Detail modulu Svět v souvislostech (E)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Svět v souvislostech (E)

Kód modulu

SP-m-2/AD36

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Vzdělávací oblasti

SP - Člověk a společnost

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

8

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Bez prerekvizit.

Modul je univerzálně použitelný pro širokou cílovou skupinu. Vstupním požadavkem jsou způsobilosti získané absolvováním ZŠ.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Obecný cíl
Vzdělávací modul směřuje k tomu, aby žák získal povědomí o existenci globálních problémů a byl schopen podílet se na jejich řešení rozhodnutími, které dělá ve svém každodenním životě. Dále by měl umět třídit informace, kriticky myslet a férově diskutovat o kontroverzních tématech.

Obsahová charakteristika
Modul se zaměřuje na důležitá společenská témata. V první části se věnuje tématu globálních problémů, jejichž společné charakteristiky žák pozná skrze příklady vybraných globálních problémů. Úkolem modulu je problémy nejen konstatovat, ale zejména podporovat u žáků zainteresovanost na nich a schopnost zapojovat se do jejich řešení tam, kde to je možné, svými každodenními rozhodnutími na úrovni jednotlivce.

Druhou část tvoří medializovaná aktuální témata, která nesou emocionální náboj a názorově rozdělují společnost (kontroverzní témata). Metoda práce s kontroverzními tématy žákům ukazuje, že na tato společenská témata je možné se dívat z různých úhlů pohledu a mít odlišné názory. Metoda u žáků rozvíjí dovednost třídit a kriticky hodnotit informace, vytvořit si a formulovat vlastní názor, respektovat odlišné názory a férově diskutovat. Žák si také uvědomí, že všechny zdroje informací nejsou stejně vypovídající a spolehlivé a že některé mohou usilovat o manipulování názoru adresáta. 

Modul je postaven na aktuálních tématech a faktografie zde nehraje hlavní roli. Jeho funkce je především praktická a výchovná a zahrnuje postojovou a hodnotovou složku.   

Cílová skupina
Modul je určen žákům kategorie vzdělání E (s výučním listem) napříč všemi obory vzdělání.

Návaznosti modulu
Modul má vztah k následujícím (povinným) modulům: Soužití v lidském společenství (člověk a společnost), Právní záležitosti (člověk a společnost), Člověk v demokratické společnosti (člověk a společnost). Moduly lze řadit v libovolném pořadí.

Očekávané výsledky učení

 • žák navrhuje úpravu svých každodenním činností tak, aby přispěl k udržitelnému řešení/minimalizaci vybraných globálních problémů.
 • žák férově diskutuje o kontroverzních tématech.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • globální problémy
  • globalizace, globální problém
  • výběr aktuálních globálních problémů (Pozn.: Ve výběru je možné zohlednit úroveň, společenský kontext a preference třídy. Přehled globálních problémů – viz doporučená literatura.)
 • kontroverzní témata a zdroje informací
  • výběr aktuálních kontroverzních témat (Pozn.: Charakteristikou kontroverzí je, že vyvolávají emoce a názorově rozdělují společnost. Ideálně si žáci vytipují kontroverzní témata sami; při výběru učitelem je možné zohlednit úroveň, společenský kontext a preference třídy.)
  • důvěryhodnost zdroje informací, manipulace
  • argumentační fauly

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Vzhledem k praktickému a výchovnému charakteru modulu je vhodné klást důraz především na činnostní strategie, prožitek žáka, obhajování názoru, diskuzi. 

Pro dosažení výsledků učení jsou doporučeny následující činnosti (pozn. není nutné využít všechny):

 • brainstorming (např. globální problémy a jejich řešení)
 • práce s krátkým videodokumentem o vybraném globálním problému (př. získávání odpovědí z dokumentu do pracovního listu)
 • vytvoření, naplánování a následná realizace aktivity, kterou může žák participovat na řešení/minimalizaci vybraného globálního problému (individuální/týmová práce)
 • tvorba produktu (např. plakátu, videa, textu) s cílem informovat veřejnost o vybraném globálním problému s následnou prezentací (týmová práce)
 • diskuze ve třídě (např. důvěryhodnost zdrojů, manipulace)
 • metoda práce s kontroverzními tématy (viz doporučená literatura) s následnou reflexí
 • trénink obrany před nejčastějšími argumentačními fauly
 • porovnávání různě důvěryhodných zdrojů pojednávajících o vybraném tématu, případně s následnou prezentací (individuální/skupinová práce) 
 • výklad učitele (v omezené míře)

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Vzdělávací modul má především vychovávat žáka k zájmu o globální problémy a k participaci na jejich řešení; dále má utvářet dovednost pracovat s informacemi a férově diskutovat o kontroverzních tématech. Výsledky učení je vhodné ověřovat zejména v průběhu modulu (průběžné hodnocení zapojení žáka, formativní hodnocení), doplňkově pak také na konci, kdy je možné ohodnotit výsledky praktických činností. Možností je zapojení sebereflexe a vrstevnického hodnocení (např. v rámci metody práce s kontroverzními tématy). 

Hlavním kritériem pro splnění modulu je, že žák projde osobní zkušeností s tématem a s řešením praktických úkolů. Pro ověřování a hodnocení v průběhu modulu je možné využít všechny činnosti, kterých se budou žáci aktivně účastnit. Těžiště při hodnocení pak spočívá především v postupu s přihlédnutím k výsledku. V případě týmové práce je nutné předem určit podíl každého člena týmu na plánovaném výsledku.

Kritéria hodnocení

Modul žák splní, pokud jeho práce v průběhu modulu naplňuje následující body:

 • žák navrhuje úpravu svých každodenním činností tak, aby přispěl k udržitelnému řešení/minimalizaci vybraných globálních problémů.
  • žák charakterizuje vybraný globální problém
  • žák zformuluje a obhájí svůj názor na to, proč je důležité zabývat se udržitelným řešením globálních problémů
  • žák navrhne a uskuteční způsob, kterým může jako jedinec přispět k udržitelnému řešení vybraného globálního problému
 • žák férově diskutuje o kontroverzních tématech.
  • žák rozliší více a méně důvěryhodné zdroje informací
  • žák zformuluje a obhájí svůj názor na aktuální medializované téma nesoucí známky kontroverze
  • žák identifikuje nejčastější argumentační fauly
  • žák shrne názory různých skupin diskutujících na vybrané kontroverzní téma

Doporučená literatura

Globální problémy:

Cíle udržitelného rozvoje: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/

Aktivita Jaká je cena čínských hraček: http://www.respektneboli.eu/pedagogove/zdroje/jaka-je-cena-cinskych-hracek

Aktivita My a svět (str. 67): http://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/8684ea384156c7a4d09369659cb769bdbc434e80_uploaded_cov2012-vyuka_demokracie.pdf

Aktivita Náramky od Kamar: https://www.jsns.cz/lekce/15548-naramky-od-kamar

Aktivita Není škola jako škola: http://www.vychovakobcanstvi.cz/neni-skola-jako-skola

Kontroverzní témata:

Jak vyučovat kontroverzní témata: http://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/f72bf26e2d013bdb586a0649737df2d18be32df0_uploaded_2017_kt_jak-vyucovat-kt_ucitele.pdf

Kontroverzní témata ve výuce: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/19289/kontroverzni-temata-ve-vyuce.html/

Kontroverzní témata ve výuce: aktivita Adopce dětí homosexuálními páry: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/19325/KONTROVERZNI-TEMATA-VE-VYUCE-ADOPCE-DETI-HOMOSEXUALNIMI-PARY.html/

Kontroverzní témata ve výuce: aktivita Eutanazie: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/19323/KONTROVERZNI-TEMATA-VE-VYUCE-EUTANAZIE.html/

Kontroverzní témata ve výuce: aktivita Muslimky a nošení šátků: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/19341/KONTROVERZNI-TEMATA-VE-VYUCE-MUSLIMKY-A-NOSENI-SATKU.html/

Argumentační fauly:

http://www.obcanskevzdelavani.cz/argumentacni-fauly

Poznámky

 • V úspěšnosti průběhu modulu hraje zásadní roli učitel a jeho vedení a podpora, které poskytuje žákům při provádění učebních činností.
 • Zvláštní pozornost je třeba věnovat přípravě práce s kontroverzními tématy. Učitel by si měl nastudovat hlavní principy práce s kontroverzními tématy a související metodické materiály (viz doporučená literatura).
 • V průběhu realizace vzdělávacího modulu se žáky se doporučuje minimalizovat použití pojmů vyjádřených cizími slovy.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Aneta Vencovská. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné