Detail modulu Výroba příloh

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Výroba příloh

Kód modulu

65-m-3/AC58

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Výroba příloh (kód: 65-006-E)

Platnost standardu od

11. 04. 2017

Obory vzdělání - poznámky

65 - 51 - H/01 Kuchař - Číšník

65 - 41 - L/01 Gastronomie

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Znalost surovin a jejich předběžné zpracování. Tepelné úpravy potravin. Normování pokrmů.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Kvalifikační modul se věnuje přípravě teplých a studených příloh. Žáci se naučí připravovat přílohy a jejich využití v gastronomii. Budou využívat doporučené gramáže, vhodnou kombinaci s pokrmy, dbát na estetickou úpravu při servisu.

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z kompetencí definovaných v profesní kvalifikaci Výroba příloh (kód: 65-006-E):

 • Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů
 • Přejímka potravinářských surovin
 • Příprava a tepelná úprava příloh
 • Obsluha technologických zařízení v provozu
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

Žák:

 • provede normování na daný počet porcí
 • volí správné suroviny pro danou přílohu
 • opracovává a upravuje suroviny
 • volí vhodné technologické vybavení pro tepelnou úpravu příloh
 • připraví přílohu dle technologického postupu
 • připraví přílohu s požadovanými vlastnostmi
 • při expedici přílohy kontroluje hmotnost a estetickou úpravu

Kompetence ve vazbě na NSK

65-006-E Výroba příloh

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. Přílohy – význam, rozdělení, dávkování
 2. Přílohy z brambor
 3. Přílohy z rýže
 4. Přílohy z mouky
 5. Přílohy z luštěnin
 6. Přílohy ze zeleniny
 7. Přílohy z ovoce

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad),
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse),

metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem

Metody praktické:

 • aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech s odbornou podporou učitele

Učební činnosti

Žák:

 • sleduje odborný výklad a praktickou ukázku učitele
 • napodobuje praktickou ukázku učitele
 • pracuje s chybou a hledá řešení
 • odpoví na kvízové otázky s pomocí spolužáků
 • organizuje si účelně práci v gastronomickém provozu
 • zvolí si pro přípravu určených příloh vhodný technologický postup a zdůvodní jej
 • pro přípravu příloh zvolí a použije vhodné suroviny a připraví si vhodné technologické zařízení
 • provede normování na daný počet porcí podle stanovené nebo vlastní receptury, zkontroluje si deklarovaný druh a gramáž surovin
 • převezme suroviny a smyslově zkontroluje jejich nezávadnost a kvalitu
 • vykoná předběžnou přípravu surovin s minimálními ztrátami za použití vhodného technologického vybavení a dbá na dodržení ekologických předpisů při nakládání s odpady
 • za použití vhodného technologického vybavení s dodržením technologického postupu připraví zadané přílohy s dodržením doby přípravy, teploty a stanoveného množství surovin
 • připraví přílohu s požadovanými vlastnostmi
 • provede estetickou úpravu, zkontroluje hmotnost a smyslově zhodnotí přílohu před vlastní expedicí
 • ošetří a zabezpečí technologická zařízení po ukončení provozu
 • provede úklid na pracovišti, dodržuje sanitační řád
 • v průběhu všech činností dodržuje BOZP a hygienické předpisy, dodržuje HACCP.

Zařazení do učebního plánu, ročník

65 - 51 - H/01 Kuchař - Číšník

65 - 41 - L/01 Gastronomie

1. ročník 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Výsledky učení jsou ověřeny praktickým úkolem a ústní zkouškou.

Žák připraví z každého druhu suroviny jednu přílohu dle zadání. Určí vhodné použití přílohy ke konkrétnímu pokrmu.

Žák je pozorován po celou dobu provádění úkolu - dodržování BOZP, hygieny, technologického postupu, hospodárné nakládání se surovinami, senzorické vlastnosti pokrmů.

Žák uvede ke každému druhu další jednu přílohu, určí vhodné použití a popíše technologický postup.

Hodnocení je provedeno ústně v průběhu a po dokončení práce.

Kritéria hodnocení

Splněný modul je tehdy, když žák absolvuje 90 % hodin výuky. Připraví zadané přílohy a prezentuje je.

Hodnocena je organizace práce, postup práce, dodržení zvoleného technologického postupu, příprava a úklid pracoviště, dodržování BOZP a hygienických předpisů.

Při ústním zkoušení popíše a vysvětlí zadané otázky.

Kritéria hodnocení:

1.praktická část:

Organizace práce, postup práce:   10%

Dodržení technologického postupu:  20%

Správnost normování:  10%

Senzomotorické vlastnosti pokrmů:  10%

BOZP, hygiena:  5%

2. ústní část:

Odborné znalosti a vědomosti:  35%

Srozumitelnost a plynulost projevu:  10%

Hodnocení:

 • 100 % – 85 %        1
 •   84 % – 69 %        2
 •   68 % – 53 %        3
 •   52 % – 38 %        4
 •   37 % – 0 %          5

Hodnocení je slovní + známka

Doporučená literatura

 

SEDLÁČKOVÁ, Hana, ed. Technologie přípravy pokrmů: učebnice pro střední odborná učiliště, učební obory kuchař-kuchařka, kuchař-číšník, číšník-servírka a pro hotelové školy. Praha: Fortuna, 2010. ISBN 80-7168-952-1.

Poznámky

Doporučení: Lze využít Kulinářské umění. Úvodní stránka - Kulinářské umění [online]. Dostupné z: http://www.kulinarskeumeni.cz (instruktážní video)

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Závišková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné