Detail modulu Konstruované písmo

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Konstruované písmo

Kód modulu

82-m-4/AC64

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/05 Grafický design
 • 82-41-M/03 Výstavní tvorba a bytový design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v oblasti konstrukce písma. Žák se seznámí s klasifikací písem, názvoslovím a určení vhodnost použití konstruovaného písma.

Po absolvování modulu žák vytváří konstruované písmo pomocí mřížky, pravítka, kružítka nebo pomocí šablon a dovednost psaní velkých nápisů a krátkých textů.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • rozeznává a používá klasifikaci písem
 • používá typografické názvosloví
 • vymezí vhodnost užití konstruovaného písma bezserifového (bezpatkového)
 • vymezí vhodnost užití konstruovaného písma serifového (patkového)
 • skicuje a provádí konstruované písmo na různých typech materiálů (papír, plast, omítka) a
 • skicuje a provádí konstruované písmo pomocí technik tuše, barvy, spreje a na různé velikosti formátů v různých pohledech a měřítkách
 • skicuje a provádí  konstruované písmo v různých pohledech a měřítkách
 • provádí konstruované písmo pomocí mřížky, pravítka a kružítka nebo pomocí šablon

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. konstruované písmo
 • typografické názvosloví
 • klasifikace písem
 • konstruovaného písmo bezserifové (bezpatkové)
 • konstruované písmo serifové (patkové)
 1. Skici a provedení konstruovaného písma na různé typy podkladů 
 • kreslicí čtvrtky a kartony různé gramáže, hrubosti a zrnitosti
 • PVC desky
 • omítky
 1. Skici a provedení konstruovaného písma různými kresebnými materiály
 • tužka
 • fix,
 • redispero
 1. Provedení konstruovaného písma v různých měřítkách
 • zvětšování x zmenšování
 1. Provedení konstruovaného písma pomocí
 • mřížky
 • pravítka a kružítka
 • pomocí šablon
 • štětec - psáček
 • ato pero
 • dámská špička
 • vytahovací pero

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací a ukázkami (klasifikace písem, druhy konstruovaného písma–lineární bezserifové geometricky konstruované písmo, lineární písmo serifové)

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury – obrazové publikace typografie, prezentace názorných prací
 • vlastní tvorba s konzultací - průběžná práce
 • hodnocené domácí úkoly (konzultace a diskuse)
 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní prezentace)
 • prezentace vlastní tvorby před spolužáky ve třídě

Specifikace průběžné práce:

 • písmové skici (1 – 2 práce)
 • jednotlivé provedení konstruovaného písma (1 – 2 práce)

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (skici a provedení, lineární bezserifové geometricky konstruované písmo, lineární písmo serifové, provedení v různých materiálech a technikách, v různých měřítkách (2 práce), výsledky pozorování)
 • závěr (výsledky práce):
 • 6 až10 stran včetně příloh (vlastní skici, provedení v měřítku, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně používá klasifikaci písem a typografické názvosloví
 • vymezí vhodnost užití konstruovaného písma
 • oskicuje a provádí konstruované písmo na různých typech materiálů
 • skicuje a provádí konstruované písmo pomocí různách technik 
 • skicuje a provádí konstruované písmo v různých pohledech a měřítkách
 • provádí konstruované písmo pomocí mřížky, pravítka a kružítka nebo pomocí šablon
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná forma zkoušení:

 • základní pojmy a terminologie

Průběžné práce:

 • písmové skici (2 – 3 práce, formát A3)
 • jednotlivé provedení konstruovaného písma 

Samostatná práce žáků:

 • zpracování vlastní prezentace
 • domácí skici a provedení – zmenšené měřítko (2 – 3 práce)

Ověřované okruhy:

 • konstruované písmo
 • skici a provedení konstruovaného písma na různé typy podkladů 
 • skici a provedení konstruovaného písma různými kresebnými materiály
 • provedení konstruovaného písma v různých měřítkách
 • provedení konstruovaného písma pomocí mřížky, pravítka a kružítka nebo pomocí šablon

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • prospěl: splnění zadání (zadaný počet prací, užití materiálů a technik, měřítek; zvládnutí skici i provedení písma – věrnost, jednotlivé vzdálenosti, tloušťky tahů a úhly, rozpaly mezi jednotlivými písmeny; velikost, poměry měřítek)
 • neprospěl: nesplnění zadání, provedení zvládne jen s pomocí učitele, vlastní práce vykazují závažné nedostatky

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %

Doporučená literatura

BERAN, Vladimír: Typografický manuál, 2007

MUZIKA, František: Krásné písmo ve vývoji latinky (I. + II. díl), 1963

SALTZ, Ina: Základy typografie, 2010

MERHANT Oldřich, Nauka o písmu, Státní pedagogické nakladatelství, ISBN: 14-599-74

MERHANT Oldřich, Tvorba typografického písma, Státní pedagogické nakladatelství, 1.vydání 1957

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robin Michenka. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné