Detail modulu Adjustační vrstvy (křivky aj.)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Adjustační vrstvy (křivky aj.)

Kód modulu

82-m-4/AC89

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Adjustační vrstvy (křivky aj.)

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v programu Adobe Photoshop. Žák se seznámí a naučí pracovat s vrstvami úprav, panelem přizpůsobení a maskováním.

Po absolvování modulu žák využívá tyto nástroje při tvorbě vlastní grafické práce.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • pracuje s grafickým softwarem
 • pracuje s vrstvami úprav a jejich volbami
 • pracuje s oknem Přizpůsobení a jeho volbami
 • používá masky ve vrstvách úprav
 • využívá znalosti softwaru při tvorbě vlastní grafiky
 • vytváří pomocí daných nástrojů vlastní grafiky

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělání:

 1. Znalost práce v programu Adobe Photoshop

 • vrstvy úprav - přidání, ořezové masky, oddělení, vypnutí, zrušení vrstev a masek
 • práce s oknem Přizpůsobení - jednotlivé možnosti úprav obrazu
 • maskování ve vrstvách úprav - práce s malovacími nástroji, nastavení krytí a okrajů masky
 1. Postup při tvorbě vlastní grafiky s použitím jednotlivých nástrojů a pomocí maskování

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické výklady - vysvětlování, výklad - princip a ovládání jednotlivých nástrojů, jejich možnosti a použití.

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování, předvádění, projekce - ukázky práce s jednotlivými nástroji a jejich možnostmi na konkrétních příklady.

Metody praktické:

 • grafické a výtvarné činnosti - žák pomocí jednotlivých nástrojů a jejich možností vytváří vlastní grafiky
 • hodnocená samostatná práce
 • hodnocené domácí úkoly (konzultace a diskuse)

Specifikace samostatné práce:

 • výstupem je soubor .psd, podmínkou je použití
  • vrstev úprav
  • rastrových masek
  • užití lidského a zvířecího portrétu
  • užití lidského a zvířecího portrétu a  jejich fotomontáž

Specifikace domácího úkolu:

 • výstupem je soubor .psd, podmínkou je použití
  • vrstev úprav
  • rastrových masek
  • výběr barevně stylizované fotografie figury
  • zakomponování barevně stylizované fotografie figury do nové situace/fotografie

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíší možnosti práce s vrstvami úprav, oknem Přizpůsobení, s maskováním ve vrstvách úprav,
 • učí se postupy a využívají poznatky při tvorbě vlastní grafiky s použitím jednotlivých nástrojů a pomocí maskování.

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení:

 • samostatná grafická práce žáků 
 • domácí úkol 

Ověřované okruhy:

 • práce s vrstvami úprav a jejich volbami
 • práce s oknem Přizpůsobení a jeho volbami
 • práce s maskami ve vrstvách úprav

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

•    1 – 90 až 100 % grafický projev je přesný a estetický, výsledky činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, žák je schopen pracovat sám

•    2 – 75 až 89 % kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků, grafický projev je estetický, bez větších nepřesností, žák je schopen pracovat  samostatně nebo s menší pomocí

•    3 – 60 až 74 % v kvalitě výsledků činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky, žák je schopen pracovat samostatně podle návodu učitele

•    4 – 40 až 59 % v kvalitě výsledků činnosti a grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický, závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit, při samostatném studiu má velké potíže

•    hranice úspěšnosti zkoušky – 39 % kvalita výsledků činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, závažné nedostatky a chyby nedovede žák opravit ani s pomocí učitele, nedovede samostatně studovat

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s absencí do 25 %.

Doporučená literatura

DVOŘÁK, Jan. Digitální malířské techniky. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012. 287 s. ISBN 978-80-251-3627-0.

Photoshop user guide. [online] © 2019 Adobe. [cit. 6. 2. 2019] Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/photoshop/user-guide.html

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Barbora Ilčíková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné