Detail modulu Moderní umění

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Moderní umění

Kód modulu

82-m-3/AA27

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Moderní umění

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 82-51-L02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v oblasti jednotlivých slohů a stylů v 20. století. Žák se seznámí s uměním jednotlivých slohů a stylů v 20. století (architektury, sochařství, malířství) a s uměleckořemeslnými výrobky (nábytkem a s   technikami jejich zhotovení).

Po absolvování modulu žák charakteristizuje a identifikuje umělecké objekty slohů a stylů v 20. století.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje jednotlivé umělecké směry 1. poloviny 20. století
  • kubismus
  • rondokubismus
  • funkcionalismus
  • konstruktivismus
  • Bauhaus
  • Art Deco
 • charakteristizuje a identifikuje bydlení a nábytek po 2. světové válce v českých zemích
  • historie a nábytek Uměleckoprůmyslových závodů
  • Jindřich Halabala
 • provede rozbor vlastního uměleckého díla z hlediska jeho funkčního zařazení, zejména vztahu formy a obsahu

 • charakterizuje a vyhodnotí teoretický a praktický význam díla

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Umělecké směry 1. poloviny 20. století
 • kubismus
 • rondokubismus
 • funkcionalismus
 • konstruktivismus
 • Bauhaus
 • Art Deco
 1. Bydlení a nábytek po 2. světové válce v českých zemích
 • historie a nábytek Uměleckoprůmyslových závodů
 • Jindřich Halabala
 1. Charakteristika a rozbor uměleckého díla
 • teoretický a praktický význam díla

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury – obrazové publikace dějin umění a historického nábytku a technik)
 • hodnocené domácí úkoly (hledání materiálů a informací, vytvoření presentace k danému tématu)
 • orientace žáků v učivu (diskuze, písemná práce, ústní zkoušení)

 • hodnocená samostatná práce (prezentace)

 • přednes prezentace před spolužáky ve třídě

Specifikace samostatné práce :

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (porovnání jednotlivých uměleckořemeslných výrobků nebo technik napříč historizujícími obdobími, výsledky pozorování)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až 10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše umělecké směry 1. poloviny 20. století
 • popíše a charakterizuje bydlení a nábytek po 2. světové válce v českých zemích ( Uměleckoprůmyslové závody, Jindřich Halabala)
 • charakterizuje a rozbere umělecké dílo
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. a 3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Samostatná práce žáků:

 • zpracování vlastní prezentace

V rámci výuky jsou ověřovány především teoretické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • umělecké směry 1. poloviny 20. století
 • bydlení a nábytek po 2. světové válce v českých zemích
 • charakteristika a rozbor uměleckého díla

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

Prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů

 • ústní forma zkoušení: úplné a správné řešení úkolů
 • písemná forma zkoušení: úplné a správné řešení samostatné práce včetně grafické úpravy

Neprospěl: nedokáže se orientovat v učivu, neúplné provedení samostatné práce, úkoly řeší jen s pomocí učitele

 • ústní forma zkoušení: zkoušení má po obsahové stránce větší závady
 • písemná forma zkoušení: neúplné řešení písemné práce s většími závadami

Doporučená literatura

MRÁZ, B., Dějiny výtvarné kultury 3, IDEA SERVIS, ISBN 80- 85970-31-7

DLABAL, Stanislav. Nábytkové umění: vybrané kapitoly z historie. Praha: Grada, 2000. Stavitel. ISBN 80-7169-655-2.

SASSONE, A. B., Cozzi, E., Disertori, A. Furniture Atlas: From Rococo to Art Deco. Benedikt Taschen Verlag GmBh, 2000.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Svobodová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné