Detail modulu Základy HTML, HTML5, CSS, W3C, SEO optimalizace

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Základy HTML, HTML5, CSS, W3C, SEO optimalizace

Kód modulu

82-m-4/AC76

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/05 Grafický design
 • 82-41-M/03 Výstavní tvorba a bytový design

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

21. 11. 2019

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí a terminologie z oblasti kódování značkovacího jazyka HTML, navazujících kaskádových stylů CSS, SEO optimalizace a návrhu webu pomocí W3C standardovaného jazyka. Také využití nástrojů SEO optimalizace pro vyhledávače k docílení viditelnosti a měření konverzních poměrů webu. 

Žák bude schopen popsat prostředí kódu, jazyky a vztahy mezi nimi, vysvětlit proces psaní kódu, nastavit SEO, připravit databázi webu, umisťovat a pozicovat jednotlivé prvky pomocí CSS. Žák se orientuje v HTML5 prosředí i jeho CSS, v jejich vlastnostech a použití.

Po absolvování modulu je žák schopen aplikovat získané znalosti do vlastní práce a pracovat na zadaném úkolu samostatně.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • používá terminologii z oblasti kódování značkovacího jazyka HTML
 • rozeznává kódovací jazyky a používá k tomu určený software
 • rozeznává výhody užití kaskádových stylů
 • používá a zná vhodné atributy a značky (párové x nepárové) HTML 
 • rozeznává strukturu HTML i CSS
 • používá prostředí HTML5 i jeho CSS
 • vymezí vhodnost užití nástrojů pro SEO optimalizaci
 • ovládá sémantické a vizuální formátování znaků
 • provádí navržení i realizaci webu 
 • používá drátový model pro design webu
 • ve vlastní práci kombinuje všechny aspekty naučených znaků a jejich formátování

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Základy HTML a HTML5 
 2. Server – freehosting, placený hosting
 • doména
 • FTP
 1. Správa souborů 
 2. Prohlížeče (Explorer, Firefox, Chrome)
 3. Editor vhodný pro psaní jazyka:
 • Poznámkový blok,
 • PSPad
 • Notepad++
 • NetBeans
 • Adobe Dreamweaver
 1. HTML a a HTML5:
 • obsah a vzhled
 • tagy – značky v HTML
 • základní kostra v HTML
 • strukturní blokové značky
 • sématické a vizuální formátování znaků
 • odkazy
 • obrázky a multimédia
 • seznamy
 • tabulky
 • formuláře
 • další značky (čas, výstraha, neplatný text, aj.)
 1. CSS:
 • přímý stylopis
 • externí stylopis
 • pseudotřídy
 • URL v CSS
 • jednotky v CSS
 • vlastnosti
 • font
 • odstavce
 • barvy a pozadí
 • velikosti
 • okraje
 • rámečky
 • pozicování
 • tabulky
 1. SEO (optimalizace pro vyhledávače):
 • funkce SEO – vyhledávání na Googlu
 • html tag – tag title
 • URL 
 • duplicity a podobnosti 
 • přirozené duplicity a kanonizace 
 • míra zaindexování – operátorem site: ve vyhledávačích 
 • odkazy – operátorem link, webmaster tools nebo analýzou statistik a logů
 • ranky – teoretický základ
 • Seznam, Google
 • návštěvnost –  cíl SEO

 

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Zásady psaní textů vhodných pro Internet, hlavně zmiňuji nadpisy, češtinu a aktuálnost.

 

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací a ukázkami (responzivní webové stránky–základní, pokročilé, základní kostra HTML a CSS, formátování znaků, stylopis, optimalizace pro vyhledávače)

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury–prezentace názorných prací
 • vlastní tvorba s konzultací - průběžné práce
 • hodnocená samostatná práce 
 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní prezentace)
 • prezentace vlastní tvorby před spolužáky ve třídě

Specifikace průběžné práce:

 • provedení jednotlivých prvků stránky (4–8 prací)

 • provedení vlastního responzivního vícestránkového webu (1  práce)

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (návrh a provedení webu, výsledky pozorování)
 • závěr (výsledky práce)

Učební činnosti žáků:

 • používá základy HTML a popíše je na příkladech nejjednodušších stránek
 • charakterizuje Správu souborů včetně pojmenovávání, přejmenování a startovacího souboru
 • rozeznává kódovací jazyky a používá k tomu určený software
 • rozeznává výhody užití kaskádových stylů
 • používá a zná užití vhodných atributů a značek (párových x nepárových) HTML 
 • rozeznává strukturu HTML i CSS
 • vymezí vhodnost užití nástrojů pro SEO optimalizaci
 • používá sémantické a vizuální formátování znaků
 • používá zásady psaní textů vhodných pro Internet ( nadpisy, češtinu a aktuálnost)
 • provádí navržení i realizaci webu 
 • používá drátový model pro design webu
 • ve vlastní práci kombinuje všechny aspekty naučených znaků a jejich formátování

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Průběžné práce:

 • provedení jednotlivých prvků stránky 
 • provedení vlastního responzivního vícestránkového webu

Samostatná práce žáků:

 • zpracování vlastního obrazového materiálu pro web
 • provedení webdesignu pomocí grid systému
 • přehled vlastností CSS, jejich hodnot a významů s příklady zobrazení

Ověřované okruhy:

 • termín HTML, CSS, SEO, W3C
 • vhodné užití editoru
 • postprodukce vlastního obrazového materiálu
 • vhodné atributy a značky (párové x nepárové) HTML včetně jejich užití
 • sémantické a vizuální formátování znaků
 • navržení i realizace designu webu 
 • vhodnost užití nástrojů pro SEO optimalizaci
 • kombinace jednotlivých aspektů daných znaků a jejich formátování

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • prospěl: splnění zadání (zadaný počet prací, zvládnutí návrhu i provedení kódu webu–ověření funkčnosti a zobrazování; SEO – docílení viditelnosti a měření konverzních poměrů webu)
 • neprospěl: nesplnění zadání, provedení zvládne jen s pomocí učitele, vlastní práce vykazují závažné nedostatky

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %

Doporučená literatura

CASTRO, Elizabeth; HYSLOP, Bruce: HTML5 a CSS3: názorný průvodce tvorbou WWW stránek, 2017, ISBN: 978-80-251-3733-8

DOMES, Martin: Kniha Tvorba WWW stránek pro začátečníky, 2008, ISBN: 978-80-251-2160-3

JANOUCH, Viktor: Internetový marketing, 2014, ISBN: 978-80-251-4311-7

https://www.w3schools.com

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robin Michenka. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné