Detail modulu Modelování (portrét)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Modelování (portrét)

Kód modulu

82-m-4/AC91

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

48

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí sochařských technik v propojení s dovedností aplikovat na modelování portrétu. Žák se seznámí s přípravou materiálu, orientuje se v sochařské terminologii. Žák ovládá zobrazování portrétu z hlediska rukodělného.

Žák po absolvování modulu zvládne anatomicky správně zachytit lidskou hlavu

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • pracuje s modelářskými pomůckami
 • orientuje se v sochařské terminologii
 • využívá znalosti základních pracovních postupů s modelovací hmotou
 • využívá znalosti modelování, odlévání do sádry, výroby forem
 • používá výrazové možnosti světla ve vztahu k objemu a tvaru modelované hlavy
 • využívá studijní kresbu s ohledem na anatomii, stavbu a proporce
 • používá modelaci detailů lidské tváře
 • charakterizuje rozdíly lidské hlavy ve vztahu k věku a pohlaví ( zvládne zachytit tvář napříč věkem)
 • portrétuje (modeluje podle živého modelu)
 • používá modelování realisticky i stylizovaně
 • používá anatomii člověka
 • vypracuje vlastní samostatné práce
 • používá osobitý sochařský projev

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

1. Úvod 

 • modelovací pomůcky, techniky modelování
 • anatomie lidské hlavy
 • proporce
 • světlo, stín
 • tvar a objem
 • přípravná kresba

2. Detailní studie jednotlivých částí lidské hlavy

 • hlava a její tvarosloví
 • kostra hlavy
 • plastika a svaly hlavy
 • plastika krku

3. Rozdíly lidské hlavy ve vztahu k věku a pohlaví

 • děti
 • starší lidé
 • anatomie ženy
 • anatomie muže

4. Portrét

 • modelování hlavy dle živého modelu
 • portrét ve formě reliéfu
 • modelování hlavy stylizovaně

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologický výklad s prezentací(technologické sochařské postupy, anatomie lidské hlavy)

Přímé vyučování:

 • orientace v sochařské technologii
 • příprava materiálu
 • pozorování, předvádění, projekce
 • znalost sochařských postupů a jejich aplikace na tvorbu portrétu
 • hodnocení samostatných školních prací
 • hodnocení samostatných domácích prací 

Specifikace samostatné školní práce žáků:

 • vypracování samostatné práce žáků - tvorba sochařské práce na dané téma, kde je portrét základem k volnějšímu zpracování
 • modelování podle reálné předlohy, modelování podle živého modelu přímo ve výuce(kontrola tvarů, proporcí, konstrukce hlavy)
 • zadaný úkol s ohledem na individuální schopnosti studentů
 • modelování stylizované(posuny od reálného ke stylizovanému)

Specifikace domácí práce:

 • skicák s portrétní kresbou, anatomií

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s sochařskou terminologií
 • popíše postupy a využívá poznatky ke kompozici motivu 
 • připraví konstrukci před naložením hlíny
 • prakticky modeluje detail lidského obličeje
 • stylizuje hlavu, portrét
 • modeluje podle sádrového odlitku
 • modeluje dle živého modelu
 • modeluje anatomicky správně

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení

Samostatná práce žáků 

 • praktické zkoušení
 • prezentace a ústní obhajoba souboru samostatných školních prací
 • prezentace a ústní obhajoba souboru samostatných domácích prací 

Ověřované okruhy

 • materiály, pomůcky
 • technologie sochařská
 • kvalita pozorovacích dovedností (proporce, kompozice, konstrukce lidské tváře)
 • anatomická přesnost
 • stylizace

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl 

 • 1 – žák výborně vysvětluje a obhajuje své sochařské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na vysoké úrovni, lze z nich vyčíst výrazný autorský přístup
 • 2 – žák velmi dobře vysvětluje a obhajuje své sochařské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na chvalitebné úrovni, lze z nich vyčíst autorský přístup
 • 3 – žák dobře vysvětluje a obhajuje své sochařské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na dobré úrovni, lze z nich vyčíst průměrný autorský přístup
 • 4 – žák dostatečně vysvětluje a obhajuje své sochařské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na velmi nízké úrovni, projevují se podprůměrným autorským přístupem
 • hranice úspěšnosti zkoušky – žák nedostatečně vysvětluje a obhajuje své sochařské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na velmi nízké úrovni, bez známek autorského přístupu

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 25%.

Doporučená literatura

PETŘÍČEK, Radek. Výtvarná anatomie. Radek Petříček, 2017. 150 s. ISBN 9788027000999.

ZRZAVÝ, Josef. Anatomie pro výtvarníky. Avicenum Praha, 1977. 400 s. ISBN 08-017-77.

PARRAMÓN, José. M. Anatomie člověka. Jan Vašut, 1998. 112 s. ISBN 80-7236-048-5.

BASL, Josef. Modelování v hlíně. Praha, 1925.

ŠEDÝ, Václav. Sochařské řemeslo: základ sochařského umění. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1953.

 

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Háblová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné