Detail modulu Složení těla hospodářských zvířat

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Složení těla hospodářských zvířat

Kód modulu

41-m-3/AC72

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Pohlavní soustava

Obory vzdělání - poznámky

41-51-H/01 Zemědělec-farmář

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Žáci se seznámí s významným anatomickým názvoslovím, s popisem a funkcí orgánových soustav savců i ptáků.

Učivo tohoto modulu je předpokladem pro další výuku – např. modul Základy obecné zootechniky, modul Výživa a krmivářství a pro výuku modulů specializovaných chovů hospodářských zvířat (Chov skotu, Chov prasat atd.)

Očekávané výsledky učení

V RVP pro obor vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec-farmář jsou uvedeny výsledky vzdělávání vztažené k modulu:

Žák:

 • popíše krajiny těla hlavních druhů hospodářských zvířat;
 • charakterizuje stavbu a činnost orgánových soustav a vysvětlí jejich vliv na užitkové vlastnosti;
 • srovná anatomickou stavbu a funkce těla savců a ptáků;

Žák:

 • popíše krajiny těla koně, skotu, prasete
 • popíše stavbu a vysvětlí význam kosterní soustavy skotu, koně, prasete
 • popíše stavbu a vysvětlí funkci svalové soustavy
 • popíše stavbu a vysvětlí funkci dýchací soustavy          
 • popíše stavbu a vysvětlí funkci trávicí soustavy všežravců a přežvýkavců
 • popíše stavbu a vysvětlí funkci oběhové soustavy
 • popíše stavbu a vysvětlí funkci močové soustavy
 • popíše stavbu a vysvětlí funkci kožní soustavy
 • popíše stavbu a vysvětlí funkci nervové soustavy
 • popíše stavbu a vysvětlí význam smyslové soustavy
 • vysvětlí význam hormonů a charakterizuje soustavu žláz s vnitřní sekrecí
 • popíše stavbu a vysvětlí funkci pohlavní soustavy samců a samic
 • popíše stavbu a funkci mléčné žlázy samic hospodářských zvířat
 • vysvětlí rozdíly mezi ptáky a savci

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Krajiny těla hospodářských zvířat
  • krajiny těla koně, skotu, prasete
 • Kosterní soustava
  • význam
  • kostra krávy, koně, prasete
 • Svalová soustava
  • význam
  • významné svaly hospodářských zvířat
  • práce svalů
 • Dýchací soustava
  • význam
  • popis a funkce orgánů
 • Trávicí soustava
  • význam
  • popis a funkce orgánů
  • rozdíl trávení mezi monogastrickými a polygastrickými zvířat, vliv na krmení hospodářských zvířat
  • trávicí žlázy
 • Oběhová soustava
  • význam
  • složení krve a lymfy
 • Močová soustava
  • význam
  • ledvina
  • odvodné cesty močové
 • Kožní soustava
  • význam
  • stavba kůže, kožní útvary
 • Nervová soustava
  • význam, části nervové soustavy
  • reflexy
 • Smyslová soustava
  • ústrojí zrakové
  • ústrojí sluchové
  • ústrojí čichové
  • čich (trávicí soustava), hmat (kožní soustava)
 • Soustava žláz s vnitřní sekrecí
  • význam
  • orgány, hormony
 • Pohlavní soustava
  • samčí pohlavní soustava
   • význam, orgány, hormony
  • samičí pohlavní soustava
   • význam, orgány, hormony
   • říje
   • způsoby připouštění
   • proces oplodnění
   • březost (délka u jednotlivých druhů hospodářských zvířat)
   • plodové obaly
   • typy placenty
 • Mléčná žláza
  • význam, popis, proces spouštění mléka
 • Rozdíl mezi ptáky a savci
  • trávicí soustava
  • pohlavní soustava
  • dýchací soustava
  • peří

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, odborný výklad),
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse),
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetovými zdroji

Metody názorně demonstrační:

 • sledování výukových prezentací
 • práce s interaktivní tabulí
 • sledování výukového videa

Metody dovednostně praktické:

 • skládání modelu hospodářského zvířete
 • skládání modelu trávicí soustavy
 • během praktické výuky aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech

Učební činnosti

Žák:

1) Popíše krajiny těla koně, skotu, prasete

 • sleduje odborný výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • ve spolupráci s učitelem na obrázku nebo anatomickém modelu zvířete vyjmenuje a popíše krajiny koně, skotu a prasete
 • pracuje se získanými informacemi, které využívá při popisu zadaného úkolu na obrázku nebo anatomickém modelu
 • prezentuje a zdůvodní své výsledky před třídou
 • zkontroluje si správnost výsledků

2) Popíše stavbu a vysvětlí význam kosterní soustavy skotu, koně, prasete

 • sleduje výklad učitele o významu kosterní soustavy (opora těla, tvar těla, ochrana orgánů)
 • na základě získaných informací na anatomickém modelu nebo obrázku popíše kostru koně, kostru skotu a kostru prasete
 • ve spolupráci s učitelem vyhodnotí správnost svého rozhodnutí a opraví si chyby

3) Popíše stavbu a vysvětlí funkci svalové soustavy

 • sleduje výklad učitele
 • pracuje s textem (pracovní listy, výuková prezentace)
 • v souladu s výkladem učitele a práce s učebním textem vysvětlí význam svalové soustavy
 • vyjmenuje a na anatomickém modelu nebo obrázku najde nejdůležitější svaly na hlavě, krku, trupu a končetinách hospodářských zvířat
 • popíše práci svalů
 • své výsledky prezentuje před třídou a ve spolupráci s učitelem si zkontroluje správnost svých výsledků

4)  Popíše stavbu a vysvětlí funkci dýchací soustavy

 • sleduje výklad učitele
 • v souladu s výkladem učitele a prací s učebním textem vysvětlí význam dýchací soustavy           
 • na anatomickém modelu popíše jednotlivé orgány dýchací soustavy za sebou
 • pracuje samostatně nebo ve skupině žáků a vysvětlí činnost plic
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu

5)  Popíše stavbu a vysvětlí funkci trávicí soustavy všežravců a přežvýkavců

 • sleduje výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • v souladu s výkladem učitele a prací s učebním textem vysvětlí význam trávicí soustavy
 • vysvětlí pojmy trávení, vstřebávání, látkový metabolismus
 • na modelu nebo obrázku najde, vyjmenuje a popíše orgány trávicí soustavy všežravců (monogastrů)
 • na modelu nebo obrázku najde, vyjmenuje a popíše orgány trávicí soustavy přežvýkavců (polygastrů)
 • pracuje samostatně nebo ve skupině žáků a vysvětlí rozdíl v trávení mezi všežravci a přežvýkavci s návaznosti na krmení hospodářských zvířat
 • popíše a vysvětlí význam trávicích žláz
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu

6)  Popíše stavbu a vysvětlí funkci oběhové soustavy

 • sleduje výklad učitele
 • v souladu s výkladem učitele a prací s učebním textem vysvětlí význam krevní a mízní soustavy
 • popíše krev a mízu
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu

7)  Popíše stavbu a vysvětlí funkci močové soustavy

 • sleduje odborný výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • v souladu s výkladem učitele a prací s učebním textem vysvětlí význam močové soustavy
 • na obrázku nebo modelu popíše složení a funkci ledviny
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu

8)  Popíše stavbu a vysvětlí funkci kožní soustavy

 • sleduje výklad učitele
 • v souladu s výkladem učitele a práce s učebním textem vysvětlí význam kožní soustavy
 • na obrázku nebo modelu popíše vrstvy kůže
 • vyjmenuje kožní útvary, vysvětlí jejich význam
 • na modelu nebo obrázku vyjmenuje a popíše části paznehtu a kopyta
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu

9) Popíše stavbu a vysvětlí funkci nervové soustavy

 • sleduje odborný výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • v souladu s výkladem učitele a prací s učebním textem vysvětlí význam nervové soustavy
 • charakterizuje části nervové soustavy
 • rozdělí reflexy na podmíněné a nepodmíněné; ze své zkušenosti uvede praktické příklady reflexů
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu

10) Popíše stavbu a vysvětlí význam smyslové soustavy

 • sleduje odborný výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • v souladu s výkladem učitele a práce s učebním textem vyjmenuje všechny části smyslové soustavy
 • podle obrázku (modelu) popíše princip fungování zrakového, sluchového, čichového ústrojí, hmatu a chuti
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu

11) Vysvětlí význam hormonů a charakterizuje soustavu žláz s vnitřní sekrecí

 • sleduje odborný výklad učitele
 • vede dialog s vyučujícím; prezentuje dosavadní znalosti a zkušenosti s probíraným učivem (cukrovka, reakce organismu na stres, puberta)
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • v souladu s výkladem učitele a práce s učebním textem charakterizuje sekret endokrinních žláz – hormon
 • vyjmenuje žlázy s vnitřní sekrecí a jejich nejdůležitější hormony
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu

12) Popíše stavbu a vysvětlí funkci pohlavní soustavy samců a samic

 • sleduje odborný výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy) vysvětlí význam samčí pohlavní soustavy
 • vyjmenuje a popíše orgány samčí pohlavní soustavy
 • vysvětlí význam samičí pohlavní soustavy
 • vyjmenuje a popíše orgány samičí pohlavní soustavy
 • definuje pojem říje, vyjmenuje příznaky a zjišťování říje
 • charakterizuje různé způsoby připouštění a popíše výhody a nevýhody jednotlivých typů
 • popíše proces oplodnění
 • definuje pojem březost, vyjmenuje délku, příznaky a způsoby zjišťování březosti
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu

13) Popíše stavbu a funkci mléčné žlázy samic hospodářských zvířat

 • sleduje odborný výklad učitele
 • pracuje s učebním materiálem a vybírá si podstatné informace
 • v souladu s výkladem učitele a prací s učebním textem vysvětlí význam mléčné žlázy
 • popíše mléčnou žlázu u různých druhů hospodářských zvířat
 • popíše tvar vemene a struků krávy
 • vysvětlí proces spouštění mléka
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu

14) Vysvětlí rozdíly mezi ptáky a savci

 • jednotlivě nebo ve skupinách zkusí vyjmenovat co největší množství rozdílů mezi ptáky a savci
 • sleduje odborný výklad učitele
 • pracuje s učebním materiálem
 • na modelu nebo obrázku popíše trávicí, pohlavní a dýchací soustavu ptáků
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

V případě předmětového uspořádání ŠVP se doporučuje zařadit do vyučovacího předmětu zaměřeného na chov zvířat.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení:

Žáci píší průběžné didaktické testy s otevřenými nebo uzavřenými otázkami.

Ústní zkoušení:

Každý žák musí být z tohoto modulu minimálně 1 x ústně vyzkoušen.

Kritéria hodnocení

Písemné zkoušení:

V písemné části u testů s otevřenými otázkami dostane žák 4 otázky, může získat maximálně 8 bodů, uspěje při dosažení minimálně 2 bodů; hodnotí se celistvost, správnost a odbornost odpovědí.

V písemné části testů s uzavřenými otázkami dostane žák 20 otázek, zodpovědět správně musí minimálně 5.

Ústní zkoušení:

Při ústním zkoušení žák dostane tři otázky, uspěl při správném zodpovězení alespoň 1 otázky. Při zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, odborná terminologie, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů, samostatnost při prezentaci a schopnost obhajoby výsledku.

Doporučená literatura

ROZMAN, Josef, Jan KONDRÁD a Josef MALINA. Chov zvířat 1: učebnice pro střední zemědělské školy. Praha: Credit, 1999. ISBN 80-902295-8-1

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Míčková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné