Detail modulu Úvod do dějin kultury

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Úvod do dějin kultury

Kód modulu

82-m-4/AC80

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82–41–M/03 Scénická a výstavní tvorba
 • 82–41–M/05 Grafický design
 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba

Délka modulu (počet hodin)

8

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí základní terminologie a dělení v rámci dějin kultury. Modul je zaměřen na orientaci v termínech, členění v jednotlivých uměleckých disciplínách a schopnost aplikovat tyto znalosti na konkrétní památky. 

Po absolvování modulu žák:

 • rozumí a samostatně používá základní terminologii dějin výtvarného umění
 • vyjmenuje jednotlivé disciplíny a jejich kritéria hodnocení
 • samostatně pracuje s celou strukturou dějin výtvarného umění

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • se orientuje v základních termínech a rozdílech mezi uměleckými disciplínami
 • charakterizuje a rozlišuje architektonické, sochařské a malířské druhy
 • popíše a pozná základní stavební principy, malířské a sochařské techniky a náměty
 • klasifikuje konkrétní umělecká díla podle obecných kritérií dějin kultury

 

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

1. Základní pojmy

 • kultura (hmotná, kulturní dědictví, kultura umění)
 • umění (výtvarné umění, umělecké disciplíny/obory)
  • umělecké disciplíny (architektura, sochařství, malířství, užité umění, fotografie, grafika, ostatní)

2. Struktura a kritéria hodnocení dějin umění

 • architektura - principy, materiály, druhy, dispozice
 • sochařství - druhy, materiály, náměty, techniky
 • malířství - druhy, materiály, techniky, náměty, malířské prostředky
 • grafika - druhy, materiály, techniky
 • užité umění - druhy, materiály, vývoj, typologie
 • ostatní - fotografie, film, divadlo

3. Principy pravdila pro tvorbu samostatné práce z dějin umění

 • obsah
 • struktura
 • zdroje
 • způsob uvádění zdrojů

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury
 • orientace žáků v učivu (diskuze, písemná práce, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část ( souvislá prezentace a formulace tématu na základě vlastního studia)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s členěním výtvarného umění
 • charakterizuje základní termíny
 • charakterizuje jednotlivé umělecké disciplíny
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

1.ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

 • ústní klasifikace souboru obrázků podle hodnotících kritérií dějin umění -  obrazová poznávačka

Samostatná práce žáků:

 • zpracování samostatné práce

V rámci výuky jsou ověřovány především teoretické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • členění a charakteristika jednotlivých disciplín dějin umění
 • znalost a porozumění základní terminologii dějin umění

 

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

Prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů

 • ústní forma zkoušení: úplné a správné řešení úkolů
 • písemná forma zkoušení: úplné a správné řešení písemné práce včetně grafické úpravy

Neprospěl: nedokáže se orientovat v učivu, úkoly řeší jen s pomocí učitele

 • ústní forma zkoušení: zkoušení má po obsahové stránce větší závady
 • písemná forma zkoušení: neúplné řešení písemné práce s většími závadami

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

SYROVÝ, Bohuslav a kol., Architektura - svědectví dob. SNTL : Praha, 1974. 

BLAŽÍČEK, J. Oldřich a kol. Slovník památkové péče. Terminologie - morfologie - organizace. Sportovní a turistické nakl. : Praha, 1962. ISBN: 27-065-62

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kristýna Boháčová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné