Detail modulu Moderní umění

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Moderní umění

Kód modulu

82-m-3/AA27

Typ vzdělání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Moderní umění

Obor / obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 82-51-L02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

20

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v oblasti jednotlivých slohů a stylů v 20. století. Žák se seznámí s uměním jednotlivých slohů a stylů v 20. století (architektury, sochařství, malířství) a s uměleckořemeslnými výrobky (nábytkem a s   technikami jejich zhotovení).

Po absolvování modulu žák charakteristizuje a identifikuje umělecké objekty slohů a stylů v 20. století.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje jednotlivé umělecké směry 1. poloviny 20. století
  • kubismus
  • rondokubismus
  • funkcionalismus
  • konstruktivismus
  • Bauhaus
  • Art Deco
 • charakteristizuje a identifikuje bydlení a nábytek po 2. světové válce v českých zemích
  • historie a nábytek Uměleckoprůmyslových závodů
  • Jindřich Halabala
 • provede rozbor vlastního uměleckého díla z hlediska jeho funkčního zařazení, zejména vztahu formy a obsahu

 • charakterizuje a vyhodnotí teoretický a praktický význam díla

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Umělecké směry 1. poloviny 20. století
 • kubismus
 • rondokubismus
 • funkcionalismus
 • konstruktivismus
 • Bauhaus
 • Art Deco
 1. Bydlení a nábytek po 2. světové válce v českých zemích
 • historie a nábytek Uměleckoprůmyslových závodů
 • Jindřich Halabala
 1. Charakteristika a rozbor uměleckého díla
 • teoretický a praktický význam díla

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury – obrazové publikace dějin umění a historického nábytku a technik)
 • hodnocené domácí úkoly (hledání materiálů a informací, vytvoření presentace k danému tématu)
 • orientace žáků v učivu (diskuze, písemná práce, ústní zkoušení)

 • hodnocená samostatná práce (prezentace)

 • přednes prezentace před spolužáky ve třídě

Specifikace samostatné práce :

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (porovnání jednotlivých uměleckořemeslných výrobků nebo technik napříč historizujícími obdobími, výsledky pozorování)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až 10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše umělecké směry 1. poloviny 20. století
 • popíše a charakterizuje bydlení a nábytek po 2. světové válce v českých zemích ( Uměleckoprůmyslové závody, Jindřich Halabala)
 • charakterizuje a rozbere umělecké dílo
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. a 3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Samostatná práce žáků:

 • zpracování vlastní prezentace

V rámci výuky jsou ověřovány především teoretické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • umělecké směry 1. poloviny 20. století
 • bydlení a nábytek po 2. světové válce v českých zemích
 • charakteristika a rozbor uměleckého díla

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

Prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů

 • ústní forma zkoušení: úplné a správné řešení úkolů
 • písemná forma zkoušení: úplné a správné řešení samostatné práce včetně grafické úpravy

Neprospěl: nedokáže se orientovat v učivu, neúplné provedení samostatné práce, úkoly řeší jen s pomocí učitele

 • ústní forma zkoušení: zkoušení má po obsahové stránce větší závady
 • písemná forma zkoušení: neúplné řešení písemné práce s většími závadami

Doporučená literatura

MRÁZ, B., Dějiny výtvarné kultury 3, IDEA SERVIS, ISBN 80- 85970-31-7

DLABAL, Stanislav. Nábytkové umění: vybrané kapitoly z historie. Praha: Grada, 2000. Stavitel. ISBN 80-7169-655-2.

SASSONE, A. B., Cozzi, E., Disertori, A. Furniture Atlas: From Rococo to Art Deco. Benedikt Taschen Verlag GmBh, 2000.

Poznámky

Klíčová aktivita

RVP - Odborné vzdělávání (návaznost na RVP)

Pracovní skupina

PS4 - Pracovní skupina 4

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Svobodová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné