Detail modulu Malba (figura)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Malba (figura)

Kód modulu

82-m-4/AC82

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

⦁    82-41-M/17 Multimediální tvorba
⦁    82-41-M/05 Grafický design
 

Délka modulu (počet hodin)

48

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí malířských technik v propojení s dovedností aplikovat na malbu figurální. Žák po absolvování modulu zvládne malbu figury vhodně umístit do formátu. Žák zvládne anatomicky správně zobrazit lidskou postavu z profilu, tříčtvrtečního a přímého pohledu průčelného, zachytí hloubku prostoru s využitím tvarových zkratek a funkcí barev. Žák ovládá přípravu podkladových materiálů a kombinaci různých malířských technik. 

Po absolvování modulu žák zvládá malby figury podle živého modelu.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • pracuje s malířskými pomůckami, základní přípravné práce jako napínání a podmalba papíru, napínání a šepsování plátna, úpravu dřevěných podložek(v rámci opakování)
 • správně umístí motiv do formátu
 • používá malbu figury z několika pohledů(tříčtvrteční pohled, přímý pohled průčelný, profil)
 • používá malbu detailů lidského těla
 • zachytí lidské tělo napříč věkem
 • zachytí lidské figury podle sádrového modelu
 • maluje figury v různém měřítku
 • vypracuje malbu figury podle živého modelu
 • maluje realistickou i stylizovanou technikou
 • vypracuje malířské kompoziční cvičení podle fotografické předlohy
 • používá anatomii lidského těla
 • vypracuje vlastní samostatné práce
 • používá výrazové možnosti světla ve vztahu k objemu a tvaru
 • používá osobitý malířský projev

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

1. Úvod 

 • příprava podkladových materiálů(příprava papíru, kartonu, dřevěné desky,napínání papíru, plátna, šepsování)
 • technika malby, pomůcky, míchání barev
 • anatomie lidského těla
 • proporce
 • světlo, stín
 • kontrast
 • tvar a objem

2. Detailní studijní malba jednotlivých částí lidského těla

 • hlava a její tvarosloví
 • plastika trupu
 • studijní malba objemu trupu, dolních a horních končetin

3. Rozdíly lidského těla ve vztahu k věku a pohlaví

 • děti
  •  anatomie dítěte v různých věkových stádiích
 • starší lidé
 • anatomie ženy
 • anatomie muže

4. Figura

 • malba figury dle sádrového modelu
 • malba figury dle živého modelu
 • malba figury dle fotografické předlohy
 • malba figury stylizovaně

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologický výklad s prezentací (technologické malířské postupy, anatomie člověka)


Přímé vyučování:

 • pozorování, předvádění, projekce
 • znalost malířských postupů a jejich aplikace na tvorbu figurace
 • orientace v malířské technologii
 • hodnocení samostatných školních prací
 • hodnocení samostatných domácích prací 

Specifikace samostatné školní práce:

 • vypracování samostatné práce žáků - tvorba malířské práce na dané téma, kde je figura základem k dalšímu volnějšímu zpracování
 • malba podle reálné předlohy, malba podle živého modelu přímo ve výuce(kontrola tvarů, konstrukce těla pomocí barev)
 • malba podle fotografické předlohy(například figura nebo seskupení figur, zaměřeno na pochopení objemu, proporcí částí lidského těla, anatomii, světlo a stín)
 • malba stylizovaná(posuny od reálného ke stylizovanému)

Specifikace samostatné domácí práce:

 • skicák s figurálními motivy, zaměřeno na detail - části lidského těla

Učební činnosti žáků:

 • učí se postupy a využívá poznatky k umístění do formátu, kompozici figurálního motivu, míchání barev
 • prakticky se učí malovat detaily lidského těla
 • prakticky se učí malbě figurální s ohledem na umístění v reálném prostředí
 • učí se stylizovat lidskou figuru
 • postupy v malbě dle živého modelu i podle fotografické předlohy
 • vytváření dovedností malovat anatomicky správně
   

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení

 • praktické zkoušení
 • prezentace a ústní obhajoba samostatné školní prace
 • prezentace a ústní obhajoba samostatné domácí prace

Ověřované okruhy

 • příprava malířských pomůcek, technologie malířská, míchání barev
 • kvalita pozorovacích dovedností (proporce, konstrukce lidského těla)
 • umístění do formátu
 • anatomická přesnost
 • stylizace figury nebo stylizace figurálního motivu, případně stylizace figurální kompozice

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl 

 • 1 – žák výborně vysvětluje a obhajuje své malířské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na vysoké úrovni, lze z nich vyčíst výrazný autorský přístup
 • 2 – žák velmi dobře vysvětluje a obhajuje své malířské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na chvalitebné úrovni, lze z nich vyčíst autorský přístup
 • 3 – žák dobře vysvětluje a obhajuje své malířské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na dobré úrovni, lze z nich vyčíst průměrný autorský přístup
 • 4 – žák dostatečně vysvětluje a obhajuje své malířské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na velmi nízké úrovni, projevují se podprůměrným autorským přístupem
 • hranice úspěšnosti zkoušky – žák nedostatečně vysvětluje a obhajuje své malířské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na velmi nízké úrovni, bez známek autorského přístupu

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 25%.

Doporučená literatura

PETŘÍČEK, Radek. Výtvarná anatomie. Radek Petříček, 2017. 150 s. ISBN 9788027000999.

ZRZAVÝ, Josef. Anatomie pro výtvarníky. Avicenum Praha, 1977. 400 s. ISBN 08-017-77.

PARRAMÓN, José. M. Anatomie člověka. Jan Vašut, 1998. 112 s. ISBN 80-7236-048-5.

PARRAMÓN, José. M. Jak malovat lidské tělo. Jan Vašut, 1998. 112 s. ISBN 80-7236-044-2.

SMITH, Ray. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. - 3. vyd. Slovart, 2013. 384 s. ISBN 978-80-7391-482-0.

BAMMES, Gottfried. Anatomy for Artists & Illustrators. ISBN: 9781782213581

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Háblová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné