický projev je estetický, bez větších nepřesností, žák je schopen pracovat samostatně nebo s menší pomocí
 • 3 – 60 až 74 % v kvalitě výsledků činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky, žák je schopen pracovat samostatně podle návodu učitele
 • 4 – 40 až 59 % v kvalitě výsledků činnosti a grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický, závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit, při samostatném studiu má velké potíže
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 39 % kvalita výsledků činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, závažné nedostatky a chyby nedovede žák opravit ani s pomocí učitele, nedovede samostatně studovat

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s absencí do 25 %.

Doporučená literatura

GOLIAŠ, Marcel. Vektory: základní výcvik. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 250 s. ISBN 978-80-251-4129-8.

AMBROSE, Gavin. Grafický design: typografie. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 175 s. ISBN 978-80-251-2967-8.

Příručka uživatele aplikace Illustrator. [online] © 2019 Adobe. [cit. 12. 2. 2019] Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/illustrator/user-guide.html

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Barbora Ilčíková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné