Detail modulu Motorová vozidla pro skupinu T

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Motorová vozidla pro skupinu T

Kód modulu

41-m-3/AC63

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

41-51-H/01 Zemědělec-farmář

41-51-E/01 Zemědělské práce

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

41-41-M/01 Agropodnikání

a další obory vzdělání, které připravují žáky k získání řidičského oprávnění skupiny T.

Délka modulu (počet hodin)

76

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování předcházejících modulů:

Mechanizační prostředky pro zpracování půdy a hnojení

Mechanizační prostředky pro setí a sázení

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je zaměřen na absolvování kurzu pro získání řidičského oprávnění skupiny T.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • získá odbornou připravenost k řízení motorových vozidel skupiny T
 • řídí motorové vozidlo příslušné skupiny na pozemní komunikaci v souladu s předpisy o provozu vozidel na pozemních komunikacích a dle zásad bezpečné jízdy
 • poskytuje první pomoc dle standardů první pomoci
 • správně aplikuje základní předpisy související s provozem vozidel
 • aplikuje znalosti z předpisů o provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • správně používá a obsluhuje přístroje, měřicí a kontrolní pomůcky a zařízení motorových vozidel

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Rozpracování očekávaných výsledků učení

Teoretická část:

 1. Předpisy o provozu vozidel
 2. Teoretické základy ovládání a údržby vozidla
 3. Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy
 4. Zdravotnická příprava a zásady poskytnutí první pomoci

Praktická část:

 1. Řízení vozidla s přípojným vozidlem v běžném silničním provozu
 2. Ovládání vozidla v kritických situacích
 3. Praktická údržba vozidla
 4. První pomoc

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Metody výuky:

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky:

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad),
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse),
 • problémová úloha.

Metody názorně demonstrační:

 • demonstrace obrazů statických,
 • projekce statická a dynamická.

Metody praktické:

 • nácvik pracovních dovedností na trenažéru a v silničním provozu,
 • pracovní činnosti – údržba vozidla
 • grafické činnosti (náčrty dopravních situací) a samostatná práce s učebnicí autoškoly a s platnou legislativou.

Žák v rámci teoretické přípravy:

 • učí se a procvičuje si předpisy o provozu na pozemních komunikacích
 • řeší modelové dopravní situace podle pravidel silničního provozu
 • rozpoznává význam vodorovného a svislého dopravního značení
 • ve spolupráci s učitelem popisuje ovládací prvky traktoru
 • se spolužáky stručně shrnuje zásady údržby a servisu traktoru
 • na modelových situacích zhodnotí správné nebo chybné postupy řidičů motorových vozidel při provozu traktorů na pozemních komunikacích
 • vyjmenovává a procvičuje si zásady bezpečné jízdy na pozemních komunikacích
 • na modelových případech uvede zásady poskytnutí první pomoci
 • popíše postupy první pomoci na modelu nebo spolužákovi

Žák v rámci praktické výuky:

 • ovládá vozidlo na zkušebním trenažeru
 • ovládá vozidlo na cvičné ploše
 • ovládá vozidlo s přípojným vozidlem na cvičné ploše
 • ovládá vozidlo s přípojným vozidlem v běžném silničním provozu
 • procvičuje náhlé zastavení
 • provádí praktickou údržbu vozidla
 • před cvičnou jízdou provádí předvýjezdní prohlídku na vozidle
 • po ukončení cvičné jízdy provádí údržbu vozidla
 • provádí poskytnutí první pomoci na modelu dle zadané anamnézy
 • simuluje poskytování první pomoci na spolužákovi dle zadané anamnézy

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Testy znalostí, vypracování samostatné práce, kolektivní řešení daného problému

Kritéria hodnocení

1. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy

 • provádí se testem písemně nebo pomocí výpočetní techniky.
 • test obsahuje otázky dle zákonů 361/2000 Sb. a 247/2000 Sb. a jejich novelizací z pravidel provozu na pozemních komunikacích, z předpisu o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ze zdravotnické přípravy a dále z předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích, které jsou součástí výuky podle učebních osnov.
 • zkouška prováděná pomocí výpočetní techniky je sestavována náhodným výběrem jednotlivých zkušebních otázek.

2. Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla

 • Předvýjezdní prohlídka vozidla

3. Zkouška z praktické jízdy

 • základní znalosti a dovednosti úkonů přípravy vozidla před jeho použitím,
 • rozjíždění s různým stupněm obtížnosti,
 • zastavení vozidla,
 • couvání a otáčení při couvání,
 • zajíždění do omezeného prostoru a vyjíždění z něj,
 • zastavení a rozjíždění ve stoupání,
 • bezpečné řízení vozidla s různou intenzitou provozu na pozemních komunikacích,
 • řízení vozidla na různých druzích pozemních komunikací,
 • řízení vozidla na křižovatce, která je řízena světelnou signalizací,
 • řízení vozidla na úseku, kde je provoz hromadné osobní dopravy a kde je dostatečný pohyb chodců s vyznačenými přechody pro chodce,
 • řízení vozidla mimo obec a v případě velkých měst alespoň na vícepruhové komunikaci, kde je dovolena rychlost vyšší než 50 km.h-1,
 • ovládání vozidla ve vyšších rychlostech a při různých manévrovacích situacích,
 • rychlé a bezpečné rozhodování v dopravní situaci při řízení vozidla,
 • správné reakce na vzniklou dopravní situaci.

Hodnocení zkoušek se řídí příslušnými předpisy.

Doporučená literatura

Autoškola - C, D, E, T: učebnice pro řidiče nákladních vozidel, autobusů a traktorů: pro řidičské oprávnění skupin C, D, E,T / Pavel Faus, Miroslav Olšan. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2007. - 166 s

Poznámky

Doporučené rozvržení hodin:

 • teoretické vyučování: 44 hodin
 • praktické vyučování: 32 hodin

Dle zákona 247/2000 Sb. Základní výuka a výcvik pro skupinu T.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Mladý. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné