Detail modulu Nácvik psaní štětcem

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Nácvik psaní štětcem

Kód modulu

82-m-4/AC66

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/05 Grafický design
 • 82-41-M/03 Výstavní tvorba a bytový design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí a dovedností v oblasti psaní perem. Žák se seznámí s názvoslovím, klasifikací písem, správným držením štětce a určením vhodnosti použití štětcem psaného písma v teoretické části.

Po absolvování modulu žák vytváří písmové osnovy a určitý typ písma píše štětcem (různé tloušťky) a dovednost pravidel pro psaní nadpisů, krátkých i dlouhých textů.

 

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • rozeznává a používá klasifikaci písem
 • využívá typografické názvosloví
 • vymezí vhodnost užití štětcem psaného písma 
 • správně používá ergonomii držení štětce
 • skicuje štětcem psané písmo pomocí technik tuše i barev
 • skicuje štětcem psané písmo na připravenou písmovou osnovu
 • skicuje štětcem psané písmo na různé papírové podklady a formáty, 
 • skicuje štětcem psané písmo v různých měřítkách

 

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Štětcem psané písmo
 • typografické názvosloví
 • klasifikace písem
 • základní psané písmo
 • kultivované grafické skripty s výraznými rozdíly v tloušťce tahů
 • skripty dynamické
 • skripty statické
 1. Skici a provedení štětcem psaného písma na různé typy podkladů 
 • kreslicí čtvrtky a kartony různé gramáže, hrubosti a zrnitost
 1. Skici a provedení štětcem psaného písma různými kresebnými prostředky
 • kulaté (při psaní špičaté)
 • ploché (při psaní široké)
 • přírodní čínské štětce
 1. Provedení štětcem psaného písma v různých měřítkách
 • zvětšování x zmenšování

 

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací a ukázkami (druhy písem psaných štětcem–kaligrafované písmo dynamické nebo statické, volně psané písmo vycházející ze současných rukopisných skriptů)

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury–obrazové publikace typografie, prezentace názorných prací
 • vlastní tvorba s konzultací - průběžná práce
 • hodnocené domácí úkoly (konzultace a diskuse)
 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní prezentace)
 • prezentace vlastní tvorby před spolužáky ve třídě

Specifikace průběžné práce:

 • písmové skici
 • jednotlivé provedení perem psaného písma

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (skici a provedení písem psaných štětcem–kaligrafované písmo dynamické nebo statické, volně psané písmo vycházející ze současných rukopisných skriptů v různých měřítkách a délce textu (2 práce), výsledky pozorování)
 • Závěr (výsledky práce)
 • 6 až10 stran včetně příloh (vlastní skici, provedení v měřítku, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně používá klasifikaci písem a typografické názvosloví
 • vymezí vhodnost užití štětcem psaného písma
 • skicuje štětcem psané písmo na různých typech materiálů
 • skicuje štětcem psané písmo pomocí různách technik 
 • skicuje štětcem psané písmo v různých pohledech a měřítkách
 • provádí štětcem psané písmo pomocí mřížky, nebo písmové osnovy
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Průběžné práce:

 • písmové skici
 • jednotlivé provedení perem psaného písma

Samostatná práce žáků:

 • zpracování vlastní prezentace
 • domácí skici a provedení – zmenšené měřítko (2 – 3 práce)

Ověřované okruhy:

 • štětcem psané písmo
 • skici a provedení štětcem psaného písma na různé typy podkladů 
 • skici a provedení štětcem psaného písma různými kresebnými materiály
 • provedení štětcem psaného písma v různých měřítkách
 • provedení štětcem psaného písma pomocí mřížky, nebo písmové osnovy

 

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • prospěl: splnění zadání (zadaný počet prací, měřítek; zvládnutí skici i provedení písma – věrnost, jednotlivé vzdálenosti, tloušťky tahů a úhly, rozpaly mezi jednotlivými písmeny; velikost, poměry měřítek)
 • neprospěl: nesplnění zadání, provedení zvládne jen s pomocí učitele, vlastní práce vykazují závažné nedostatky

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %

Doporučená literatura

BERAN, Vladimír: Typografický manuál, 2007

MUZIKA, František: Krásné písmo ve vývoji latinky (I. + II. díl), 1963

SALTZ, Ina: Základy typografie, 2010

BOWEN, Ann, Kaligrafie, 2005

TSELENTIS, Jason, Typografie, 2011

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robin Michenka. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné