Detail modulu Jednoduchá obsluha hostů

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Jednoduchá obsluha hostů

Kód modulu

65-m-3/AC56

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Komplexní úloha

Servis pokrmů jednoduchou obsluhou

Příprava cappuccina

Péče o kávovar a jeho příslušenství

Profesní kvalifikace

Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H)

Platnost standardu od

07. 08. 2007

Obory vzdělání - poznámky

65-51-H/01 Kuchař - číšník

Délka modulu (počet hodin)

28

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

 • zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
 • proškolení BOZP, PO a první pomoci
 • kritické body HACCP
 • výrobní středisko
 • základní technologie přípravy pokrmů a základy výživy
 • potraviny a nápoje
 • základní početní úkony

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je získat dovednosti nezbytně nutné pro činnosti jednoduché obsluhy hostů v rámci povolání číšník, výčepní, pracovník skladového hospodářství, pracovník v gastronomickém zařízení. Po absolvování modulu bude schopen komunikovat s hostem, být vstřícný, poctivý, motivovat a vést k profesionalitě řemesla, k dodržování etiky a společenských norem. Dále sestaví jídelní lístek, nápojový lístek a různé typy menu. Uplatní znalosti správné výživy a gastronomických pravidel. Bude připraven zajišťovat provoz odbytových středisek, ekonomicky využívat technologická zařízení.

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházející z kompetencí definovaných v profesní kvalifikaci 65-007-H Jednoduchá obsluha hostů jsou:

 • vyúčtování tržeb
 • uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku
 • vyřizování objednávek hostů
 • sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů
 • inkasování plateb od hostů
 • příprava teplých nápojů
 • ošetřování a skladování nápojů
 • nakládání s inventářem
 • skladování potravinářských surovin
 • podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou
 • podávání pokrmů a nápojů hostům při rautovém (bufetovém) uspořádání
 • obsluha zařízení v odbytovém středisku
 • obsluha výčepních zařízení
 • organizace práce v provozu a při gastronomických akcích
 • provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržuje bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti potravin

Kompetence ve vazbě na NSK

65-007-H Jednoduchá obsluha hostů

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • hygiena a BOZP v gastronomii a při práci: požadavky na hygienu, vlastnosti a využitelnost potravin, skladování potravin, gastronomická pravidla
 • odbytová střediska, technika odbytu: vhodné formy obsluhy, společenská pravidla a profesionalita, estetika při práci
 • základy obsluhy: gastronomická pravidla, zajištění gastronomických akcí
 • obchodně-provozní aktivity: vyúčtování, kalkulace cen výrobků a služeb, nabídkové listy, marketingové nástroje - propagace, podnikové písemnosti

Učební činnosti žáků a strategie výuky

V teoretické výuce budou vedle výkladu a přednášek učitelé využívat demonstrativní metody, obrazový materiál, výuková videa, odborné časopisy a knihy.

Praktická výuka bude probíhat formou předvedení a následně praktickým cvičením. 

Využívané metody: Frontální výuka, skupinové vyučování, individuální výuka, diskuse, rozhovor – řízený, instruktáž.

Žáci:

 • využívají zúčtovací techniku
 • vyúčtují bezchybně tržby
 • uvedou hosty ke stolům
 • orientují hosty v nabídce pokrmů a nápojů
 • řeší obvyklé i neobvyklé situace u stolu
 • profesionálně jednají s hosty, komunikují i v cizím jazyce
 • přijmou a vyřídí objednávku hosta - přesně a rychle
 • předají objednávku úseku výroby
 • převezmou objednané pokrmy a nápoje
 • sestaví jídelní (nápojový, nabídkový) lístek
 • sestaví menu pro danou příležitost
 • provádí vyúčtování s hostem - připravují a předkládají účet
 • přijmou a vyúčtují platbu s hostem, používají různé formy platebního styku podle přání hosta
 • volí vhodné suroviny v požadovaném množství
 • připravují teplé nápoje běžně zařazené na nápojovém lístku
 • používají adekvátní technologické vybavení a inventář
 • servírují různé druhy nápojů podle jejich charakteru
 • rozlišují jednotlivé druhy teplých a studených nápojů
 • skladují a ošetřují nápoje podle jejich druhů
 • používají adekvátní technologická zařízení při ošetřování a skladování nápojů
 • používají inventář v souladu s jeho určením
 • vedou evidenci inventáře, záznamy o pohybu inventáře
 • zkontrolují, převezmou (vydají) požadovaný inventář
 • ošetřují a udržují inventář
 • skladují potraviny a nápoje podle hygienických norem
 • evidují pohyb skladových zásob
 • zhotoví doklad o příjmu a výdeji zboží
 • zkontrolují, převezmou a vydají požadované zboží
 • skladují a ošetřují potravinářské suroviny
 • obsluhují hosty v souladu s pravidly techniky obsluhy
 • komunikují profesionálně s hostem
 • používají vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze bezpečně a ekonomicky
 • provádí servis pokrmů z nabídky
 • obsluhují kvalitně, efektivně a dodržují zásady techniky obsluhy
 • komunikují s hostem a dodržují profesní etiku
 • připravují nabídkový stůl, používají vhodný inventář
 • připravují za dodržení bezpečnostních zásad technologická zařízení k provozu
 • používají vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze bezpečně a ekonomicky
 • zabezpečují technologická zařízení po ukončení provozu
 • obsluhují čisticí a mycí zařízení
 • obsluhují chladicí a mrazicí zařízení
 • ošetřují výčepní zařízení v souladu s hygienickými a technologickými normami
 • obsluhují výčepní zařízení a čepovat pivo
 • připravují pracoviště na provoz - zhodnotit funkčnost a připravenost pracoviště
 • převezmou úkoly podle pracovních plánů
 • dodržují časovou posloupnost prací a časový harmonogram
 • zajistí zabezpečení inventáře po ukončení provozu
 • provádí úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky
 • dodržují hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činnost
 • uplatňují postupy založené na principu kritických bodů HACCP
 • během provozu i po jeho ukončení dodržují sanitační řád

Zařazení do učebního plánu, ročník

65-51-H/01 Kuchař - číšník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Výsledky vzdělávání budou ověřovány především na konci modulu.   Teoretické znalosti jsou ověřeny písemnou formou a praktické dovednosti především na základě předvedení a splnění praktických úkolů. Průběžně se hodnotí . dodržování BOZP, čistota a organizace práce, komunikace se zákazníkem, profesionální vystupování, dodržování pravidel obsluhy, manipulace s inventářem, jeho prezentace, postup vyúčtování, aplikace odborné terminologie a odbornost. Hodnocení probíhá na pracovišti sociálního partnera.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení vycházejí z hodnotícího standardu PK Jednoduchá obsluha hostů:

Kritériem hodnocení je schopnost žáka:

 • využívat zúčtovací techniku
 • vyúčtovat bezchybně tržby
 • uvést hosty ke stolům
 • orientovat hosty v nabídce pokrmů a nápojů
 • řešit obvyklé i neobvyklé situace u stolu
 • profesionálně jednat s hosty, komunikovat i v cizím jazyce
 • přijmout a vyřídit objednávku hosta - přesně a rychle
 • předat objednávku úseku výroby
 • převzít objednané pokrmy a nápoje
 • sestavit jídelní (nápojový, nabídkový) lístek
 • sestavit menu pro danou příležitost
 • provádět vyúčtování s hostem – připravit a předkládat účet
 • přijmout a vyúčtovat platbu s hostem, používat různé formy platebního styku podle přání hosta
 • využívat zúčtovací techniku
 • volit vhodné suroviny v požadovaném množství
 • připravovat teplé nápoje běžně zařazené na nápojovém lístku
 • používat adekvátní technologické vybavení a inventář
 • servírovat různé druhy nápojů podle jejich charakteru
 • rozlišovat jednotlivé druhy teplých a studených nápojů
 • skladovat a ošetřovat nápoje podle jejich druhů
 • používat adekvátní technologická zařízení při ošetřování a skladování nápojů
 • používat inventář v souladu s jeho určením
 • vést evidenci inventáře, záznamy o pohybu inventáře
 • zkontrolovat, převzít (vydat) požadovaný inventář
 • zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu
 • ošetřovat a udržovat inventář
 • skladovat potraviny a nápoje podle hygienických norem
 • evidovat pohyb skladových zásob
 • zhotovit doklad o příjmu a výdeji zboží
 • zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží
 • skladovat a ošetřovat potravinářské suroviny
 • obsluhovat hosty v souladu s pravidly techniky obsluhy
 • používat vhodný inventář v souladu s jeho určením
 • komunikovat profesionálně s hostem
 • používat vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze bezpečně a ekonomicky
 • provádět servis pokrmů z nabídky
 • obsluhovat kvalitně, efektivně a dodržují zásady techniky obsluhy
 • komunikovat s hostem a dodržovat profesní etiku
 • připravovat nabídkový stůl, používat vhodný inventář
 • připravovat za dodržovat bezpečnostních zásad technologická zařízení k provozu
 • používat vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze bezpečně a ekonomicky
 • zabezpečit technologická zařízení po ukončení provozu
 • obsluhovat čisticí a mycí zařízení
 • obsluhovat chladicí a mrazicí zařízení
 • ošetřovat výčepní zařízení v souladu s hygienickými a technologickými normami
 • obsluhovat výčepní zařízení a čepovat pivo
 • připravovat pracoviště na provoz - zhodnotit funkčnost a připravenost pracoviště
 • převzít úkoly podle pracovních plánů
 • dodržovat časovou posloupnost prací a dodržovat časový harmonogram
 • zajistit zabezpečení inventáře po ukončení provozu
 • provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky
 • dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činnost
 • uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCA
 • během provozu i po jeho ukončení dodržovat sanitační řád

Hodnocení žáka je zaznamenáváno do hodnotícího formuláře (lze využít vzoru v NSK). Podmínkou úspěšného absolvování modulu je 100 % splnění uvedených kritérií. Následně je žák připraven na zkoušku PK Jednoduchá obsluha hostů.

Doporučená literatura

SALAČ, G. Stolničení. Praha: FORTUNA, 2006.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lucie Pláňková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné