Detail modulu Výživa zvířat a krmivářství

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Výživa zvířat a krmivářství

Kód modulu

41-m-3/AC77

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Živiny

Krmiva

Obory vzdělání - poznámky

41-51-H/01 Zemědělec-farmář

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul Složení těla hospodářských zvířat

Modul Základy obecné zootechniky

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Žáci se seznámí s živinami, s charakteristikou krmiv, krmením a napájením hospodářských zvířat.

Učivo tohoto modulu je předpokladem pro další výuku modulů specializovaných chovů hospodářských zvířat (Chov skotu, Chov prasat atd.).

Očekávané výsledky učení

V RVP pro obor vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec-farmář je uveden výsledek vztažený k modulu:

Žák:

 • vysvětlí význam bílkovin, sacharidů, lipidů, minerálních látek a vitamínů pro výživu zvířat;
 • určí předložené vzorky krmiv, odhadne jejich kvalitu;
 • posoudí vhodnost předložených krmiv ke zkrmování pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat;
 • sestaví jednoduchou krmnou dávku

Žák:

 • charakterizuje živiny
 • popíše krmiva
 • charakterizuje krmení a napájení hospodářských zvířat

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Živiny
  • dělení živin podle původu a funkce
  • organické živiny (sacharidy, tuky, N-látky, vitamíny)
  • anorganické živiny (voda, makroprvky, mikroprvky)          
 • Krmiva
  • dělení krmiv
  • krmiva rostlinného původu
  • krmiva živočišného původu
  • krmiva minerálního, mikrobiálního a syntetického původu
  • konzervace píce
  • úprava krmiv
  • krmné směsi
  • pastva
  • hodnocení krmiv
 • Krmení a napájení hospodářských zvířat                       
  • krmení monogastrických a polygastrických zvířat
  • napájení zvířat
  • výpočet krmné dávky

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, odborný výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetovými zdroji

Metody názorně demonstrační:

 • sledování výukových prezentací
 • práce s interaktivní tabulí
 • sledování výukového videa

Metody dovednostně praktické:

 • výpočet jednoduché krmné dávky podle tabulek
 • poznávání vzorků krmiva (během odborného výcviku)
 • hodnocení kvality krmiva (během odborného výcviku)

Učební činnosti

Žák:

1) Charakterizuje živiny

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu vyučujícího
 • z vlastní zkušenosti diskutuje o významu jednotlivých živin
 • pracuje s odborným textem (učební materiály, prezentace, pracovní listy)
 • ve spolupráci s učitelem popíše význam a zdroj sacharidů, bílkovin a tuků
 • stručně charakterizuje vitamíny rozpustné v tucích a ve vodě
 • vysvětlí význam vody
 • stručně charakterizuje nejdůležitější makroprvky a mikroprvky
 • pracuje samostatně nebo ve skupinkách a konzultuje danou problematiku s vyučujícím
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
 • ve spolupráci s učitelem vyhodnotí správnost svého rozhodnutí a opraví si chyby

2) Popíše krmiva

 • sleduje odborný výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • formou diskuze rozdělí krmiva podle původu, obsahu vody, koncentrace živin, místa vzniku a podle převažující živiny
 • ve spolupráci s učitelem vyjmenuje a popíše krmiva rostlinného, živočišného, minerálního, mikrobiálního a syntetického původu
 • sleduje video a následně popíše postupy konzervace píce (sušení, silážování, senážování)
 • za pomocí obrázků a fotografií z prezentací nebo webu popíše způsoby uskladnění koncentrovaných i objemných krmiv
 • vyjmenuje způsoby úpravy krmiv (mechanické, fyzikální, chemické, biologické) a vysvětlí důvody jednotlivých úprav krmiv
 • popíše krmné směsi
 • charakterizuje pastvu zvířat (druhy a kategorie zvířat, typy a technologie pastvy, vybavení pastevních areálů, ekologický význam pastvy)
 • rozpozná předložená krmiva a zhodnotí jejich kvalitu (během odborného výcviku)
 • pracuje samostatně nebo ve skupince a své výsledky prezentuje před třídou
 • kontroluje si správnost odpovědi a upravuje výsledky

3) Charakterizuje krmení a napájení hospodářských zvířat

 • sleduje odborný výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • popíše postup trávení u monogastrických a polygastrických zvířat (modul Složení těla hospodářských zvířat)
 • formou diskuze vyjmenuje krmiva vhodná pro jednotlivé druhy a věkové kategorie zvířat
 • vysvětlí význam napájení
 • vypočítá jednoduchou krmnou dávku tradičním způsobem pomocí tabulek
 • ve spolupráci s učitelem vyhodnotí správnost svého výpočtu a opraví si chyby
 • zpracované zadání prezentuje před třídou a vyučujícím

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

V případě předmětového uspořádání se doporučuje zařazení do vyučovacího předmětu zaměřeného na chov zvířat a do odborného výcviku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení: se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se znalosti ověří formou otevřených nebo uzavřených otázek na téma:

 • dělení a charakteristika živin
 • dělení a charakteristika krmiv
 • konzervace píce, uskladnění a úprava krmiv
 • pastva, krmné směsi
 • krmení a napájení hospodářských zvířat

V praktické části se ověří:

 • výpočet jednoduché krmné dávky pro konkrétní hospodářské zvíře
 • poznávání předložených vzorků krmiv

Ústní zkoušení:

Každý žák musí být z tohoto modulu minimálně 1 x ústně vyzkoušen.

Kritéria hodnocení

Písemné zkoušení:

V písemné části u testů s otevřenými otázkami dostane žák 4 otázky, může získat maximálně 8 bodů, uspěje při dosažení minimálně 2 bodů; hodnotí se celistvost, správnost a odbornost odpovědí.

V písemné části testů s uzavřenými otázkami dostane žák 20 otázek, zodpovědět správně musí minimálně 5.

V praktické části se hodnotí správnost postupu výpočtu a konečný výsledek; při určování krmiv počet správně poznaných vzorků.

Ústní zkoušení:

Při ústním zkoušení žák dostane tři otázky, uspěl při správném zodpovězení alespoň 1 otázky. Při zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, odborná terminologie, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů, samostatnost při prezentaci a schopnost obhajoby výsledku.

Doporučená literatura

ROZMAN, Josef, Jan KONDRÁD a Josef MALINA. Chov zvířat 1: učebnice pro střední zemědělské školy. Praha: Credit, 1999. ISBN 80-902295-8-1

ZEMAN, Ladislav. Výživa a krmení hospodářských zvířat. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006, 360 s. ISBN 80-86726-17-7

Krmivářské tabulky

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Míčková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné