Detail modulu Pracujeme (E)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Pracujeme (E)

Kód modulu

SV-m-2/AD39

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Vzdělávací oblasti

SV - Člověk a svět práce

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je absolvování modulu Chceme pracovat.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul pokrývá obsahový okruh Práce.

Předmětem modulu je osvojení základních znalostí a dovedností v oblasti charakteristických rysů práce a jejího legislativního základu Modul zahrnuje legislativní základy práce a její charakteristické znaky. Žáci dovedou porovnat zaměstnání a soukromé podnikání. Modul reflektuje rovněž základy kariérního rozhodování. Modul vede k zorientování žáka v oblasti kariérového rozhodování a pochopení základních principů trhu práce.

Očekávané výsledky učení

Žák

a) prokáže porozumění legislativním podkladům práce 

b) porovná zaměstnání a soukromé podnikání

c) prokáže orientaci na trhu práce

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Zákoník práce;
 • pracovní smlouvy;
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 • práva a povinnosti zaměstnanců;
 • zahájení a ukončení pracovního poměru;
 • pracovní činnosti, pracoviště, pracovní prostředky, pracovní doba;
 • dovolená;
 • odměňování;
 • kariérní možnosti.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • Práce s autentickými legislativními dokumenty v předmětné oblasti pracovního práva;
 • práce s tematickými soubory úloh / pracovními listy zaměřenými na rozvoj a ověřování výsledků učení a) a b) a následná analýza řešení pod vedením vyučujícího;
 • práce s weby tematizujícími svět práce a kariérových možností (www.infoabsolvent.cz aj.);
 • analýza výhod / nevýhod zaměstnání a soukromého podnikání;
 • exkurze / návštěvy poradenských pracovišť / veletrhů;
 • modelování možností kariérního postupu ve fiktivních podmínkách; 
 • práce s modelovými situacemi zahájení / ukončení pracovního poměru;
 • modelované řešení problémových situací v komunikaci s úřady; 
 • rolové hry a podobné zážitkové metody orientované k problematice práv a povinností změnstanců.

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je prováděno hodnocení s využitím prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení.

Výsledky učení a)-c) ověřovány v závěru modulu souhrnným testem, jehož specifikací jsou předmětné výsledky učení. Základní nastavení specifikace testu je třetinové zastoupení každého výsledku učení a)-c). Toto nastavení lze měnit podle potřeb jednotlivých vyučujících, přičemž zastoupení jednotlivých výsledků učení by nemělo klesnout pod 25 %. Při konstrukci testu se doporučuje úlohy ověřující výsledek učení c) orientovat na lokální trh práce. Procentuální zastoupení výsledku učení je odvozeno od maximálního získatelného počtu bodů za daný výsledek učení (nikoli tedy od počtu úloh – může se jednat o dramatický rozdíl).

Kritéria hodnocení

Při průběžném hodnocení dosahovaných jednotlivých výsledků učení je využíváno souborů úloh, které zaručují vysokou objektivitu hodnocení – hodnocení na úrovni stanovení mezní hranice úspěšnosti a od ní odvozených bodových rozmezí pro případné vyjádření výsledku žáka známkou nebo jiným číselným či slovním způsobem je u jednotlivých výsledků učení v kompetenci vyučujícího. Zároveň se doporučuje souběžně využít prvků formativního hodnocení. Při vhodně užitých souborech úloh lze sledovat dosažený pokrok každého žáka.

Při závěrečném ověřování dosažených výsledků učení souhrnným testem jsou doporučená kritéria nastavena následovně:

Mezní úroveň úspěšnosti je stanovena na 40 %.

Převodník dosažené úspěšnosti na známku

úspěšnost žáka v testu pod 40 % = nedostatečný

úspěšnost žáka v testu od 40 do 55 % = dostatečný

úspěšnost žáka v testu od 56 do 70 % = dobrý

úspěšnost žáka v testu od 71 do 85 % = chvalitebný

úspěšnost žáka v testu od 86 do 100 % = výborný

Nastavená obtížnost testu musí odpovídat dovednostem žáků kategorie vzdělání E, tzn. doporučuje se používat úlohy s nižší úrovni obtížnosti. Zařazení obtížných úloh by vyvolávalo potřebu snižovat mezní hranici úspěšnosti a použitý evaluační nástroj (test) by vykazoval nevyhovující psychometrické charakteristiky.

Doporučená literatura

Např.: www.infoabsolvent.cz

Uvedený zdroj je pouze ilustračním příkladem. Výběr studijní literatury je v kompetenci vyučujícího v závislosti na konkrétních podmínkách školy.

Poznámky

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je František Brož. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné