Detail modulu Základy obecné zootechniky

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Základy obecné zootechniky

Kód modulu

41-m-3/AC78

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

41-51-H/01 Zemědělec-farmář

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul Složení těla hospodářských zvířat

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Žáci se seznámí s procesem domestikace, morfologickými a fyziologickými vlastnostmi a s plemenářskou prací.

Učivo tohoto modulu je předpokladem pro další výuku – např. modul Výživa a krmivářství a pro výuku modulů specializovaných chovů hospodářských zvířat (Chov skotu, Chov prasat atd.)

Očekávané výsledky učení

V RVP pro obor vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec-farmář jsou uvedeny výsledky vzdělávání vztažené k modulu:

Žák:

 • vyjmenuje předky hlavních druhů hospodářských zvířat a popíše vliv domestikace na vlastnosti zvířat;
 • určí základní plemena hospodářských zvířat, vyjmenuje česká plemena zvířat zařazená mezi genové rezervy;
 • změří základní tělesné rozměry s použitím vhodných měřidel;
 • charakterizuje jednotlivé užitkové vlastnosti a vyjmenuje vnitřní a vnější činitele, které je ovlivňují;
 • vysvětlí význam selekce, kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti;
 • objasní rozdíl mezi čistokrevnou plemenitbou a křížením, uvede příklady;
 • popíše způsoby označování a evidence hospodářských zvířat;

Žák:

 • popíše proces domestikace
 • vysvětlí pojem „genové rezervy“
 • popíše morfologické vlastnosti hospodářských zvířat
 • popíše fyziologické vlastnosti hospodářských zvířat
 • charakterizuje plemenářskou práci

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Proces domestikace        
 • Genové rezervy českých plemen            
 • Morfologické vlastnosti:             
  • exteriér
  • měření, vážení zvířat
 • Fyziologické vlastnosti:
  • konstituce, kondice, temperament, růst a vývin
  • ranost a dlouhověkost, plodnost                  
  • adaptace, etologie    
  • produkce mléka, laktační křivka      
  • produkce masa, vajec                      
 • Plemenářská práce                     
  • zootechnická taxonomie
  • selekce                      
  • kontrola užitkovosti a dědičnosti                 
  • metody plemenitby, plemenářské programy                     
  • označování a evidence hospodářských zvířat

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, odborný výklad),
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse),
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetovými zdroji

Metody názorně demonstrační:

 • sledování výukových prezentací
 • práce s interaktivní tabulí
 • sledování výukového videa
 • práce s tiskopisy k evidenci hospodářských zvířat (na praxi)

Metody dovednostně praktické:

 • popis exteriéru živého zvířete (na odborném výcviku)
 • měření a vážení zvířat (na odborném výcviku)
 • práce s kartou plemenice (na odborném výcviku)

Učební činnosti

Žák:

1) Popíše proces domestikace

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu vyučujícího
 • při své činnosti uplatňuje práci s odborným textem
 • charakterizuje jednotlivé fáze domestikace
 • uvede předky domácích zvířat
 • na obrázcích vyhledává změny ve vzhledu domestikovaných zvířat
 • diskutuje na téma změny chování zvířat během domestikace
 • prezentuje a zdůvodní své výsledky před třídou
 • ve spolupráci s učitelem vyhodnotí správnost svého rozhodnutí a opraví si chyby

2) Vysvětlí pojem „genové rezervy“

 • sleduje výklad učitele a pracuje s učebním textem
 • v souladu s výkladem učitele a prací s učebním textem vysvětlí pojem „genové rezervy“
 • na prezentaci nebo webových stránkách se seznamuje se zástupci českých plemen zařazených mezi genové rezervy
 • zúčastní se diskuze na téma důvodu vytváření genových rezerv
 • pracuje se získanými informacemi; vyjmenuje nejvýznamnější česká plemena zvířat zařazená mezi genové rezervy

3) Popíše morfologické vlastnosti hospodářských zvířat

 • sleduje odborný výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • popíše barvy srsti; z vlastních zkušeností uvede příklady zbarvení např. známých plemen koní
 • charakterizuje jednotlivé části těla hospodářských zvířat
 • na obrázku vyhledá a popíše exteriérové vady
 • své výsledky prezentuje před třídou a ve spolupráci s učitelem a kolektivem třídy si zkontroluje správnost svých výsledků
 • během odborného výcviku v provozu provede hodnocení exteriéru živých zvířat
 • během odborného výcviku v provozu změří a zváží zvíře

4) Popíše fyziologické vlastnosti hospodářských zvířat

 • sleduje odborný výklad učitele
 • na základě obrázků a fotografií z prezentace, pracovních listů nebo internetu charakterizuje jednotlivé typy konstituce, kondice a temperamentu
 • popíše růst a vývin zvířat
 • charakterizuje ranost a dlouhověkost
 • vysvětlí, co je adaptabilita a jak působí na zvířata stres
 • vysvětlí význam plodnosti hospodářských zvířat ze zootechnického hlediska
 • vyjmenuje nejdůležitější ukazatele plodnosti
 • charakterizuje jednotlivé užitkové vlastnosti a vyjmenuje vnitřní a vnější činitele, které je ovlivňují
 • vysvětlí pojmy mléčnost, dojnost, dojivost, dojitelnost, laktace, normovaná a zkrácená laktace
 • vysvětlí pojmy maso, jatečná výtěžnost, jatečně upravené maso
 • ze zadaných údajů vypočítá průměrný denní přírůstek
 • pracuje ve skupinách nebo samostatně, výsledky konzultuje s vyučujícím a opraví své chyby
 • ve stádě vyhledá zvířata s různou kondicí, konstitucí a temperamentem (během odborného výcviku)
 • ve stádě najde zvířata s exteriérovými vadami (během odborného výcviku)

5) Charakterizuje plemenářskou práci

 • sleduje výklad učitele o plemenářské práci
 • ve spolupráci s vyučujícím vysvětlí základní zootechnickou taxonomii (druh, plemeno, linie, rodina, kmen, chovy)
 • vysvětlí pojmy selekce, kontrola užitkovosti a dědičnosti
 • charakterizuje čistokrevnou plemenitbu a křížení; uvede konkrétní příklady
 • vysvětlí způsoby označování a evidence hospodářských zvířat (prvotní a druhotné)
 • popíše kartu plemenice; zjistí z ní plemenný původ, věk při prvním zapuštění, počet narozených telat, vypočítá datum předpokládaného otelení apod. (během odborného výcviku)
 • seznámí se s tiskopisy k vedení evidence hospodářských zvířat (během odborného výcviku)
 • své výsledky prezentuje před třídou a ve spolupráci s učitelem si zkontroluje správnost svých výsledků

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

V případě předmětového uspořádání ŠVP se doporučuje modul zařadit do vyučovacího předmětu zaměřeného na chov zvířat a do odborného výcviku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení:

Žáci píší průběžné didaktické testy s otevřenými nebo uzavřenými otázkami na téma:

 • proces domestikace a genové rezervy
 • morfologické vlastnosti hospodářských zvířat
 • fyziologické vlastnosti hospodářských zvířat základní
 • fyziologické vlastnosti produkční
 • plemenářská práce

Ústní zkoušení:

Každý žák musí být z tohoto modulu minimálně 1 x ústně vyzkoušen.

Kritéria hodnocení

Písemné zkoušení:

V písemné části u testů s otevřenými otázkami dostane žák 4 otázky, může získat maximálně 8 bodů, uspěje při dosažení minimálně 2 bodů; hodnotí se celistvost, správnost a odbornost odpovědí.

V písemné části testů s uzavřenými otázkami dostane žák 20 otázek, zodpovědět správně musí minimálně 5.

Ústní zkoušení:

Při ústním zkoušení žák dostane tři otázky, uspěl při správném zodpovězení alespoň 1 otázky. Při zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, odborná terminologie, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů, samostatnost při prezentaci a schopnost obhajoby výsledku.

Doporučená literatura

Poznámky

ROZMAN, Josef, Jan KONDRÁD a Josef MALINA. Chov zvířat 1: učebnice pro střední zemědělské školy. Praha: Credit, 1999. ISBN 80-902295-8-1

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Míčková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné